RDA toepassingsprofiel Nederlandse bibliografie

Living Document,

This version:
https://github.com/netwerk-digitaal-erfgoed/rdanl/
Editors:
Sita Bhagwandin (KB | nationale bibliotheek)
Djoke Dam (KB | nationale bibliotheek)
Meta van der Waal-Gentenaar (KB | nationale bibliotheek)
René Voorburg (KB | nationale bibliotheek)
Erik Vos (KB | nationale bibliotheek)
Brigitte den Oudsten (KB | nationale bibliotheek)

Abstract

Een toepassingsprofiel, die een passende selectie van elementen uit de RDA standaard, voorzien van implementatie-voorbeelden, aanvullende richtlijnen en uitleg biedt voor het Nederlandse bibliografie domein.

1. Voorwoord

Om bibliografische beschrijvingen van het tijdperk van de kaartenbak naar dat van linked data te brengen, en zo een breed scala aan gebruikerswensen te kunnen ondersteunen, daar is een nieuw fundament voor nodig. De door de RDA Steering Committee beheerde catalogiseerstandaard RDA (Resource Description and Access) en daarmee het onderliggende conceptuele model [IFLA-LRM], biedt dit.

RDA heeft een grote uitdrukkingskracht, is flexibel, en toepasbaar in traditonele catalogiseersystemen én in linked data-voorzieningen. Een keerzijde hiervan is een hoge complexiteit. Om RDA in te kunnen zetten is daarom doorgaans een toepassingsprofiel onmisbaar. Een toepassingsprofiel vereenvoudigt de implementatie binnen een specifiek domein, door het bieden van een passende selectie van elementen uit de standaard, voorzien van implementatie-voorbeelden, aanvullende richtlijnen en uitleg.

Dat is wat ook dit RDA-toepassingsprofiel biedt. De horizon is het gebruik voor het beschrijven van de Nederlandse bibliografie, in deze fase nog beperkt tot monografieën, waaronder ook luisterboeken.

Dit profiel richt zich op een brede groep gebruikers. Van catalografen in tradtionele, op records-gebaseerde catalogiseersystemen, die als eerste stap metadata willen verrijken om RDA-entiteiten herkenbaar te kunnen maken, via metadata-specialisten, die systemen op RDA willen aansluiten, tot aan ontwikkelaars uit de wereld van linked data-gebaseerde integratievoorzieningen.

Dit RDA-toepassingsprofiel is opgesteld door Sita Bhagwandin, Djoke Dam, Meta van der Waal-Gentenaar, Erik Vos, René Voorburg en Brigitte den Oudsten van de KB | nationale bibliotheek, in opdracht van Netwerk Digitaal Erfgoed en met financiële steun uit programmalijn Verbonden Digitaal Erfgoed van Stichting PICA.

2. Scope toepassingsprofiel

Het RDA-toepassingsprofiel beperkt zich tot die RDA-entiteiten, RDA-elementen en vocabulaires, die minimaal nodig zijn om bruikbare en linked data te kunnen vormen.

De scope is daarbij nu beperkt tot monografieën omdat de modellering daarvan relatief eenvoudig is. Dit maakt ook de stap naar RDA relatief eenvoudig. Bovendien lijkt er in het netwerk van digitaal erfgoed bovenal behoefte te bestaan in als linked data gepubliceerde Works, Expressions en Manifestations van monografische publicaties.

Als monografieën beschouwen we:

Bovendien hebben we ons beperkt tot

3. RDA en IFLA LRM

RDA maakt het mogelijk om rijker en specifieker te catalogiseren, vereenvoudigt de stap naar het publiceren van bruikbare linked data en laat de metadata dankzij modellering in entiteiten beter aansluiten op een scala aan gebruikerswensen.

3.1. IFLA Library Reference Model

RDA is gegrondvest op het IFLA Library Reference Model (LRM). LRM is een model dat concepten en relaties definieert ter modellering van bibliografische beschrijvingen, gericht op het tegemoet kunnen komen aan hedendaagse gebruikerswensen. De zogenaamde user tasks, het helpen van gebruikers bij het vinden, identificeren, selecteren, verkrijgen en ontdekken van de gewenste informatie, zie [IFLA-LRM]. Centraal in LRM staan de zogenaamde WEMI-entiteiten, ofwel instanties uit de klasses Work, Expression, Manifestation en Item.

LRM is niet alleen geschikt voor het beschrijven van bibliografische objecten. De creaties waar LRM betrekking op heeft, worden in algemene zin ook wel resources of bronnen genoemd. Binnen het bibliotheekdomein gaat het dan bijvoorbeeld om gedrukte en digitale tekstuele bronnen, niet-tekstuele bronnen, handschriften of niet-gepubliceerde bronnen zoals die door in bibliotheken verzameld worden.

Naast de klasses van de genoemde WEMI-entiteiten, kent LRM ook de klasse Agent voor de verantwoordelijke voor een resource. De klasse Agent heeft subklasses de Person en de Collective Agent. Deze laatste kan ook weer verdeeld worden in de Corporate Body en de Family.

Hiernaast kent LRM ook de klasses Nomen en Timespan en een overkoepelende superklasse waar alle klasses toe behoren.

3.2. RDA

RDA (Resource Description and Access) is een standaard voor data-inhoud gebaseerd op het conceptuele model IFLA LRM. RDA biedt een pakket van data-elementen, richtlijnen en instructies voor het creëren van metadata met betrekking tot resources in bibliotheken en erfgoedinstellingen.

3.2.1. De RDA-elementen

De data-elementen van RDA zijn op te delen in:

RDA spreekt ook over String Encoding Schemes (SES). Het gaat daarbij om afspraken of regels voor een gestructureerde vastlegging van tekenreeksen. Een voorbeeld is de afspraak om een persoonsnaam vast te leggen in een vorm als "{Achternaam}, {Voornaam}".

De data-elementen van RDA zijn formeel gedefinieerd in RDF (het Resource Description Framework), wat RDA ook zeer geschikt maakt voor linked data-toepassingen. Alle beschrijvingen in RDA zijn daarmee eenvoudig als zogenaamde linked data-triples op te slaan. De definities van de RDA-elementen, zijn te vinden in de RDA Registry, ook in RDF-vorm. De richtlijnen en instructies voor de toepassing van RDA zijn te vinden in de RDA Toolkit.

3.2.2. Range en recording methods in RDA

RDA specificeert bij ieder kenmerk op welke klasse entiteiten het betrekking heeft. Dit wordt het domain van het kenmerk genoemd. Bovendien geeft RDA voor kenmerken die een relatie beschrijven ook aan, naar welke klasse entiteit het kenmerk verwijst (als waarde van het kenmerk). Zo is bijvoorbeeld het domain van de relatie rdaw:authorPerson het Work en de range, zoals de naam ook suggereerd, een Person.

De waarde van een RDA-kenmerk moet dus voldoen aan de gespecificeerde range. RDA biedt verschillende manieren om dit te correct vast te leggen. Er kan bijvoorbeeld direct naar een Person-entiteit verwezen worden door de linked data-IRI van die persoon op te nemen. In RDA is ook het volgende toegestaan:

:work_x rdaw:authorPerson "Douwes Dekker, Eduard (1820-1887)" .

In RDA betekent dit dat het werk (:work_x) geschreven is door een persoon die als naam of (geauthoriseerde) ingang "Douwes Dekker, Eduard (1820-1887)" heeft. Naast gebruik van de linked data-IRI en een, al dan niet volgens regels gestructeerde, tekenreeks staat RDA ook toe om als recording method een systeemeigen identifier te gebruiken.

Hoewel RDA gefundeerd is in RDF en linked data, wijkt het met deze principes rondom range en recording method wat af, van wat daar gebruikelijk is. Meer hierover in RDA als linked data.

3.2.3. Recording methods en implementatie-scenario’s

RDA kan ingezet worden in traditionele catalogiseersystemen maar ook binnen linked data-omgevingen. De mogelijkheden van het informatiesysteem zijn mede bepalend voor hoe RDA toegepast kan worden, met name ten aanzien van de te volgen recording methods. RDA spreekt hierbij over verschillende implementatie scenario’s.

In een linked data-omgeving zullen bijvoorkeur IRI’s gebruikt worden om relaties tussen RDA-entiteiten vast te leggen. Dit noemt RDA het 'linked open data'-implementatie-scenario. IRI’s (of URI’s) zijn identifiers in de vorm van een http(s) -URL, een webadres. Dit is de standaard manier waarop in linked data entiteiten van een identifier worden voorzien. In een catalogiseersysteem zijn IRI’s vaak niet voorhanden. Relaties tussen RDA-entiteiten zullen dan gelegd worden via bijvoorbeeld geautoriseerde ingangen (zoals "Douwes Dekker, Eduard (1820-1887)". Dit is het bibliografische- of 'authority data'-scenario. Relaties kunnen ook via abstracte identifiers uit het informatiesysteem vastgelegd worden. Dit is het relationele- of object georienteerde-scenario.

De al dan niet door het informatiesysteem beperkte keuze voor een implementatiescenario kan gevolgen hebben voor de wijze waarop informatie het beste vastgelegd kan worden. Zie hiervoor ook RDA als linked data.

4. Van ‘legacy’-metadata naar RDA-entiteiten

De introductie van een nieuwe catalogiseerstandaard stelt bibliotheekinstellingen voor de opgave om hun bestaande bibliografische metadata (‘legacy’-metadata) daarmee in overeenstemming te brengen.

In de ideale wereld wordt bibliografische metadata gecreëerd en beheerd in een catalogiseersysteem dat RDA-entiteiten volledig ondersteunt. Weinig instellingen zullen nu of in de nabije toekomst van dergelijke catalogiseersystemen gebruikmaken. Ook kennis van RDA en de bijbehorende beschrijvingsregels zijn niet altijd aanwezig binnen bibliotheekorganisaties. Toch kunnen RDA-entiteiten ook al afgeleid worden van niet volgens RDA- regels ingevoerde (bestaande of nieuwe) metadata. Deze metadata moet dan wel aan een aantal eisen voldoen. Deze minimale data-eisen worden in het volgende toegelicht.

4.1. Stappenplan bibliografische metadata

Als de basiskwaliteit van bibliografische metadata op orde is dan kunnen vervolgstappen voor het herkennen van RDA-entiteiten gezet worden.

Het stappenplan valt uiteen in twee fasen:

 1. In de eerste fase wordt de eigen bibliografische metadata geanalyseerd en waar nodig verbeterd. Deze fase is nodig om de basiskwaliteit van de bibliografische metadata op orde te brengen en te toetsen aan het toepassingsprofiel. Deze stappen zullen door de instelling zelf uitgevoerd moeten worden.

 2. In de tweede fase wordt de bibliografische metadata gekoppeld aan gezaghebbende RDA- entiteiten. De KB zal als nationale bibliotheek in de nabije toekomst waarschijnlijk de entiteiten van de Nederlandse Bibliografie (Work, Expression, Manifestation, Agent en ook Persona) gezaghebbend publiceren. Als eerste collecties zullen monografische romans en kinderboeken op deze manier gepubliceerd gaan worden. Zo worden de vervolgstappen van fase 2 mogelijk: het koppelen van de eigen bibliografische metadata aan de Works, Expressions, Agents (en eventueel ook de Manifestations) van de KB. Hoe beter de kwaliteit van de aangeboden metadata, hoe betrouwbaarder en automatischer deze ‘entiteiten-matching’ zal zijn.

4.1.1. Fase 1: stappen voor op orde brengen basiskwaliteit metadata

Controleer per RDA-entiteit of de verplichte gegevens aanwezig zijn in de titelbeschrijvingen. Deze toetsing geeft inzicht in de haalbaarheid van de herkenning van de entiteiten op basis van de metadata.

4.1.2. Fase 2: (toekomstige) vervolgstappen voor het herkennen en vastleggen van RDA-entiteiten

4.1.3. Minimale data-eisen

Voor het herkennen van de RDA-entiteiten Work, Expression, Manifestation en Item, spelen een beperkt aantal gegevens een rol. Het betreft bibliografische informatie-eenheden die van oudsher al vastgelegd worden in bibliografische beschrijvingen, maar die niet altijd afzonderlijk te herkennen zijn, bijvoorbeeld omdat ze als ongestructureerde tekst in een annotatie opgenomen zijn (denk aan de oorspronkelijke titel bij een vertaling), of doordat bij invoer geen gebruik gemaakt is van gecontroleerde lijsten (en tikfouten ontstaan zijn).

Het is raadzaam of vaak zelfs noodzakelijk de inhoud van onderstaande in de tabel opgenomen informatie-eenheden op te schonen en/of te normaliseren om de RDA-entiteiten herkenning mogelijk te maken.

Bij de omschrijving van de informatie-eenheden is voor de herkenbaarheid zoveel mogelijk gebruik gemaakt van FOBID/ISBD omschrijvingen. Daarnaast zijn de informatie-eenheden (waar mogelijk) gekoppeld aan de RDA-omschrijving van het overeenkomstige RDA-element. In de kolom VES/SES wordt aangegeven of een controlled vocabulary (Vocabulary Encoding Scheme of VES in RDA-terminologie) of een gestructureerde tekenreeks (String Encoding Scheme of SES in RDA-terminologie), gevolgd moet zijn of eventueel afgeleid kan worden. Met andere woorden, bij deze informatie-eenheden is het van belang dat de waardes consistent en/of gestructureerd ingevoerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan land- en taalcodes of het gestructureerd opnemen van namen zodat voor- en achternaam onderscheiden kunnen worden.

In de kolom 'RDA entiteit' wordt aangegeven bij welke WEMI-entiteit de informatie-eenheden horen. In de tabel zijn alleen de minimaal benodigde gegevens voor het herkennen van de WEMI-entiteiten opgenomen (zie voor een volledig overzicht van de informatie-eenheden per WEMI-entiteit: Work, Expression, Manifestation, Item).

Tabel 1: Minimale metadata voor de herkenning van de WEMI-entiteiten van RDA
Informatie-eenheid Toelichting Toelichting RDA Verpl.? VES/SES RDA Entiteit Voorbeelden
achternaam en voornaam of voorletters creator(s) primair verantwoordelijke(n)voor de inhoud van de publicatie rdaw:P10065 "creator agent of work" ja ja, om achternaam te kunnen selecteren Work "Couperus, Louis"
rol creator(s) rol primair verantwoordelijke(n) subproperties van rdaw:P10065 "creator agent of work" indien bekend ja Work aut (author), art (artist)
oorspronkelijke titel titel van de eerste editie rdaw:P10088 "title of work" ja nee Work "Aan den weg der vreugde"
alternatieve titel rdaw:P10086 "variant title of work" indien bekend nee Work "Max Havelaar"
type inhoud communicatievorm (zie ook de RDA content types) rdae:P20001 "content type" ja ja Expression "text", "spoken word"
taal publicatie gebruik een taalcode met twee tekens volgens ISO 639-1 (2002) of drie tekens volgens ISO 639-2 (1998), ISO 639-3 (2007) of ISO 639-5 (2008) rdae:P20006 "language of expression" ja ja Expression "nl", "nl-be"
titel publicatie kan samenvallen met de oorspronkelijke titel ("title of work"), bij een vertaling wijkt deze daar meestal van af ("title of expression") rdaw:P10088 "title of work" , rdae:P20312 "title of expression" indien aanwezig nee Work, Expression "The black lake" (een vertaling van "Oeroeg")
achternaam inhoudelijke bijdrager aan publicatie betreft bijdragers die een inhoudelijke bijdrage aan de creatieve of intellectuele inhoud van de publicatie geleverd hebben rdae:P2005 "creator agent of expression" indien aanwezig ja, om achternaam auteur te kunnen selecteren Expression "Noble, Philippe"
rol bijdrager rdae:P20053, zie de subproperties indien bekend ja Expression "trl" (translator)
drager / carrier aanduiding drager van de publicatie (zie ook de RDA carrier types) rdam:P30001 "carrier type" ja ja Manifestation "band", "microfiche"
jaar van publicatie rdam:P30011 "date of publication" ja ja Manifestation "1969"
uitgever (eerste) uitgever of host rdam:P30176 "name of publisher" ja nee Manifestation "Pandora"
medium type drukt uit welk type apparaat vereist is om de inhoud van een bron te bekijken, af te spelen etc. (zie ook de RDA media types) rdam:P30002 "has media type" indien bekend ja Manifestation "computer", "zonder medium" (bij een gedrukte publicatie)
wijze van uitgave / mode of issuance geeft aan of de publicatie als eendelig document (al dan niet in reeks) of als onderdeel van een meerdelige publicatie verschenen is (zinvol is de context of bron van de identifier aan te duiden met een prefix, zoals "ISBN: ") rdam:P30003 "has mode of issuance" indien bekend ja Manifestation "eendelig document" , "zelfstandige deeltitel MP"
identifier identifier voor de publicatie rdam:P30004 "identifier for manifestation" indien bekend nee Manifestation "ISBN: 9789023408017" [^5]
paginering paginering, omvang van de publicatie rdam:P30182 "extent of manifestation" indien bekend ja Manifestation "80 p."
plaats van uitgave rdam:P30182 "place of publication" indien bekend nee Manifestation "Amsterdam"
persistente identifier exemplaar moet uniek zijn in combinatie met de instellingsnaam en het land waar de instelling gevestigd is (meer informatie over persistente identifiers, zie Netwerk digitaal Erfgoed) rdai:P40001 "has identifier for item" ja nee Item "2365290" (als signatuur), "urn:nbn:nl:kb-1684989030400" (NBN (National Bibliographic Number), "MMKB18B:060765000" (URN - Uniform Resource Name)

5. Toe te passen RDA-kenmerken

De tabellen met kenmerken zijn opgebouwd uit de volgende kolommen:

De elementen zijn ingedeeld in de volgende categorieën (waar van toepassing):

5.1. Achtergrond

De overzichten van de toe te passen kenmerken zijn gebaseerd op de richtlijnen van RDA ten aanzien van de eisen van effectieve beschrijving (zie RDA Toolkit - Effective description).

5.2. Toe te passen RDA-kenmerken voor Work-entiteiten

uri naam opm. range vastlegging verpl? (*2) max. waarde
Appellation: elementen om de entiteit te benoemen: M >1
rdaw:P10088 titleOfWork oorspronkelijke titel Nomen U M 1
rdaw:P10223 preferredTitleOfWork meest bekende titel, alleen indien anders dan titleOfWork Nomen U MA 1
rdaw:P10086 variantTitleOfWork Nomen U MA >1
Coherence: primaire relaties tussen entiteiten: M >1
rdaw:P10078 expressionOfWork relateer Expressions vooral aan het Work via de Expression Expression S / Id / IRI O >1
rdaw:P10072 manifestationOfWork Manifestation S / Id / IRI O >1
General description: algemene beschrijving (basistoepassingsprofiel):
rdaw:P10004 categoryOfWork voor o.a. genre - U / S / Id / IRI M >1 bijvoorbeeld:
Brinkman Trefwoorden Thesaurus
Thema
rdaw:P10365 extensionPlan - S / Id / IRI M 1 bijvoorbeeld: "static plan",
zie RDA Extension Plan
rdaw:P10330 noteOnWork - U O >1
rdaw:P10256 subject gebruik waar zinvol een subkenmerk met een specifieke range (Gebruik van subkenmerken met een specifiekere range helpt om in records-gebaseerde systemen de klasse van het object expliciet te maken. In een linked data-omgeving wordt juist aangeraden om zo algemeen mogelijke kenmerken te gebruiken én de RDF-entiteiten expliciet van een klasse te voorzien.) - O >1 bijvoorbeeld:
Brinkman Trefwoorden Thesaurus [^3]
rdaw:P10353 languageOfRepresentativeExpression oorspronkelijke taal (bij vertalingen), gebruik indien geen representativeExpression aanwijsbaar - S O >1 ISO 639-2
General relationships: algemene elementen om relaties van de entiteit te beschrijven (basistoepassingsprofiel):
rdaw:P10219 dateOfWork Timespan U / S / Id / IRI O 1 ISO 8601-1:2019
rdaw:P10065 creatorAgentOfWork gebruik wat betreft de rol een zo specifiek mogelijk subelement (Gebruik van subkenmerken met een specifiekere range helpt om in records-gebaseerde systemen de klasse van het object expliciet te maken. In een linked data-omgeving wordt juist aangeraden om zo algemeen mogelijke kenmerken te gebruiken én de RDF-entiteiten expliciet van een klasse te voorzien.) Agent S / Id / IRI M >1 NTA, NACO, Corporatiethesaurus
rdaw:P10198 relatedWorkOfWork gebruik een zo specifiek mogelijke subelement Work S / Id / IRI O >1
rdaw:P10346 representativeExpression gebruik dit voor de Expression van de eerste Manifestation van het Work, als meerdere Expressions zijn Expression S / Id / IRI O >1

5.3. Toe te passen RDA-kenmerken voor Expression-entiteiten

uri naam opm. range vastlegging verpl.? max. waarde
Appellation: elementen om de entiteit te benoemen: M >1
rdae:P20312 titleOfExpression Nomen U MA 1
rdae:P20002 identifierForExpression niet bedoeld voor de IRI van de entiteit zelf Nomen identifier/iri MA >1
Coherence: primaire relaties tussen entiteiten: M
rdae:P20231 workExpressed Work S / Id / IRI M 1
rdae:P20059 manifestationOfExpression relateer Manifestations aan de Expression vooral via de Manifestation Manifestation S / Id / IRI O >1
General description: algemene beschrijving (basistoepassingsprofiel):
rdae:P20001 contentType - S / IRI M >1 RDA Content Type
rdae:P20006 languageOfExpression S M >1 ISO 639.2
rdae:P20071 noteOnExpression U O >1
rdae:P20069 summarizationOfContent U O >1
General relationships: algemene elementen om relaties van de entiteit te beschrijven (basistoepassingsprofiel):
rdae:P20214 dateOfExpression Timespan U / S / Id / IRI MA 1 ISO 8601-1:2019
rdae:P20053 creatorAgentOfExpression gebruik een zo specifiek mogelijke narrow element Agent S / Id / IRI MA >1 NTA, NACO, Corporatiethesaurus
rdae:P20325 representativeExpressionOf gebruik dit element in ieder geval voor de Expression van de eerste Manifestation van het Work als meerdere Expressions aanwezig zijn Work S / Id / IRI O 1
rdae:P20205 relatedExpressionOfExpression gebruik een zo specifiek mogelijk subelement, oa. voor vertalingen en bewerkingen Expression S / Id / IRI MA >1
Special description: Gespecialiseerde elementen om de entiteit te beschrijven:
rdae:P20322 intendedAudienceOfExpression U / S / Id / IRI MA >1 gebruik zoveel mogelijk een gecontroleerde waardelijst
rdae:P20219 duration voor gebruik bij luisterboeken S MA 1 ISO 8601-1:2019

5.4. Toe te passen RDA-kenmerken voor Manifestation-entiteiten

uri naam opm. range vastlegging verpl.? max. waarde
Appellation: elementen om de entiteit te benoemen: M >1
rdam:P30156 titleProper letterijk overnemen uit de bron zoals het er staat, ook eventuele tikfouten
vastleggen als een zin
hoofdlettergebruik zoals in de taal van de titel gebruikelijk is
bij fouten de gecorrigeerde titel opnemen als variantTitleOfManifestation
Nomen U M 1
rdam:P30128 variantTitleOfManifestation zie bij titleProper Nomen U O >1
rdam:P30004 identifierForManifestation systeemonafhankelijke identifier, indien mogelijk persistent, dit is niet de identifier van het metadata record Nomen Id MA >1 "urn:isbn:9025499678"
Coherence: primaire relaties tussen entiteiten: M >1
rdam:P30139 expressionManifested Expression S / Id / IRI M >1
rdam:P30135 workManifested Work S / Id / IRI O 1
rdam:P30103 exemplarOfManifestation Item S / Id / IRI M >1
General description: algemene beschrijving (basistoepassingsprofiel):
rdam:P30002 mediaType S / IRI M 1 RDA Media Type
rdam:P30003 modeOfIssuance S / IRI M 1 RDA Mode of Issuance
rdam:P30335 categoryOfManifestation TODO: zijn dit de vormtrefwoorden? U / S / Id / IRI O 1 Brinkman Trefwoordenthesaurus , Thema
rdam:P30142 otherTitleInformation gebruik voor ondertitel U O >1
rdam:P30105 statementOfResponsibilityRelatingToTitleProper TODO waarvoor? / overnemen uit de resource U MA 1
rdam:P30280 manifestationCopyrightStatement datum en bij wie de copyright berust, overnemen uit de bron
als alleen een datum bekend is, gebruik dan copyrightDate
U MA 1
rdam:P30007 copyrightDate datum copyright zoals vermeld in de bron U MA 1 ISO 8601-1:2019
rdam:P30107 editionStatement een vermelding die een editie identificeert waartoe een manifestatie behoort
wordt samengesteld uit de volgende elementen: designationOfEdition, designationOfNamedRevisionOfEdition, statementOfResponsibilityRelatingToEdition, statementOfResponsibilityRelatingToNamedRevisionOfEdition, als deze elementen apart genoteerd kunnen worden en van toepassing zijn, gebruik deze elementen, indien de informatie als geheel wordt opgenomen, gebruik dan dit element
rdam:P30133 designationOfEdition overnemen uit de bron U MA >1
rdam:P30132 designationOfNamedRevisionOfEdition U MA >1
rdam:P30121 statementOfResponsibilityRelatingToEdition U MA 1
rdam:P30118 statementOfResponsibilityRelatingToNamedRevisionOfEdition U MA 1
rdam:P30001 carrierType S / Id / IRI M 1 RDA Carrier Type
rdam:P30182 extentOfManifestation o.a. aantal pagina's S M 1
rdam:P30169 dimensions neem op wat nodig is voor het magazijn van fysieke bronnen, maten in cm., tenzij hoogte < 10 cm, dan in mm. U / S (?) MA >1
rdam:P30137 noteOnManifestation U O >1
rdam:P30453 illustrativeContent een indicatie van de soorten expressies van beeldcontent die de hoofd-expressies aanvullen S / IRI MA >1 RDA Illustrative Content
rdam:P30309 typeOfBinding S / IRI O >1 RDA Type of Binding
rdam:P30160 termOfAvailability o.a. prijs U O >1
rdam:P30111 publicationStatement wordt samengesteld uit de elementen: placeOfPublication, name of publisher, dateOfPublication. Als deze apart genoteerd kunnen worden en van toepassing zijn, gebruik deze elementen. Indien de informatie als geheel wordt opgenomen, gebruik dan dit aggregerende relement S O 1 "Spijkenisse : Hageboek, 1998"
General relationships: algemene elementen om relaties van de entiteit te beschrijven (basistoepassingsprofiel):
rdam:P30088 placeOfPublication zoals vermeld in de bron. Indien niet bekend, geef aan: "Plaats van uitgave niet vastgesteld" in element noteOnManifestation.
Zet een plaats tussen vierkante haken als de bron van de informatie niet de Manifestation zelf is. [ TODO: willen we dit wel? -> Indien mogelijk herhaal dit element om een identifier of iri van een plaats te geven. Herhaal dit element om een land van uitgave te vermelden, het liefst gestructureerd, met identifier of iri. Indien de identifier van een plaats het land duidelijk aangeeft, dan is een land van uitgave niet nodig]
Place U / Id / IRI MA >1
rdam:P30083 publisherAgent overnemen uit de bron Agent U / Id / IRI MA >1
rdam:P30011 dateOfPublication indien onbekend, geen datum, jaar of periode wanneer publicatie kan hebben plaatsgevonden Timespan U / S / Id / IRI M 1 ISO 8601-1:2019
rdam:P30321 contributorAgentOfStillImage Agent U / S / Id / IRI O >1 Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) , NACO - Name Authority Cooperative Program , Corporatiethesaurus
rdam:P30328 contributorAgentOfText Agent U / S / Id / IRI O >1 Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen (NTA) , NACO - Name Authority Cooperative Program , Corporatiethesaurus
rdam:P30157 titleOfSeries letterlijk overnemen uit de bron, vastleggen als een zin
Hoofdlettergebruik zoals in de taal van de titel gebruikelijk is.
Nomen U MA >1
rdam:P30048 relatedManifestationOfManifestation Manifestation U / S / Id / IRI O >1
Special description: Gespecialiseerde elementen om de entiteit te beschrijven:
rdam:P30096 encodingFormat wijze waarop digitale inhoud gecodeerd is U / S / IRI MA >1 "html"
rdam:P30018 fileType U / S / IRI O 1 RDA File Type
rdam:P30183 fileSize U O 1
rdam:P30165 numberingOfSequence overnemen uit de bron U MA 1
rdam:P30454 soundContent indicatie van de aanwezigheid of afwezigheid van geluid (NB: In 2025 wordt de wet m.b.t. digitale toegankelijkheid van kracht. Uitgevers worden geacht gegevens daarover aan te leveren. Het is van belang deze op te nemen in de metadata.) U MA >1
rdam:P30456 colourContent indicatie van de aanwezigheid van kleur of grijsschakeringen (NB: In 2025 wordt de wet m.b.t. digitale toegankelijkheid van kracht. Uitgevers worden geacht gegevens daarover aan te leveren. Het is van belang deze op te nemen in de metadata.) U MA >1
rdam:P30452 accessibilityContent indicatie van de soorten expressies die alternatieve zintuiglijke modi bieden om de hoofd-expressie waar te nemen [^14 ] U MA >1

5.5. Toe te passen RDA-kenmerken voor Item-entiteiten

uri naam opm. range vastlegging verpl.? max. waarde
Appellation: elementen om de entiteit te benoemen: M >1
rdai:P40001 identifierForItem Nomen Id M 1 barcode, URN
Coherence: primaire relaties tussen entiteiten: M >1
rdai:P40049 manifestationExemplified Manifestation S / Id / IRI M 1
General description: algemene beschrijving (basistoepassingsprofiel):
rdai:P40028 noteOnItem voor het signatuur heeft RDA geen element, daarom kan indien gewenst het signatuur in edit met voorlooptekst "Signatuur:" opgenomen worden U O >1
rdai:P40048 restrictionOnUseOfItem U / S / Id / IRI MA 1
rdai:P40096 categoryOfItem U / S / Id / IRI O 1
General relationships: algemene elementen om relaties van de entiteit te beschrijven (basistoepassingsprofiel):
rdai:P40162 locationOfItem Place S M 1
rdai:P40136 ownerCorporateBody CorporateBody S / Id / IRI M 1
rdai:P40046 related item of item Item U / S / Id / IRI O >1

6. Introductie van de ‘Persona’ binnen RDA

Zoals ook besproken in RDA als linked data, kan informatie verloren gaan als van het meest gangbare RDA-implementatiescenario, gebaseerd op (geautoriseerde) ingangen, overgestapt wordt op het linked data-implementatiescenario, gebaseerd op IRI’s. Dit komt omdat geautoriseerde ingangen, anders dan IRI’s, niet zomaar identifers zijn maar betekenisdragende identifiers.

Specifiek speelt dit informatieverlies bij de koppeling tussen Work-entiteiten met alternatieve identiteiten van auteurs. Zo is in de volgende RDF, gebaseerd op geautoriseerde ingangen, duidelijk dat <person_1> de auteur is van <work_1> én van <work_2>, maar dat alleen <work_1> bekend werd onder de auteursnaam "Lewis Carroll".

<work_1>
 rdaw:authorPerson “Carroll, Lewis” .

<work_2>
 rdaw:authorPerson “Dodgson, Charles Lutwidge” .

<person_1>
 rdaa:authorizedAccessPointOfPerson “Dodgson, Charles Lutwidge” ;
 rdaa:variantAccessPointOfPerson “Carroll, Lewis” .

Als we nu het object van de rdaw:authorPerson-relatie vervangen door de IRI <person_1>, dan kunnen we deze conclusie niet meer zomaar trekken. We weten dan niet meer welk Work behoort bij "Lewis Carroll":

<work_1>
 rdaw:authorPerson <person_1> . # range is een Person

<work_2>
 rdaw:authorPerson <person_1> . # range is een Person

<person_1>
 rdaa:authorizedAccessPointOfPerson “Dodgson, Charles Lutwidge” ;
 rdaa:variantAccessPointOfPerson “Carroll, Lewis” .

6.1. Nomens als identiteiten

Het verlies aan informatie door IRI’s in plaats van betekenisvolle ingangen te gebruiken kan in het voorbeeld hersteld worden door twee Nomen-entiteiten te introduceren:

<work_1>
 rdaw:authorPerson <person_1> ;
 rdaw:relatedNomenOfWork <nomen_1> .

<work_2>
 rdaw:authorPerson <person_1> ;
 rdaw:relatedNomenOfWork <nomen_2> .

<person_1>
 rdaa:realIdentityOfPerson <nomen_2> ;
 rdaa:alternateIdentityOfPerson <nomen_1> .

<nomen_1>
 rdan:accesspointForPersonOf <person_1> ;
 rdan:nomenString “Carroll, Lewis” .

<nomen_2>
 rdan:accesspointForPersonOf <person_1> ;
 rdan:nomenString “Dodgson, Charles Lutwidge” .

6.2. Nomenclusters als ‘Personae’

De bibliografische praktijk is vaak niet zo eenvoudig als gepresenteerd in voorgaande voorbeeld, waarbij één identiteit (of alternatieve identiteit) van een auteur in één naam, in één Nomen-string, gevat kan worden. In die praktijk zien we dat er behoefte is aan het werken met clusters van namen per identiteit van een auteur. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alternatieve schrijfwijzen, bijvoorbeeld transliteraties van een naam naar andere schriften. Zo biedt bijvoorbeeld de Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen, de NTA, in records geclusterde sets van auteursnamen, die per record horen bij één publieke identiteit van één auteur. Ook identifiers zoals die van ISNI of VIAF zijn vaak verbonden aan zo’n publieke identiteit.

Bij de publieke identiteit van een persoon, van een auteur, hoort dus dikwijls een cluster met meerdere namen. Zo’n publieke identiteit noemen we ook wel een Persona. RDA kent geen Persona als een zelfstandige entiteit, maar het is wel mogelijk in RDA om de namen die bij zo’n identiteit horen, te clusteren, om zo op een indirecte wijze een Persona binnen RDA te kunnen afbeelden.

RDA biedt de mogelijkheid om vergelijkbare namen als Nomen aan elkaar te verbinden met het equivalentTo-kenmerk (rdan:P80113) en zo clusters te vormen. Dit is nog geen volledige oplossing voor het werken met de Persona. Een praktisch eis is niet alleen het kunnen vastlegen van Persona-Nomen-clusters, maar ook dat die clusters in een geautomatiseerd systeem eenvoudig herkend kunnen worden.

Hiertoe wordt, zoals voorgesteld binnen dit toepassingsprofiel, gebouwd op de RDA-kenmerken rdaa:P50429 ("has real identity of Person") en rdaa:P500428 ("has alternate identity of person"). Deze kenmerken verwijzen bij de voorgesteld aanpak alleen naar de centrale naam (Nomen) in de Persona-cluster. Een Persona van een auteur wordt zo gereflecteerd door deze twee kenmerken gecombineerd met de daaraan gekoppelde Nomen-clusters. De volgende afbeelding illustreert deze aanpak (zie ook Modeling Agents and Personas/Pseudonyms #340):

persona

In de voorgaande afbeelding zijn twee ‘Personae’ te zien rondom de persoon die vooral bekend geworden is als de schrijver van het Work "Max Havelaar". Dit werd gepubliceerd onder het pseudoniem "Multatuli." Deze naam representeert de eerste Persona, en is de centrale Nomen in de eerste Nomen-cluster. De schrijver publiceerde ook onder zijn eigen naam, "Eduard Douwes Dekker". Deze naam representeert de tweede Persona en staat centraal in de tweede Nomen-cluster.

Voor linked data-toepassingen zullen behalve de Works en de Person ook de centrale Nomens van een IRI voorzien te worden. De niet-centrale Nomens zouden in RDF als een eenvoudige rdfs:Literal toegevoegd kunnen worden, of als een RDF blank node, als het wenselijk is om meer kenmerken aan de Nomen te hangen.

6.3. Meer over de toepassing van ‘Personae’

Een uitwerking in RDF van de rdanl:Person "Eduard Douwes Dekker" en bijbehorende Personae is te vinden in Uitwerking van de modellering van Personae in RDA.

Het RDANL toepassingsprofiel biedt, aanvullend op RDA, het afgeleide kenmerk rdanl:relatedPersonaOfWork (als subproperty van rdanl:relatedNomenOfWork / rdaw:P10318) om daarme de relatie tussen het Work en de Nomen die de ‘Persona’ representeert, meer expliciet te kunnen maken.

De aanpak met Nomen-clusters als Personae buit de mogelijkheden die RDA biedt volledig uit. Voor een gestructueerde en rijkere beschrijving van een Persona zal RDA waarschijnlijk niet de benodigde kenmerken bieden. Bijvoorbeeld, bij een Persona dat niet slechts een pseudoniem is maar een compleet gefingeerde persoon (een heteroniem), zou bijvoorbeeld de wens kunnen bestaan om de gefingeerde geboortedatum toe te voegen. Noodzakelijk lijkt het om hier nieuwe kenmerken voor te definieren, zo mogelijk als afgeleide van een RDA-kenmerk. Ter illustratie een suggestie van zo’n definitie:

@base <http://data.bibliotheken.nl/rdanl> . 
@prefix rdan: <http://rdaregistry.info/Elements/n/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

<#hasAssociatedBirthDate>
 a rdf:Property ;
  rdfs:isDefinedBy <#> ;
  rdfs:subPropertyOf rdan:P80071 ; "has note on Nomen"
  rdfs:comment "Verbindt een fictieve geboortedatum aan een Nomen als Persona."@nl .

7. RDA als linked data

Voor informatieprofessionals met een achtergrond in linked data en RDF, lijkt RDA op het eerste gezicht niets anders te zijn dan ‘gewoon’ een specialistisch RDF-vocabulaire gericht op het bibliotheekdomein. In de kern klopt dat, maar vaak is RDA anders opgezet dan je vanuit een gangbaar RDF-perspectief zou verwachten. Om RDA beter te kunnen doorgronden, en zo bijvoorbeeld spraakverwarring met collega’s te voorkomen, worden hier enige belangrijke verschillen met meer reguliere linked data-benaderingen behandeld.

RDA is in de huidige vorm vooral opgezet voor een wereld waarin het werken met bibliografische records centraal staat. De RDA-standaard biedt daarbij ook een brug naar de toekomst waarin linked data de norm is, zonder dat RDA zelf volledig op linked data-principes en -gebruiken gebaseerd is. Vanuit het linked data-perspectief zijn er binnen RDA keuzes gemaak die minder logisch of vaak zelf onhandig lijken. Ook de terminologie die binnen RDA gehanteerd wordt, lijkt vaak wel op die van RDF en linked data, maar heeft soms een in belangrijke mate verschillende betekenis.

7.1. Lexical aliases

RDA komt uit een traditie waarin er veel aandacht is voor de waarde en het behoud van de verschillende wereldtalen. De classes en properties in RDA hebben daarom niet zoals gebruikelijk een makkelijk te onthouden ‘internationale,’ op de Engelse taal gebaseerde term zoals we kennen van Dublin Core of Schema.org, maar een abstracte naam, zoals rdac:C10001 als aanduiding van een instantie behorende tot de Work-class of rdaw:P10436 voor een kenmerk gelabeld met “has author Person”. Dit maakt menselijke interpretatie van RDA in RDF-vorm lastig. RDA biedt aanvullend wel zogenaamde lexical aliases in meerdere talen, zoals bijvoorbeeld rdaa:contributorCollectiveAgentOfSpeechOf.en. Deze functioneren echter niet zoals verwacht; als ze opgevraagd worden geven ze een http-error. Ook bieden ze geen owl:equivalentClass- of owl:equivalentProperty-relatie voor semantische inferentie. Ze zijn voor praktische toepassingen daarmee geen volwaardig equivalent voor de canonieke kenmerken en zouden in een RDF-context dan vermeden moeten worden. Vanwege de leesbaarheid zullen in deze tekst wel de lexical aliases gebruikt worden (overigens zonder de toevoeging van de taal-‘extensie’).

7.2. Het begrip ‘range’ in RDA versus RDF

Binnen RDA, bijvoorbeeld in de RDA Toolkit, wordt van kenmerken (ofwel properties, binnen RDA meestal van elementen, deze term wordt ook aanduiding van de klassen gebruikt) vaak een ‘range’ aangeduid. Die range is dan zoals verwacht de klasse van het object waar het kenmerk naar verwijst. Dat klinkt als vergelijkbaar met het rdfs:range-kenmerk uit RDF, maar bij RDA wordt een ander abstractieniveau gehanteerd. Zo stelt RDA bijvoorbeeld dat de range van het kenmerk rdaw:authorPerson een rdac:Person is. Vanuit een RDF-perspectief lijkt de volgende triple dan incorrect, immers de rdfs:range is hier een rdfs:Literal, maar het volgende is binnen RDA als RDF helemaal correct::
<work_1> rdaw:authorPerson "Harry Mulisch" .

Halen we de definitie in RDF van de rdaw:authorPerson erbij, dan treffen we daar als skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een tekstwerk." Echter, een rdfs:range wordt hier niet gedefinieerd. Waarom doet RDA dat niet? Wat RDA bedoelt met dat de range van rdaw:authorPerson een ‘Person’ is, is dat de voorgaande RDF als volgt herschreven kan worden:

<work_1> rdaw:authorPerson [
 a rdac:Person ;
 rdaa:nameOfPerson "Harry Mulisch" 
] .

RDA biedt zo voor toepassing in record-gebaseerde registratiesystemen een snelle manier om aan te kunnen geven dat een werk door een entiteit uit de klasse rdac:Person geschreven is, én dat “Harry Mulisch” een naam van die persoon is.

Enigszins terzijde: omdat de range van rdaa:nameOfPerson volgens RDA een Nomen-entiteit is, zou voorgaande RDF zelfs als volgt herschreven kunnen worden (maar deze aanpak heeft hier geen praktische meerwaarde):

<work_1> rdaw:authorPerson [
 a rdac:Person ;
 rdaa:nameOfPerson [
  a rdac:Nomen ;
  rdan:nomenString "Harry Mulisch" 
 ]
] .

RDA biedt overigens ook twee andere sets met kenmerken waarin de rdfs:range wel gedefinieerd is. Kenmerken zoals rdaw:authorPerson bieden twee subproperties. De ene subproperty, rdawd:authorPerson, heeft als rdfs:range de rdfs:Literal(hoewel dit voor het 'data type'-kenmerk niet expliciet gebeurt, ie ook issue #182). De andere subproperty, rdawo:authorPerson, heeft als rdfs:range de klasse rdaw:Person. RDA noemt deze subproperties respectievelijk de ‘data type’-subproperty en de ‘object type’-subproperty. Het bovenliggende kenmerk rdaw:authorPerson moet binnen RDA als canoniek beschouwd worden.

7.3. Een veelheid aan beperkte kenmerken

Een keerzijde van de voorgaand beschreven insteek van RDA, die efficiënt en noodzakelijk kan zijn voor het catalogiseren in een records-gebaseerd systeem, is dat er een veelheid aan kenmerken, ontstaat terwijl dat binnen een strikt RDF-perspectief semantisch niet noodzakelijk is. Dit speelt des te meer, aangezien RDA niet alleen een onderscheidende range als criterium voor het instellen van een kenmerk hanteert, maar ook een onderscheidend domain. Daar waar voor een strikte linked data-benadering met één kenmerk als bijvoorbeeld related zou kunnen worden volstaan, biedt RDA nu 169 varianten (RDA biedt 13 klassen, 13 x 13 = 169 mogelijke onderlinge relaties) van related-kennmerken, zoals bijvoorbeeld rdaa:relatedCorporateBodyOfAgent, rdaa:relatedAgenOfPerson, rdaa:relatedFamilyOfPerson of rdaa:relatedCollectiveAgentOfAgent, etcetera. Bedenk daarbij dat ieder canonieke kenmerk ook een 'data type'- en een 'object type'-kenmerk heeft (maakt in totaal 13 x 13 x 3 = 507 mogelijk kenmerken, enkel om aan te geven dat twee entiteiten aan elkaar gerelateerd zijn) én dat van al die properties ook lexical aliases gedefinieerd zijn, in een veelheid aan talen. Deze complexiteit van RDA is een reden waarom RDA als standaard niet zomaar ‘direct’ toe te passen is, maar waarom er vanuit een kaderend toepassingsprofiel gewerkt moet worden.

7.4. Superelementen?

Binnen RDA wordt in de context van een kenmerk soms gesproken over een superelement. Dit schept het beeld van twee kenmerken die in relatie tot elkaar staan als:
:element rdfs:subPropertyOf :superelement .

Dat is een onjuiste aanname. RDA doelt hier niet op een hiërarchische relatie. Een superelement is in RDA een kenmerk dat op aggregerende wijze gevens uit andere kenmerken overneemt.

7.5. Wel RDF, nog geen linked data

Beschrijvingen in RDA kunnen één-op-één weggeschreven worden als RDF triples. Maakt dit RDA ook tot linked data? Niet per se! Een basisprincipe achter linked data is dat de onderscheiden entiteiten van een IRI (van oudsher ook wel URI genoemd, een IRI is speciek een URI die ook geschikt is voor niet-ASCII tekens) te voorzien en die IRI dan in verwijzingen als representatie voor die entiteit te gebruiken. In RDA worden echter nadrukkelijk ook andere methoden toegestaan om naar entiteiten te verwijzen. RDA spreekt daarbij van implementatie-scenario’s. Een gangbaar implementatie-scenario uit de wereld van records-gebaseerd catalogiseren is het gebruik van geautoriseerde ingangen (‘authorized access points’). Een geautoriseerde ingang is een binnen het betreffende domein unieke identifier voor een entiteit in een gestructureerde, en voor mensen leesbare en begrijpelijke vorm. Voor bijvoorbeeld de schrijver “Harry Mulisch” zou zo’n ingang “Mulisch, Harry (1927 – 2010)” kunnen zijn.

Duidelijk is dat we in een linked data-toepassing IRI’s, in plaats van geautoriseerde ingangen, zouden willen gebruiken om entiteiten te verbinden. Echter, als we geautoriseerde ingang hierbij achteloos vervangen door een IRI, dan zal dat leiden tot ongewenst informatieverlies. Een ingang is namelijk niet zomaar een identifier, maar een betekenisdragende identifier. Dit probleem wordt zichtbaar in de casus van een schrijver die zich van meerdere namen bedient bij het uitbrengen van een werk. Graag komen we hierbij tegemoet aan de gebruikerswens van koningin Victoria:

Toen koningin Victoria vroeg om alle werken van de auteur van "Alice in Wonderland" kreeg ze tot haar verrassing ook een stapel wiskundige werken. Victoria was enkel geïnteresseerd in werken van Lewis Carroll, maar realiseerde zich niet dat het een pseudoniem is van de wiskundige Charles Lutwidge Dodgson. Deze koninklijke gebruikerswens kan door RDA gebaseerd op geautoriseerde ingangen goed vervuld worden. Stel onderstaande RDF voor:

<work_1>
 rdaw:authorPerson “Carroll, Lewis” .

<work_2>
 rdaw:authorPerson “Dodgson, Charles Lutwidge” .

<person_1>
 rdaa:authorizedAccessPointOfPerson “Dodgson, Charles Lutwidge” ;
 rdaa:variantAccessPointOfPerson “Carroll, Lewis” .

Hieruit zou, in lijn met de gebruikerswens, opgemaakt kunnen worden dat <person_1> de auteur is van <work_1> én van <work_2> maar dat alleen <work_1> bekend werd als publicatie onder de auteursnaam "Lewis Carroll".

Als we nu de geautoriseerde ingangen vervangen door IRI’s, dan wordt duidelijk dat we de semantische waarde van deze ingangen missen. We weten dan niet meer welk werk behoort bij "Lewis Carroll".

<work_1>
 rdaw:authorPerson <person_1> . # range is een Person

<work_2>
 rdaw:authorPerson <person_1> . # range is een Person

<person_1>
 rdaa:authorizedAccessPointOfPerson “Dodgson, Charles Lutwidge” ;
 rdaa:variantAccessPointOfPerson “Carroll, Lewis” .

Een linked data-gebaseerde oplossing voor deze gebruikerswens is te vinden in Introductie van de Persona binnen RDA.

8. Toepassingsprofiel rdanl in RDF

Toepassingsprofiel rdanl is een op RDA gebaseerde ontologie in RDF-vorm. Het is gericht op het verlagen van de toegang tot RDA door het bieden van een wat beknoptere set met kernelementen, in een voor mensen leesbare vorm. De toepassing is bovenal, maar niet uitsluitend, voor linked data-omgevingen.

Het toepassingsprofiel rdanl biedt in RDF-vorm:

Deze laatste groep kenmerken is toevoegd om zo de semantische rijkdom van RDA te kunnen bieden bij RDF-toepassingen. Het principe hier achter is dat de veelheid van naar range en domain gedifferentieerde kenmerken die RDA biedt, geen semantische meerwaarde oplevert in een context waarbij alle entiteiten expliciet van een klasse-aanduiding voorzien zijn. Onder deze voorwaarde wordt een groot deel van de kenmerken van RDA overbodig en kan zo deze ontologie relatief beperkt blijven (deze ontologie biedt ~ 400 elementen).

Dit profiel in RDF is minder uitgebreid dan RDA, maar omdat het een extensie van RDA is, kan het waar nodig, gecombineerd worden met elementen uit RDA zelf.

Bovendien biedt deze ontologie URI’s voor de elementen die zowel voor machnines als voor mensen leesbaar zijn. De URI’s zijn daarbij gebaseerd op de Engelstalige lexical aliasses van RDA. De bestaande lexical aliasses van RDA zijn wel voor mensen leesbaar, maar niet, of beperkt, machine-leesbaar omdat ze zich niet aan gangbare linked data-principes conformeren.

8.1. rdanl in meer detail

8.2. rdanl.ttl

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix ns0: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix dc11: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix cc: <http://creativecommons.org/ns#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#televisionProducerAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10064> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has television producer agent"@en, "heeft televisieproducent-actor"@nl ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is a producer who is responsible for most of the business aspects of a television program."@en, "Relateert een werk aan een actor die een producer is die verantwoordelijk is voor het merendeel van de zakelijke aspecten van een televisieprogramma."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10075> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#arrangerPersonOfMusic>
 rdfs:label "has arranger person of music"@en, "heeft arrangeur-persoon van muziek"@nl ;
 skos:scopeNote "Bijdrage omvat ook aanpassing van een werk voor hetzelfde uitvoeringsmedium etc., waarbij de muzikale inhoud van de originele compositie in essentie onveranderd blijft, en sluit uit omvangrijke aanpassing die resulteert in de creatie van een nieuw muziekwerk."@nl, "Contribution includes modification of a work for the same medium of performance, etc., that keeps the musical substance of the original composition essentially unchanged, and excludes substantial modification that results in the creation of a new musical work."@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie van een werk door het herschrijven van een muzikale compositie voor een uitvoeringsmedium anders dan waarvoor het werk oorspronkelijk bedoeld was."@nl, "Relates an expression to a person who contributes to an expression of a work by rewriting a composition for a medium of performance different from that for which a work was originally intended."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20347>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20029> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20365> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#artistPerson>
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is het maken van een oorspronkelijk grafisch ontwerp, tekening, schilderij etc."@nl, "Relates a work to a person who is responsible for creating an original graphic design, drawing, painting, etc."@en ;
 rdfs:label "heeft kunstenaar-persoon"@nl, "has artist person"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10058> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10451> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#puppeteerAgent>
 rdfs:label "has puppeteer agent"@en, "heeft poppenspeler-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het manipuleren, sturen of regisseren van poppen of marionetten in een bewegend beeld-productie of in een muziek- of dramapresentatie of vermaak."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by manipulating, controlling, or directing puppets or marionettes in a moving image production or a musical or dramatic presentation or entertainment."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20018> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedRDAEntityOfManifestation>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30264> ;
 rdfs:label "heeft gerelateerde RDA-entiteit van manifestatie"@nl, "has related RDA entity of manifestation"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een RDA-entiteit die geassocieerd is met een manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to an RDA entity that is associated with a manifestation."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30330>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00001> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#restorationistAgentOfExpression>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has restorationist agent of expression"@en, "heeft restaurator-actor van expressie"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20327> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by restoring or combining earlier expressions, which may be damaged or fragmentary, to create a new expression."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het herstellen of combineren van eerdere expressies, die beschadigd of fragmentarisch kunnen zijn, met de bedoeling een nieuwe expressie te creëren."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20289> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#variantTitleOfManifestation>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een titel van manifestatie die niet als voorkeursterm geselecteerd is in een specifieke toepassing of context."@nl, "Relates a manifestation to a nomen that is a title of manifestation that is not selected for preference in a specific application or context."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00023>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30134> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft variant titel van manifestatie"@nl, "has variant title of manifestation"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30128> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#translatorAgent>
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by expressing the linguistic content of the work in a language different from that of previous expressions of the original work."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het uitdrukken van taalkundige inhoud van het werk in een andere taal dan die van voorgaande expressies van het oorspronkelijke werk."@nl ;
 skos:scopeNote "Een vertaler kan ook taalkundige content vertalen tussen vormen van dezelfde taal uit verschillende tijdperiodes."@nl, "A translator may also translate linguistic content between forms of the same language from different time periods."@en ;
 rdfs:label "heeft vertaler-actor"@nl, "has translator agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20053> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20037> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#instrumentalConductorAgent>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een dirigent is die bijdraagt aan een expressie door een instrumentaal optredende groep te leiden in een muziek- of dramapresentatie."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by leading an instrumental performing group in a musical or dramatic presentation."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20011> ;
 rdfs:label "heeft instrumentaal dirigent-actor"@nl, "has instrumental conductor agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20286> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedAgentOfManifestation>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30267> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is associated with a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die geassocieerd is met een manifestatie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30264>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00006> ;
 rdfs:label "has related agent of manifestation"@en, "heeft gerelateerde actor van manifestatie"@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#collectorPerson>
 rdfs:label "heeft verzamelaar-persoon"@nl, "has collector person (Deprecated)"@en ;
 skos:definition "Relateert een item aan een persoon die een curator is die items samenbrengt uit diverse bronnen die gerangschikt, beschreven of gecatalogiseerd zijn als een collectie."@nl, "Relates an item to a person who is a curator who brings together items from various sources that are arranged, described, or catalogued as a collection. (Deprecated)"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40105> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40099>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40004> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#curatorPerson>
 skos:definition "Relates an item to a person who conceives or manages the aggregation of an item in an exhibition or collection. (Deprecated)"@en, "Relateert een item aan een persoon die de samenstelling bedenkt of beheert van een item in een tentoonstelling of collectie."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft curator-persoon"@nl, "has curator person (Deprecated)"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40017>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40073> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40099> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#subjectAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has subject agent"@en, "heeft actor als onderwerp"@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor waar een werk over gaat."@nl, "Relates a work to an agent whom a work is about."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10324> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10319> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedAgentOfItem>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40068>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00006> ;
 rdfs:label "has related agent of item"@en, "heeft gerelateerde actor van item"@nl ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die geassocieerd is met een item."@nl, "Relates an item to an agent who is associated with an item."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40072> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#censorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has censor agent"@en, "heeft censor-actor"@nl ;
 skos:scopeNote "Substantiële aanpassing die resulteert in de creatie van een nieuw werk is uitgesloten."@nl, "Substantial modification that results in the creation of a new work is excluded."@en ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het herzien van content van een andere expressie met de bedoeling content die gezien wordt als bezwaarlijk op morele, politieke, militaire of andere gronden te onderdrukken, maar de aard en algemene content grotendeels intact te laten."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by revising the content of another expression for the purpose of suppressing content deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds, but leaving the nature and general content substantially unchanged."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20327> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20287> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#audioEngineerAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has audio engineer agent"@en, "heeft geluidstechnicus-actor"@nl ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by managing the technical aspects of sound during the processes of recording, mixing, and reproduction."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het beheren van de technische aspecten van geluid gedurende de procedures van opname, mixen en reproductie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20292> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#alternateIdentityOfPerson>
 skos:definition "Relates a person to a nomen that is a pseudonym or other appellation used by a person."@en, "Relateert een persoon aan een nomen dat een pseudoniem of andere aanduiding is gebruikt door een persoon."@nl ;
 rdfs:label "heeft alternatieve identiteit van persoon"@nl, "has alternate identity of person"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50428> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50348> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#manufacturerPerson>
 skos:definition "Relates a manifestation to a person who is responsible for printing, duplicating, casting, or other method of manufacturing a published manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het drukken, vermeerderen, gieten of andere methode van het vervaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft vervaardiger-persoon"@nl, "has manufacturer person"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30082>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30363> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30361> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#consultantAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 rdfs:label "has consultant agent"@en, "heeft consultant-actor"@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die diensten van raadgeving levert, en vaak aanbevelingen doet, aan een gerelateerde actor die vertegenwoordigd wordt als een maker van een werk."@nl, "Relates a work to an agent who provides consultation services, and often makes recommendations, for a related agent who is represented as a creator of a work."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10071> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#inscriber>
 skos:definition "Relates an item to a person who writes a statement of dedication or gift on an item."@en, "Relateert een item aan een persoon die een vermelding van opdracht of geschenk schrijft op een item."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40112> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40014> ;
 rdfs:label "has inscriber"@en, "heeft opdrachtschrijver"@nl ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#publisherPerson>
 skos:definition "Relates a manifestation to a person who is responsible for publishing, releasing, or issuing a published manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het uitgeven, uitbrengen of uitvaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 rdfs:label "heeft uitgever-persoon"@nl, "has publisher person"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30083>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30363> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30362> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#mixingEngineerAgent>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is an audio engineer who contributes to the audio content of an expression by manipulating, mixing, and assembling the multiple tracks of a recording."@en, "Relateert een expressie aan een actor die een geluidstechnicus is die bijdraagt aan de geluidscontent van een expressie door het manipuleren, mixen en samenstellen van de meerdere sporen van een geluidsopname."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20292> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft mixtechnicus-actor"@nl, "has mixing engineer agent"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20293> ;
 skos:scopeNote "Remixing activities that substantially change the nature and content of the original work, resulting in a new work, are excluded."@en, "Remixactiviteiten die de aard en content van een origineel werk substantieel veranderen, resulterend in een nieuw werk, zijn uitgesloten."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#collectorCorporateBody>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40131>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40121> ;
 rdfs:label "heeft verzamelaar-corporatie"@nl, "has collector corporate body (Deprecated)"@en ;
 skos:definition "Relates an item to a corporate body who is a curator who brings together items from various sources that are arranged, described, or catalogued as a collection. (Deprecated)"@en, "Relateert een item aan een corporatie die een curator is die items samenbrengt uit diverse bronnen die gerangschikt, beschreven of gecatalogiseerd zijn als een collectie."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40137> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#researcherAgent>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who does research in support of the creation of a work."@en, "Relateert een werk aan een actor die onderzoek doet ter ondersteuning van de creatie van een werk."@nl ;
 rdfs:label "has researcher agent"@en, "heeft onderzoeker-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10293> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#platemakerAgent>
 rdfs:label "heeft platenmaker-actor"@nl, "has platemaker agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for preparing plates used in the making of printed images or text in a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie middels het voorbereiden van platen die bij de productie van gedrukte beelden of tekst gebruikt worden."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30075> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#casterAgent>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is bij de vervaardiging van een manifestatie middels het gieten van een vloeistof of gesmolten substantie in een mal en die te laten stollen in de vorm van die mal."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is responsible for creating a manifestation by pouring a liquid or molten substance into a mold and leaving it to solidify to take the shape of the mold."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has caster agent"@en, "heeft gieter-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30073> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#filmProducerAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10064> ;
 rdfs:label "heeft filmproducent-actor"@nl, "has film producer agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is a producer who is responsible for most of the business aspects of the production of a film."@en, "Relateert een werk aan een actor die een producent is die verantwoordelijk is voor het merendeel van de zakelijke aspecten van de productie van een film."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10073> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorPersonToAmalgamation>
 skos:definition "Relates an expression to a person who contributes to an expression that is a seamless mix of kinds of content."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie die een naadloze mix van soorten content is."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has contributor person to amalgamation"@en, "heeft bijdrager-persoon aan amalgamering"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20389> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20367> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#hostAgent>
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by leading a program, often broadcast, that includes other performers."@en, "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het leiden van een programma, vaak uitgezonden, dat omvat andere gasten, artiesten."@nl ;
 rdfs:label "has host agent"@en, "heeft gastgever-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20016> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#modeOfIssuance>
 rdfs:label "heeft wijze van uitvaardiging"@nl, "has mode of issuance"@en ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a categorization that reflects whether a manifestation is issued in one or more units."@en, "Relateert een manifestatie aan een categorisatie die weergeeft of een manifestatie is uitgevaardigd in één of meer delen."@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30003> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedRDAEntityOfItem>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40095>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00001> ;
 rdfs:label "heeft gerelateerde RDA-entiteit van item"@nl, "has related RDA entity of item"@en ;
 skos:definition "Relateert een item aan een RDA-entiteit die geassocieerd is met een item."@nl, "Relates an item to an RDA entity that is associated with an item."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40068> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#sponsoringAgentOfWork>
 skos:scopeNote "Includes funding research and sponsoring an event that is the basis of a work."@en, "Omvat het financieren van onderzoek en het sponsoren van een evenement dat de basis vormt van een werk."@nl ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who sponsors some aspect of a work."@en, "Relateert een werk aan een actor die enige aspecten van een werk sponsort."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft sponsor van werk-actor"@nl, "has sponsoring agent of work"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10067> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#radioProducerAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10064> ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is a producer who is responsible for most of the business aspects of a radio program."@en, "Relateert een werk aan een actor die een producer is die verantwoordelijk is voor het merendeel van de zakelijke aspecten van een radioprogramma."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft radioproducent-actor"@nl, "has radio producer agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10074> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#directorAgent>
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het algemene beheer en toezicht van een gefilmde voorstelling, een radio- of televisieprogramma etc."@nl, "Relates a work to an agent who is responsible for the general management and supervision of a filmed performance, a radio or television program, etc."@en ;
 rdfs:label "heeft regisseur-actor"@nl, "has director agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10066> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorCorporateBodyToAmalgamation>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20426>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20507> ;
 rdfs:label "has contributor corporate body to amalgamation"@en, "heeft bijdrager-corporatie aan amalgamering"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20485> ;
 skos:definition "Relates an expression to a corporate body who contributes to an expression that is a seamless mix of kinds of content."@en, "Relateert een expressie aan een corporatie die bijdraagt aan een expressie die een naadloze mix van soorten content is."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedRDAEntityOfExpression>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een RDA-entiteit die geassocieerd is met een expressie."@nl, "Relates an expression to an RDA entity that is associated with an expression."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00001>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20333> ;
 rdfs:label "has related RDA entity of expression"@en, "heeft gerelateerde RDA-entiteit van expressie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20297> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#arrangerAgentOfMusic>
 rdfs:label "heeft arrangeur-actor van muziek"@nl, "has arranger agent of music"@en ;
 skos:scopeNote "Contribution includes modification of a work for the same medium of performance, etc., that keeps the musical substance of the original composition essentially unchanged, and excludes substantial modification that results in the creation of a new musical work."@en, "Bijdrage omvat ook aanpassing van een werk voor hetzelfde uitvoeringsmedium etc., waarbij de muzikale inhoud van de originele compositie in essentie onveranderd blijft, en sluit uit omvangrijke aanpassing die resulteert in de creatie van een nieuw muziekwerk."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie van een werk door het herschrijven van een muzikale compositie voor een uitvoeringsmedium anders dan waarvoor het werk oorspronkelijk bedoeld was."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression of a work by rewriting a composition for a medium of performance different from that for which a work was originally intended."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20327> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20029> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedCollectiveAgentOfManifestation>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30271> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has related collective agent of manifestation"@en, "heeft gerelateerde collectieve actor van manifestatie"@nl ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a collective agent who is associated with a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een collectieve actor die geassocieerd is met een manifestatie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30267>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00012> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#accessPointForManifestation>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30276> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a nomen that is an appellation of manifestation in natural language that is taken from a vocabulary encoding scheme or is constructed using a string encoding scheme."@en, "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een benaming van manifestatie in natuurlijke taal die ontleend is aan een vocabulair coderingsschema of gevormd is volgens een string coderingsschema."@nl ;
 rdfs:label "heeft ingang voor manifestatie"@nl, "has access point for manifestation"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30277>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00016> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#translatedAs>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20575> ;
 rdfs:label "is translated as"@en, "is vertaald als"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een expressie van een werk dat de tekst van een een andere expressie van een werk vertaalt."@nl, "Relates an expression to an expression whose language is a modification of another expression of the same work."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20171> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorCorporateBodyToPerformance>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20425>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20485> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een corporatie die bijdraagt aan een expressie die een uitvoering is."@nl, "Relates an expression to a corporate body who contributes to an expression that is a performance."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20484> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft bijdrager-corporatie aan uitvoering"@nl, "has contributor corporate body to performance"@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#artistCorporateBody>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10545> ;
 rdfs:label "has artist corporate body"@en, "heeft kunstenaar-corporatie"@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is het maken van een oorspronkelijk grafisch ontwerp, tekening, schilderij etc."@nl, "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating an original graphic design, drawing, painting, etc."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10498> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#organizerAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft organisator-actor"@nl, "has organizer agent"@en ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who organizes a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work."@en, "Relateert een werk aan een actor die organiseert een conferentie, tentoonstelling of andere gebeurtenis die aanleiding geeft tot een werk."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10297> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#musicProgrammerAgent>
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "The creation of a new musical work is excluded."@en, "De creatie van een nieuw muziekwerk is uitgesloten."@nl ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie van een muziekwerk door het gebruiken van elektronische geluidsapparatuur of computersoftware om geluiden te genereren."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression of a musical work by using electronic audio devices or computer software to generate sounds."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:label "has music programmer agent"@en, "heeft music programmer-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20294> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedCorporateBodyOfWork>
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die is geassocieerd met een werk."@nl, "Relates a work to a corporate body who is associated with a work."@en ;
 rdfs:label "has related corporate body of work"@en, "heeft gerelateerde corporatie van werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10315>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00009> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10314> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#interviewerCorporateBodyOfWork>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10540> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk door het optreden als een interviewer, verslaggever, opiniepeiler of een andere soort actor die informatie verzamelt."@nl, "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating a work by acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other kind of corporate body who gathers information."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10493> ;
 rdfs:label "heeft interviewer-corporatie van werk"@nl, "has interviewer corporate body of work"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dubbingDirectorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:label "has dubbing director agent"@en, "heeft stemregisseur-actor"@nl ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die verantwoordelijk is voor het algemeen beheer en toezicht van het proces van toevoegen van nieuwe dialoog of andere geluiden om een geluidsspoor voor een expressie te completeren."@nl, "Relates an expression to an agent who is responsible for the general management and supervision of the process of adding new dialogue or other sounds to complete a soundtrack for an expression."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20295> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#termOfAvailability>
 skos:scopeNote "Omvat een prijs van een manifestatie."@nl, "Includes a price of a manifestation."@en ;
 rdfs:label "heeft voorwaarde voor verkrijgbaarheid"@nl, "has term of availability"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a condition under which a distributor, manufacturer, producer, or publisher will normally supply a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een voorwaarde waaronder de distributeur, vervaardiger, producent of uitgever. een manifestatie gewoonlijk levert."@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30160> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedAgentOfExpression>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is associated with an expression."@en, "Relateert een expressie aan een actor die geassocieerd is met een expressie."@nl ;
 rdfs:label "has related agent of expression"@en, "heeft gerelateerde actor van expressie"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00006>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20297> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20301> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#compilerCorporateBody>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10538> ;
 skos:scopeNote "Het herzien of toelichten van de content van een expressie van een werk en het selecteren en bundelen van expressies van werken of delen van werken is uitgesloten."@nl, "A metadata description set includes a bibliography of works, expressions, or manifestations, a directory of agents and places, and an analytic finding aid."@en ;
 rdfs:label "heeft samensteller-corporatie"@nl, "has compiler corporate body"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10542>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10491> ;
 skos:definition "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating a metadata description set."@en, "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een nieuw werk zoals een bibliografie of een adresboek door selecteren, arrangeren, verzamelen en redigeren van data, informatie etc."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#compilerPerson>
 skos:scopeNote "A metadata description set includes a bibliography of works, expressions, or manifestations, a directory of agents and places, and an analytic finding aid."@en, "Het herzien of toelichten van de content van een expressie van een werk en het selecteren en bundelen van expressies van werken of delen van werken is uitgesloten."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has compiler person"@en, "heeft samensteller-persoon"@nl ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is responsible for creating a metadata description set."@en, "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een nieuw werk zoals een bibliografie of een adresboek door selecteren, arrangeren, verzamelen en redigeren van data, informatie etc."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10055>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10448> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10444> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#producerCorporateBody>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10548> ;
 rdfs:label "heeft producent-corporatie"@nl, "has producer corporate body"@en ;
 skos:definition "Relates a work to a corporate body who is responsible for most of the business aspects of a production for screen, sound recording, television, webcast, etc."@en, "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het merendeel van de zakelijke aspecten van een productie voor scherm, geluidsopname, televisie, webcast etc."@nl ;
 skos:scopeNote "A producer is generally responsible for fundraising, managing the production, hiring key personnel, arranging for distributors, etc."@en, "Een producent is over het algemeen verantwoordelijk voor het werven van fondsen, het beheren van de productie, het inhuren van het belangrijkste personeel, het verzorgen van distributeurs etc."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10501> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#cartographerCorporateBodyOfWork>
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een cartografisch werk."@nl, "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating a cartographic work."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10529> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10482>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has cartographer corporate body of work"@en, "heeft cartograaf-corporatie van werk"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#singerCorporateBody>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20469>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20441> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20500> ;
 skos:definition "Relates an expression to a corporate body who is a performer who contributes to an expression by using their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music."@en, "Relateert een expressie aan een corporatie die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het gebruik van haar stem, met of zonder instrumentale begeleiding, om muziek te produceren."@nl ;
 skos:scopeNote "A performance of a singer may or may not include actual words."@en, "Een uitvoering van een zanger kan al dan niet werkelijke woorden omvatten."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has singer corporate body"@en, "heeft zanger-corporatie"@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#photographerCorporateBodyOfWork>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10539> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een fotografisch werk."@nl, "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating a photographic work."@en ;
 rdfs:label "has photographer corporate body of work"@en, "heeft fotograaf-corporatie werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10492> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorPersonToPerformance>
 rdfs:label "has contributor person to performance"@en, "heeft bijdrager-persoon aan uitvoering"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20367> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie die een uitvoering is."@nl, "Relates an expression to a person who contributes to an expression that is a performance."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20366> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#composerCorporateBodyOfWork>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10536> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een muziekwerk."@nl, "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating a musical work."@en ;
 rdfs:label "has composer corporate body of work"@en, "heeft componist-corporatie werk"@nl ;
 skos:scopeNote "Adaptation of another musical work to form a distinct alteration, paraphrasing a work or creating a work in the general style of another composer, or creating a work that is based on the music of another composer, is included."@en, "Bewerken van een ander muziekwerk om een onderscheidende aanpassing te vormen, een werk te parafraseren of een werk te creëren in de algemene stijl van een andere componist, of een werk te creëren dat gebaseerd is op de muziek van een andere componist is inbegrepen."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10489> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#organizerCorporateBody>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10551> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10504> ;
 skos:definition "Relates a work to a corporate body who organizes a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work."@en, "Relateert een werk aan een corporatie die organiseert een conferentie, tentoonstelling of andere gebeurtenis dat aanleiding geeft tot een werk."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has organizer corporate body"@en, "heeft organisator-corporatie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#editorialDirectorAgent>
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Herziening, toelichting of andere verandering van content van een expressie van een werk is uitgesloten."@nl, "Revision, clarification, or other change of content of an expression of a work is excluded."@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die wettelijke of intellectuele verantwoordelijkheid, maar niet creatieve verantwoordelijkheid heeft voor het redactioneel beleid en content van een diachronisch werk."@nl, "Relates a work to an agent who has legal or intellectual responsibility, but not creative responsibility, for the editorial policy and content of a diachronic work."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10298> ;
 rdfs:label "heeft hoofdredacteur-actor"@nl, "has editorial director agent"@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#accessibilityContent>
 skos:scopeNote "Toegankelijkheidscontent omvat toegankelijke labels, een audiobeschrijving, bijschriften, beeldbeschrijvingen, gebarentaal en ondertitells. Toegankelijkheidscontent omvat niet ondertitels in een taal anders dan de gesproken content."@nl, "Accessibility content includes accessible labels, an audio description, captioning, image descriptions, sign language, and subtitles. Accessibility content does not include subtitles in a language different from the spoken content."@en ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an indication of the kinds of expression that provide alternative sensory modes to perceive the main expressions that are embodied by an augmentation aggregate."@en, "Relateert een manifestatie aan een indicatie van de soorten expressies die alternatieve zintuiglijke modi bieden om de hoofd-expressie waar te nemen die verwezenlijkt zijn in een augmentatie-aggregaat."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30455> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30452> ;
 rdfs:label "has accessibility content"@en, "heeft toegankelijkheidscontent"@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#issuingCorporateBody>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10550> ;
 skos:definition "Relates a work to a corporate body who issues a work."@en, "Relateert een werk aan een corporatie die een werk uitvaardigt."@nl ;
 rdfs:label "heeft uitvaardiger-corporatie"@nl, "has issuing corporate body"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10314>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10503> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#founderAgentOfWork>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has founder agent of work"@en, "heeft oprichter-actor van werk"@nl ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for initiating a diachronic work."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het initiëren van een diachronisch werk."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10299> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#broadcasterAgent>
 rdfs:label "heeft uitzender-actor"@nl, "has broadcaster agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for broadcasting a manifestation to an audience via radio, television, webcast, or other transmission media."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die betrokken is bij het uitzenden van een manifestatie aan een publiek via radio, televisie, webcast of andere uitzendmedia."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30083> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30067> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#audioProducerAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft geluidsproducent-actor"@nl, "has audio producer agent"@en ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is a producer who is responsible for managing most of the business aspects of an audio recording. "@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het merendeel van de zakelijke aspecten van de productie van een geluidsopname."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10064> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10304> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#productionDesignerAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van het totale visuele uiterlijk van een bewegend beeld-productie."@nl, "Relates an expression to an agent who is responsible for designing the overall visual appearance of a moving image production."@en ;
 rdfs:label "has production designer agent"@en, "heeft productieontwerper-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20056> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#hostCorporateBody>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20431>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20469> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20490> ;
 rdfs:label "has host corporate body"@en, "heeft gastgever-corporatie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to a corporate body who is a performer who contributes to an expression by leading a program, often broadcast, that includes other performers."@en, "Relateert een expressie aan een corporatie die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het leiden van een programma, vaak uitgezonden, dat omvat andere uitvoerders."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#castingDirectorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft castingdirector-actor"@nl, "has casting director agent"@en ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for most aspects of assigning parts and duties to performers."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor de meeste aspecten van het toewijzen van rollen en taken aan uitvoerders."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10305> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedItemOfItem>
 skos:definition "Relateert een item aan een item dat geassocieerd is met een item."@nl, "Relates an item to an item that is associated with an item."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40068>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00005> ;
 rdfs:label "has related item of item"@en, "heeft gerelateerd item van item"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40046> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#degreeSupervisor>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10407> ;
 rdfs:label "heeft graad-begeleider"@nl, "has degree supervisor"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die is een academische begeleider die verantwoordelijk is voor advisering of begeleiding van scriptie- of proefschriftonderzoek voor een academische graad dat resulteert in een werk."@nl, "Relates a work to a person who is an academic supervisor who is responsible for advising or overseeing thesis or dissertation research for an academic degree that results in a work."@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Omvat een adviseur of begeleider van een scriptie- of proefschriftonderzoek."@nl, "Includes an advisor or supervisor of thesis or dissertation research."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10041> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#soundDesignerAgent>
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by designing and creating audio or sound components."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het ontwerpen en creëren van audio- en geluidseffecten."@nl ;
 rdfs:label "heeft geluidsontwerper-actor"@nl, "has sound designer agent"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20276> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#photographerAgentOfWork>
 rdfs:label "heeft fotograaf-actor van werk"@nl, "has photographer agent of work"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een fotografisch werk."@nl, "Relates a work to an agent who is responsible for creating a photographic work."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10056> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Manifestation>
 rdfs:label "manifestation"@en, "manifestatie"@nl ;
 skos:definition "A physical embodiment of an expression of a work."@en, "Een fysieke belichaming van een expressie van een werk."@nl ;
 a owl:Class ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10007> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#languageOfNomen>
 skos:definition "Relates a nomen to a language of a nomen."@en, "Relateert een nomen aan een taal van een benaming."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has language of nomen"@en, "heeft taal van nomen"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80066> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#manifestationCopyrightStatement>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30280> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a manifestation statement about a date that is associated with a claim of protection under copyright or a similar regime."@en, "Relateert een manifestatie aan een manifestatievermelding over een datum die geassocieerd is met een claim van bescherming onder copyright of soortgelijk beleid."@nl ;
 skos:scopeNote "Een copyrightdatum omvat een phonogramdatum, die geassocieerd is met een claim van bescherming voor een geluidsopname."@nl, "A copyright date includes a phonogram date that is associated with a claim of protection for an audio recording."@en ;
 rdfs:label "has manifestation copyright statement"@en, "heeft manifestatie-copyrightvermelding"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30292> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedWorkOfWork>
 rdfs:label "has related work of work"@en, "heeft gerelateerd werk van werk"@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een werk dat is geassocieerd met een werk."@nl, "Relates a work to a work that is associated with a work."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00002>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10307> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10198> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#specialEffectsProviderAgent>
 rdfs:label "has special effects provider agent"@en, "heeft aanbieder speciale effecten-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie van een bewegend beeldwerk of geluidswerk door het ontwerpen en creëren van op-de-set speciale effecten, zoals op-de-set mechanische effecten en in-camera optische effecten."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression of a moving image or audio work by designing and creating on-set special effects such as on-set mechanical effects and in-camera optical effects."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20258> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorCorporateBodyOfExpression>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20448>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20304> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20507> ;
 rdfs:label "heeft maker-corporatie van expressie"@nl, "has creator corporate body of expression"@en ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor een realisatie van een werk."@nl, "Relates an expression to a corporate body who is responsible for a realization of a work."@en ;
 skos:scopeNote "A creator of expression includes a translator, arranger of music, performer, etc. A creator of a work that is realized by an expression is also a creator of expression."@en, "Een maker van expressie omvat een vertaler, arrangeur van muziek, uitvoerder etc. Een maker van een werk dat gerealiseerd wordt door een expressie is ook een maker van expressie."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#panelistAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door deel te nemen aan een programma, vaak uitgezonden, waar onderwerpen worden bediscussieerd, vaak met deelname van experts op gebieden gerelateerd aan de discussie."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by participating in a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft panellid-actor"@nl, "has panelist agent"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20019> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#broadcasterCorporateBody>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30420>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30376> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30405> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has broadcaster corporate body"@en, "heeft uitzender-corporatie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a corporate body who is responsible for broadcasting a manifestation to an audience via radio, television, webcast, or other transmission media."@en, "Relateert een manifestatie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het uitzenden van een manifestatie aan een publiek via radio, televisie, webcast of andere uitzendmedia."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#formerOwnerPerson>
 rdfs:label "heeft voormalige eigenaar-persoon"@nl, "has former owner person"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een item aan een persoon die voormalig wettelijk bezit had van een item."@nl, "Relates an item to a person who has former legal possession of an item."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40019>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40104> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40102> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#producerPerson>
 skos:scopeNote "A producer is generally responsible for fundraising, managing the production, hiring key personnel, arranging for distributors, etc."@en, "Een producent is over het algemeen verantwoordelijk voor het werven van fondsen, het beheren van de productie, het inhuren van het belangrijkste personeel, het verzorgen van distributeurs etc."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft producent-persoon"@nl, "has producer person"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het merendeel van de zakelijke aspecten van een productie voor scherm, geluidsopname, televisie, webcast etc."@nl, "Relates a work to a person who is responsible for most of the business aspects of a production for screen, sound recording, television, webcast, etc."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10064>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10454> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#hostingInstitution>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10314> ;
 skos:definition "Relates a work to a corporate body who hosts a conference, exhibition, or other event that gives rise to a work, but has little or no responsibility for the content."@en, "Relateert een werk aan een corporatie die een een conferentie, tentoonstelling of andere gebeurtenis houdt die aanleiding geeft tot een werk, met weinig of geen verantwoordelijkheid voor de content."@nl ;
 rdfs:label "has hosting institution"@en, "heeft hostorganisatie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10007> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedCorporateBodyOfItem>
 skos:definition "Relates an item to a corporate body who is associated with an item."@en, "Relateert een item aan een corporatie die geassocieerd is met een item."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40076>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00009> ;
 rdfs:label "has related corporate body of item"@en, "heeft gerelateerde corporatie van item"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40075> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorCorporateBodyToAggregate>
 rdfs:label "has contributor corporate body to aggregate"@en, "heeft bijdrage-corporatie aan aggregaat"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30394> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een expressie van een werk die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to a corporate body who is responsible for creating an expression of a work that is embodied by an aggregate."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30365>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30270> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#artistAgent>
 rdfs:label "has artist agent"@en, "heeft kunstenaar-actor"@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een oorspronkelijk grafisch ontwerp, tekening, schilderij etc."@nl, "Relates a work to an agent who is responsible for creating an original graphic design, drawing, painting, etc."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10058> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#identifierForWork>
 skos:definition "Relateert een werk aan een nomen dat is een benaming van werk die bestaat uit een code, nummer of andere string, meestal onafhankelijk van natuurlijke taal en gewoonlijke naamgevingsconventies, gebruikt om een werk te identificeren."@nl, "Relates a work to a nomen that is an appellation of work that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a work."@en ;
 rdfs:label "has identifier for work"@en, "heeft identificatie voor werk"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00018>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10329> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10002> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfComputerContent>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van computercontent creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of computer content that is embodied by an aggregate."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has contributor agent of computer content"@en, "heeft bijdrager-actor van computercontent"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30333> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#bookDesignerCorporateBody>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30421>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30378> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie door verantwoordelijk te zijn voor het gehele grafische ontwerp van een boek, inclusief de indeling van het zetsel en illustratie, keuze van materialen en gebruikt procedé."@nl, "Relates a manifestation to a corporate body who is responsible for creating a manifestation by being responsible for the entire graphic design of a book, including arrangement of type and illustration, choice of materials, and process used."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30407> ;
 rdfs:label "heeft boekontwerper-corporatie"@nl, "has book designer corporate body"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#binderAgent>
 rdfs:label "has binder agent"@en, "heeft binder-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40093> ;
 skos:definition "Relates an item to an agent who binds an item."@en, "Relateert een item aan een actor die een item bindt."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40013> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#lyricistPerson>
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die een auteur is van de woorden van een populair lied, inclusief een lied uit een musical."@nl, "Relates a work to a person who is an author of the words of a popular song, including a song from a musical."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has lyricist person"@en, "heeft liedtekstschrijver-persoon"@nl ;
 skos:scopeNote "Authoring of only the dialogue from a musical is excluded."@en, "Het schrijven van alleen de dialogen uit een musical is uitgesloten."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10204>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10436> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10430> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#artDirectorPerson>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door toezicht te houden op kunstenaars en ambachtslieden die decors bouwen voor bewegend beeld-producties."@nl, "Relates an expression to a person who contributes to an expression by overseeing artists and craftspeople who build sets for moving image productions."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20038>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20366> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20350> ;
 rdfs:label "has art director person"@en, "heeft artdirector-persoon"@nl ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#restorationistAgentOfItem>
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die verantwoordelijk is voor de verzameling van technische, redactionele en intellectuele procedures gericht op het corrigeren van de achteruitgang van een item door het zo goed mogelijk terug te brengen tot de oorspronkelijke staat."@nl, "Relates an item to an agent who is responsible for the set of technical, editorial, and intellectual procedures aimed at compensating for the degradation of an item by bringing it back to a state as close as possible to its original condition."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40093> ;
 rdfs:label "heeft restaurator-actor van item"@nl, "has restorationist agent of item"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40024> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#CollectiveAgent>
 skos:scopeNote "Een collectieve actor omvat een corporatie en een familie."@nl, "A collective agent includes a corporate body and a family."@en ;
 rdfs:label "collectieve actor"@nl, "collective agent"@en ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10002> ;
 skos:definition "An agent who is a gathering or organization of two or more persons that bears a particular name and that is capable of acting as a unit."@en, "Een actor die is een bijeenkomst of organisatie van twee of meer personen dat een specifieke naam draagt en dat in staat is om op te treden als een eenheid."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10011> ;
 a owl:Class ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorPersonOfExpression>
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Een maker van expressie omvat een vertaler, arrangeur van muziek, uitvoerder etc. Een maker van een werk dat gerealiseerd wordt door een expressie is ook een maker van expressie."@nl, "A creator of expression includes a translator, arranger of music, performer, etc. A creator of a work that is realized by an expression is also a creator of expression."@en ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die verantwoordelijk is voor een realisatie van een werk."@nl, "Relates an expression to a person who is responsible for a realization of a work."@en ;
 rdfs:label "has creator person of expression"@en, "heeft maker-persoon van expressie"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20302>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20053> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20389> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#onscreenPresenterAgent>
 rdfs:label "heeft presentator in beeld-actor"@nl, "has onscreen presenter agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "Verschijnen in non-fictie bewegend beeld materialen of in inleidingen op fictie bewegend beeld materialen is inbegrepen. In beeld verschijnen in een niet-uitvoerende rol is uitgesloten."@nl, "Appearance in nonfiction moving image materials or in introductions to fiction moving image materials is included. Appearance on screen in a non-performing role is excluded."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20013> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door in beeld te verschijnen om contextuele of achtergrondinformatie te geven."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by appearing on screen to provide contextual or background information."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#nameOfPlace>
 rdfs:label "heeft naam van plaats"@nl, "has name of place"@en ;
 skos:definition "Relates a place to a nomen that is an appellation of place in natural language and phrasing used in common discourse."@en, "Relateert een plaats aan een nomen dat is een benaming van plaats in natuurlijke taal en terminologie in gebruikelijke bewoording."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/p/P70019>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00019> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/p/P70001> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#givenName>
 skos:definition "Relateert een persoon aan een nomen dat is een naam van persoon gegeven bij geboorte of op een later tijdstip ter aanvulling op, of in plaats van, een achternaam."@nl, "Relates a person to a nomen that is a name of person given at birth or at some later point in addition to, or instead of, a surname."@en ;
 rdfs:label "has given name"@en, "is voornaam"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50292> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#designerCorporateBody>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10535> ;
 skos:definition "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating a design for an object."@en, "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een ontwerp voor een object."@nl ;
 rdfs:label "heeft ontwerper-corporatie"@nl, "has designer corporate body"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10488>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#remixArtistAgent>
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating an audio work by manipulating, recombining, mixing, and reproducing previously recorded sounds."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een geluidswerk door het manipuleren, opnieuw combineren, mixen en reproduceren van eerder opgenomen geluiden."@nl ;
 skos:scopeNote "Remixhandelingen die de aard en content van het originele werk niet substantieel wijzigen, en het bij elkaar mixen van opgenomen sporen zodat het één voortdurend spoor lijkt, zijn uitgesloten."@nl, "Remixing activities that do not substantially change the nature and content of the original work, and mixing recorded tracks together to appear as one continuous track, are excluded."@en ;
 rdfs:label "heeft remixartiest-actor"@nl, "has remix artist agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10306> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#printerCorporateBody>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30419>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30387> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30416> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "Includes the manufacture of a book, newspaper, magazine, broadside, or score."@en, "Omvat de vervaardiging van een boek, krant, tijdschrift, pamfletvel of partituur."@nl ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie van gedrukte tekst, bladmuziek of andere content van zetsel of platen."@nl, "Relates a manifestation to a corporate body who is responsible for manufacturing a manifestation of printed text, notated music, or other content from type or plates."@en ;
 rdfs:label "heeft drukker-corporatie"@nl, "has printer corporate body"@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#commissioningAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has commissioning agent"@en, "heeft opdrachtgever-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for commissioning a work."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor opdracht geven tot een werk."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10287> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#interviewerAgentOfWork>
 rdfs:label "heeft interviewer-actor van werk"@nl, "has interviewer agent of work"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk door het optreden als een interviewer, verslaggever, opiniepeiler of een andere soort actor die informatie verzamelt."@nl, "Relates a work to an agent who is responsible for creating a work by acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other kind of agent who gathers information."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10057> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#titleOfExpression>
 rdfs:label "heeft titel van expressie"@nl, "has title of expression"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00019>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20311> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een aanduiding van expressie in natuurlijke taal en terminologie in gebruikelijke bewoording."@nl, "Relates an expression to a nomen that is an appellation of expression in natural language and phrasing used in common discourse."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20312> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedPersonaOfWork>
 rdfs:subPropertyOf <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedNomenOfWork> ;
 rdfs:comment "Dit kenmerk wordt gebruikt om een Work te verbinden met de Nomen van een Agent (typisch een Person) die als de centrale Nomen in een Nomen-cluster staat voor de met dit werk geassocieerde Persona."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:seeAlso <https://netwerk-digitaal-erfgoed.github.io/rdanl/> ;
 skos:scopeNote "Gebruik dit kenmerk in plaats van rdanl:relatedNomenOfWork als de Nomen de centrale Nomen in een Persona -Nomencluster is, conform het toepassingsprofiel."@nl ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#recordistAgent>
 skos:scopeNote "Includes field recordings of natural sounds, music performances, and other events."@en, "Omvat veldopnames van natuurgeluiden, muziekuitvoeringen en andere evenementen."@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het gebruik van een opnameapparaat om geluid of beeld vast te leggen gedurende een opnamesessie."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by using a recording device to capture sound or video during a recording session."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has recordist agent"@en, "heeft opnamemaker-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20052> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#nameOfRDAEntityOf>
 skos:definition "Relateert een nomen aan een RDA-entiteit die een benaming van RDA-entiteit heeft in natuurlijke taal en terminologie in gebruikelijke bewoording."@nl, "Relates a nomen to an RDA entity that has an appellation of RDA entity in natural language and phrasing used in common discourse."@en ;
 rdfs:label "is naam van RDA-entiteit van"@nl, "is name of RDA entity of"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80112> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80161> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#bookArtistAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft boekkunstenaar-actor"@nl, "has book artist agent"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die een kunstenaar is die verantwoordelijk is voor het benutten van de vorm van het boek of veranderen van de fysieke structuur."@nl, "Relates a work to an agent who is an artist who is responsible for exploiting the book form or altering its physical structure."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10058> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10254> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#lithographerCorporateBody>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30410>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30383> ;
 rdfs:label "heeft lithograaf-corporatie"@nl, "has lithographer corporate body"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30412> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a corporate body who is responsible for creating a manifestation by preparing a stone or plate for lithographic printing."@en, "Relateert een manifestatie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie middels het voorbereiden van een steen of plaat voor lithografisch drukwerk."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "Een lithograaf omvat een grafisch kunstenaar die een ontwerp maakt direct op het oppervlak waarvan gedrukt zal worden."@nl, "A lithographer includes a graphic artist creating a design directly on the surface from which printing will be done."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#categoryOfWork>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10004> ;
 rdfs:label "heeft categorie van werk"@nl, "has category of work"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00029> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een type waartoe een werk behoort."@nl, "Relates a work to a type to which a work belongs."@en ;
 skos:scopeNote "Includes a class or genre."@en, "Omvat een klasse of genre."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#animatorPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft animator-persoon"@nl, "has animator person"@en ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het geven van schijnbare beweging aan levenloze objecten of tekeningen."@nl, "Relates an expression to a person who contributes to an expression by giving apparent movement to inanimate objects or drawings."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20366>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20028> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "Creatie van de tekeningen die geanimeerd zijn is uitgesloten."@nl, "Creation of the drawings that are animated is excluded."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20394> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#rapporteurAgent>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is an author who is appointed by an organization to report on the proceedings of its meetings."@en, "Relateert een werk aan een actor die een auteur is die is aangesteld door een organisatie om te rapporteren over de handelingen van haar bijeenkomsten."@nl ;
 rdfs:label "has rapporteur agent"@en, "heeft rapporteur-actor"@nl ;
 skos:scopeNote "Responsibility limited to taking minutes is excluded."@en, "Verantwoordelijkheid beperkt tot het notuleren is uitgesloten."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10255> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10061> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#editionStatement>
 rdfs:label "heeft editievermelding"@nl, "has edition statement"@en ;
 skos:scopeNote "Een editievermelding omvat soms een aanduiding van een benoemde bewerking van een editie. Een editievermelding omvat soms een verantwoordelijkheidsvermelding gerelateerd aan de editie of een benoemde herziening van een editie."@nl, "An edition statement sometimes includes a designation of a named revision of an edition. An edition statement sometimes includes a statement of responsibility relating to the edition or to a named revision of an edition."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een vermelding die een editie identificeert waartoe een manifestatie behoort."@nl, "Relates a manifestation to a statement that identifies an edition to which a manifestation belongs."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30107> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#authorCorporateBody>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10530> ;
 skos:scopeNote "Creatie van een nieuw werk door het parafraseren, herschrijven of bewerken van werken van een andere maker, als de wijziging de aard en content van het origineel substantieel gewijzigd heeft of het medium van expressie gewijzigd heeft, is inbegrepen."@nl, "Creation of a new work by paraphrasing, rewriting, or adapting works by another creator, if the modification has substantially changed the nature and content of the original or changed the medium of expression, is included."@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een tekstwerk."@nl, "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating a textual work."@en ;
 rdfs:label "has author corporate body"@en, "heeft auteur-corporatie"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10483>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#calligrapherAgent>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die een kunstenaar is die verantwoordelijk is voor kalligrafie waar de aandacht primair uitgaat naar de esthetische waarde van de schrijfkunst of grafische kunstenaarschap, ongeacht of dezelfde actor ook verantwoordelijk is voor de geschreven tekst."@nl, "Relates a work to an agent who is an artist who is responsible for calligraphy where the focus of interest lies in the aesthetic value of the penmanship or graphic artistry, regardless of whether the same agent is also responsible for the inscribed text."@en ;
 rdfs:label "heeft kalligraaf-actor"@nl, "has calligrapher agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10253> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10058> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorCorporateBodyOfWork>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk."@nl, "Relates a work to a corporate body who is responsible for creating a work."@en ;
 skos:scopeNote "Een maker van werk omvat een actor die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de creatie van een werk door ofwel dezelfde rol uit te voeren als een andere actor, zoals bij een samenwerking door twee schrijvers, ofwel door een verschillende rol uit te voeren, zoals bij een samenwerking tussen een componist en een liedtekstschrijver."@nl, "A creator of work includes an agent who is jointly responsible for the creation of a work either by performing the same role as another agent, such as in a collaboration between two writers, or by performing a different role, such as in a collaboration between a composer and a lyricist."@en ;
 rdfs:label "has creator corporate body of work"@en, "heeft maker-corporatie van werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10314>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10484> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#nameOfPerson>
 skos:definition "Relateert een persoon aan een nomen dat is een benaming van persoon in natuurlijke taal en formulering gebruikt in alledaags taalgebruik."@nl, "Relates a person to a nomen that is an appellation of person in natural language and phrasing used in common discourse."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50385>, <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50382> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has name of person"@en, "heeft naam van persoon"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#identifierForItem>
 skos:definition "Relateert een item aan een nomen dat is een benaming van item die bestaat uit een code, nummer of andere tekenreeks, meestal onafhankelijk van natuurlijke taal of sociale naamgeving, gebruikt om een item te identificeren."@nl, "Relates an item to a nomen that is an appellation of item that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify an item."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40001> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00018>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40081> ;
 rdfs:label "heeft identificatie voor item"@nl, "has identifier for item"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#variantAccessPointForExpression>
 skos:definition "Relates an expression to nomen that is an access point of expression that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme."@en, "Relateert een expressie aan een nomen dat is een ingang van expressie die niet bij voorkeur geselecteerd is in een specifiek vocabulair coderingsschema."@nl ;
 rdfs:label "has variant access point for expression"@en, "heeft variant ingang voor expressie"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00022>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20310> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20314> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#manufacturerCorporateBody>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30421>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30390> ;
 rdfs:label "has manufacturer corporate body"@en, "heeft vervaardiger-corporatie"@nl ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a corporate body who is responsible for printing, duplicating, casting, or other method of manufacturing a published manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het drukken, vermeerderen, gieten of andere methode van het vervaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30419> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#manifestationExemplified>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40071> ;
 rdfs:label "heeft manifestatie voorgesteld"@nl, "has manifestation exemplified"@en ;
 skos:definition "Relateert een item aan een manifestatie die voorgesteld wordt door een item."@nl, "Relates an item to a manifestation that is exemplified by an item."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40049> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#composerPersonOfWork>
 skos:scopeNote "Bewerken van een ander muziekwerk om een onderscheidende aanpassing te vormen, een werk te parafraseren of een werk te creëren in de algemene stijl van een andere componist, of een werk te creëren dat gebaseerd is op de muziek van een andere componist is inbegrepen."@nl, "Adaptation of another musical work to form a distinct alteration, paraphrasing a work or creating a work in the general style of another composer, or creating a work that is based on the music of another composer, is included."@en ;
 rdfs:label "has composer person of work"@en, "heeft componist-persoon werk"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is responsible for creating a musical work."@en, "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een muziekwerk."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10053>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10442> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#subject>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a topic that a work is about."@en, "Relateert een werk aan een onderwerp waar een werk over gaat."@nl ;
 rdfs:label "has subject"@en, "heeft onderwerp"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10405> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10256> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#workManifested>
 rdfs:label "heeft gemanifesteerd werk"@nl, "has work manifested"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a work that is embodied by a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een werk verwezenlijkt in een manifestatie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30265> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30135> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#manifestationOfWork>
 rdfs:label "heeft manifestatie van werk"@nl, "has manifestation of work"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een manifestatie die is een fysieke verwezenlijking van een werk."@nl, "Relates a work to a manifestation that is a physical embodiment of a work."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10309> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10072> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#architectAgent>
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building or other structure will look when completed."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een architectonisch ontwerp, omvattende een picturale representatie bedoeld te laten zien hoe een gebouw of andere structuur er na voltooiing uit zal zien."@nl ;
 rdfs:label "has architect agent"@en, "heeft architect-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10062> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#bookDesignerPerson>
 rdfs:label "has book designer person"@en, "heeft boekontwerper-persoon"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a person who is responsible for creating a manifestation by being responsible for the entire graphic design of a book, including arrangement of type and illustration, choice of materials, and process used."@en, "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie en verantwoordelijk is voor het gehele grafische ontwerp van een boek, inclusief de indeling van het zetsel en illustratie, keuze van materialen en gebruikt procedé."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30069>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30363> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30349> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#custodianAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40072> ;
 rdfs:label "heeft curatele-actor"@nl, "has custodian agent"@en ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die van rechtswege een item bewaart."@nl, "Relates an item to an agent who has legal custody of an item."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40020> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#formerOwnerAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40021> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40019> ;
 skos:definition "Relates an item to an agent who has former legal possession of an item."@en, "Relateert een item aan een actor die voormalig wettelijk bezit heeft van een item."@nl ;
 rdfs:label "has former owner agent"@en, "heeft voormalige eigenaar-actor"@nl ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#currentOwnerAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40021> ;
 rdfs:label "heeft huidige eigenaar-actor"@nl, "has current owner agent"@en ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die huidig wettelijk bezit heeft van een item."@nl, "Relates an item to an agent who has current legal possession of an item."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40018> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#titleOfManifestation>
 rdfs:label "has title of manifestation"@en, "heeft titel van manifestatie"@nl ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a nomen that is an appellation of manifestation in natural language and phrasing used in common discourse."@en, "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een benaming van manifestatie in natuurlijke taal en terminologie in gebruikelijke bewoording."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00019>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30277> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30134> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#sculptorAgent>
 rdfs:label "heeft beeldhouwer-actor"@nl, "has sculptor agent"@en ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is an artist who is responsible for creating a three-dimensional work by modeling, carving, or similar technique."@en, "Relateert een werk aan een actor die een kunstenaar is die verantwoordelijk is voor het creëren van driedimensionaal modelleren, snijden of gelijksoortige techniek."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10058> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10202> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#curatorAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has curator agent (Deprecated)"@en, "heeft curator-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40072> ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die de samenstelling bedenkt of beheert van een item in een tentoonstelling of collectie."@nl, "Relates an item to an agent who conceives or manages the aggregation of an item in an exhibition or collection. (Deprecated)"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40017> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#commentatorPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has commentator person"@en, "heeft commentator-persoon"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20021> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to a person who is a performer who contributes to an expression by providing interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, film, or other audiovisual medium."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het verlenen van uitleg, analyse of een discussie over het onderwerp op een opname, film of ander audiovisueel medium."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20377> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dedicateePersonOfWork>
 rdfs:label "has dedicatee person of work"@en, "heeft opgedragene-persoon van werk"@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon aan wie een werk is opgedragen."@nl, "Relates a work to a person to whom a work is dedicated."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10069>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10312> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10412> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorPersonToAggregate>
 rdfs:label "has contributor person to aggregate"@en, "heeft bijdrage-persoon aan aggregaat"@nl ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een expressie van een werk die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to a person who is responsible for creating an expression of a work that is embodied by an aggregate."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30268>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30336> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#annotator>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40112> ;
 skos:definition "Relates an item to a person who adds notes and other information to an item by hand."@en, "Relateert een item aan een persoon die aantekeningen en andere informatie met de hand toevoegt aan een item."@nl ;
 rdfs:label "heeft annotator"@nl, "has annotator"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40015> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#narratorPerson>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het hardop lezen of verslag geven van een daad, voorval, of andere gebeurtenis."@nl, "Relates an expression to a person who is a performer who contributes to an expression by reading aloud or giving an account of an act, occurrence, or other event."@en ;
 rdfs:label "heeft verteller-persoon"@nl, "has narrator person"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20022> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20378> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#speakerAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het spreken van woorden."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by speaking words."@en ;
 skos:scopeNote "Omvat een rede of toespraak."@nl, "Includes a lecture or speech."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has speaker agent"@en, "heeft spreker-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20024> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Agent>
 rdfs:label "actor"@nl, "agent"@en ;
 skos:definition "Een entiteit die in staat is om doelbewust te handelen, rechten verleend te krijgen en verantwoordelijk te worden gehouden voor diens handelen."@nl, "An entity who is capable of deliberate actions, of being granted rights, and of being held accountable for its actions."@en ;
 skos:scopeNote "An agent includes a collective agent and a person."@en, "Een actor omvat een collectieve actor en een persoon."@nl ;
 a owl:Class ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10002> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#instrumentalistPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has instrumentalist person"@en, "heeft instrumentalist-persoon"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20020> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het spelen van een muziekinstrument."@nl, "Relates an expression to a person who is a performer who contributes to an expression by playing a musical instrument."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20376> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#noteOnItem>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft noot bij item"@nl, "has note on item"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00015> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40028> ;
 skos:definition "Relates an item to a broad unstructured description of one or more attributes of an item."@en, "Relateert een item aan een algemene ongestructureerde beschrijving van één of meer attributen van een item."@nl ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#curatorCorporateBody>
 skos:definition "Relates an item to a corporate body who conceives or manages the aggregation of an item in an exhibition or collection. (Deprecated)"@en, "Relateert een item aan een corporatie die de samenstelling bedenkt of beheert van een item in een tentoonstelling of collectie."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40075>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40115> ;
 rdfs:label "has curator corporate body (Deprecated)"@en, "heeft curator-corporatie"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40131> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#djAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het samenmixen van geluidssporen gedurende een live optreden of in een opnamestudio om als één doorlopend spoor te lijken."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by mixing recorded tracks together during a live performance or in a recording studio to appear as one continuous track."@en ;
 rdfs:label "heeft deejay-actor"@nl, "has DJ agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Remixing activities that substantially change the nature and content of an original work, resulting in a new work, and mixing and assembling the multiple tracks of a recording, are excluded."@en, "Remixactiviteiten die de aard en content van een origineel werk substantieel veranderen, resulterend in een nieuw werk, alsmede mixen en samenvoegen van diverse sporen van een opname, zijn uitgesloten."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20296> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#singerPerson>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het gebruik van zijn stem, met of zonder instrumentale begeleiding, om muziek te produceren."@nl, "Relates an expression to a person who is a performer who contributes to an expression by using their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music."@en ;
 skos:scopeNote "Een uitvoering van een zanger kan al dan niet werkelijke woorden omvatten."@nl, "A performance of a singer may or may not include actual words."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20025> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft zanger-persoon"@nl, "has singer person"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20382> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#abridgerAgent>
 rdfs:label "has abridger agent"@en, "heeft inkorter-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by shortening an expression of a related work without changing the general meaning or manner of presentation."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het inkorten van een expressie of een gerelateerd werk zonder de algemene betekenis of manier van presentatie te wijzigen."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20327> ;
 skos:scopeNote "Substantial modification that results in the creation of a new work is excluded."@en, "Substantiële aanpassing die resulteert in de creatie van een nieuw werk is uitgesloten."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20049> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#storytellerPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has storyteller person"@en, "heeft verhalenverteller-persoon"@nl ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het doorvertellen van een oorspronkelijk verhaal met dramatische of theatrale vertolking."@nl, "Relates an expression to a person who is a performer who contributes to an expression by relaying a story with dramatic or theatrical interpretation."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20023> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20379> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dedicateeAgentOfItem>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40072> ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor aan wie een item is opgedragen."@nl, "Relates an item to an agent to whom an item is dedicated."@en ;
 rdfs:label "has dedicatee agent of item"@en, "heeft opgedragene-actor van item"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40025> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#speakerPerson>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het uitspreken van woorden."@nl, "Relates an expression to a person who is a performer who contributes to an expression by speaking words."@en ;
 rdfs:label "has speaker person"@en, "heeft spreker-persoon"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20024> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "Omvat een lezing of toespraak."@nl, "Includes a lecture or speech."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20380> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#translationOf>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20574> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "is vertaling van"@nl, "is translation of"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20141> ;
 skos:definition "Relates an expression to an expression whose language is modified to create a new expression that is different from another expression of the same work."@en, "Relateert een expressie aan een expressie van een werk dat is vertaald, in feite de tekst uitgedrukt in een andere taal dan die van een oorspronkelijk werk."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#transcriberAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het opschrijven of noteren van ongeschreven of niet-genoteerde content, of door het te wijzigen van een notatiesysteem naar een ander."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by writing down or notating unwritten or unnotated content, or by changing it from one system of notation to another."@en ;
 skos:scopeNote "Transcriptie van een muziekwerk voor een ander instrument of uitvoeringsgroep is uitgesloten."@nl, "Transcription of a musical work for a different instrument or performing group is excluded."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20327> ;
 rdfs:label "has transcriber agent"@en, "heeft transcribeerder-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20034> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#scriptOfNomen>
 skos:definition "Relateert een nomen aan een verzameling karakters of symbolen waarmee een benaming gevormd is."@nl, "Relates a nomen to a set of characters or symbols with which a nomen is formed."@en ;
 rdfs:label "heeft schrift van nomen"@nl, "has script of nomen"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80070> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#filmDistributorAgent>
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for distributing a moving image manifestation to theatres or other distribution channels."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de distributie van een bewegend beeld-manifestatie naar theaters of andere distributiekanalen."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has film distributor agent"@en, "heeft filmdistributeur-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30080> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30068> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedCorporateBodyOfManifestation>
 skos:definition "Relates a manifestation to a corporate body who is associated with a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een corporatie die geassocieerd is met een manifestatie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00009>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30271> ;
 rdfs:label "heeft gerelateerde corporatie van manifestatie"@nl, "has related corporate body of manifestation"@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30270> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#honoureeAgentOfItem>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40072> ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die geëerd wordt door een item."@nl, "Relates an item to an agent who is honoured by an item."@en ;
 rdfs:label "has honouree agent of item"@en, "heeft geëerde-actor van item"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40022> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#conductorPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has conductor person"@en, "heeft dirigent-persoon van"@nl ;
 skos:definition "Relates an expression to a person who is a performer who contributes to an expression of a musical work by leading a performing group in a musical or dramatic presentation."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie van een muziekwerk door het leiden van een uitvoerende groep in een muziek- of dramapresentatie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20011> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20383> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedPersonOfWork>
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die is geassocieerd met een werk."@nl, "Relates a work to a person who is associated with a work."@en ;
 rdfs:label "heeft gerelateerde persoon van werk"@nl, "has related person of work"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00007> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10312> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#ownerAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die huidig of voormalig wettelijk bezit heeft van een item."@nl, "Relates an item to an agent who has current or former legal possession of an item."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40072> ;
 rdfs:label "has owner agent"@en, "heeft eigenaar-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40021> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#voiceActorPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20369>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20070> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has voice actor person"@en, "heeft stemacteur-persoon"@nl ;
 skos:definition "Relates an expression to a person who is an actor who contributes to an expression by providing the voice for characters in radio and audio productions and for animated characters in moving image works, as well as by providing voice-overs in radio and television commercials, dubbed expressions, etc."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die een acteur is die bijdraagt aan een expressie door het leveren van de stem aan personages in radio- en geluidsproducties en aan animatiepersonages in bewegend beeld-werken, alsook door leveren van voice-overs in radio- en televisiereclames, nagesynchroniseerde resources etc."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20384> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#singerAgent>
 skos:scopeNote "Een uitvoering van een zanger kan al dan niet werkelijke woorden omvatten."@nl, "A performance of a singer may or may not include actual words."@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by using their voice, with or without instrumental accompaniment, to produce music."@en, "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het gebruik van zijn stem, met of zonder instrumentale begeleiding, om muziek te produceren."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 rdfs:label "has singer agent"@en, "heeft zanger-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20025> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#directorAgentOfPhotography>
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die beelden vastlegt, hetzij elektronisch hetzij op film- of videomateriaal, en vaak de belichting selecteert en arrangeert."@nl, "Relates a work to an agent who captures images, either electronically or on film or video stock, and often selects and arranges the lighting."@en ;
 skos:scopeNote "Een cameraregisseur voor een film wordt ook hoofd-cinematograaf genoemd."@nl, "A director of photography for a movie is also called a chief cinematographer."@en ;
 rdfs:label "has director agent of photography"@en, "heeft cameraregisseur-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10068> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedAgentOfWork>
 rdfs:label "heeft gerelateerde actor van werk"@nl, "has related agent of work"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die is geassocieerd met een werk."@nl, "Relates a work to an agent who is associated with a work."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10307>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00006> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedNomenOfWork>
 rdfs:label "has related nomen of work"@en, "heeft gerelateerde nomen van werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10307>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00013> ;
 skos:definition "Relates a work to a nomen that is associated with a work."@en, "Relateert een werk aan een nomen dat is geassocieerd met een werk."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10318> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#reviserPerson>
 skos:definition "Relates an expression to a person who contributes to an expression by making changes to the content of another expression."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door wijzigingen te maken in de content van een andere expressie."@nl ;
 rdfs:label "has reviser person"@en, "heeft herziener-persoon"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20389>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20327> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20347> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#draftsmanAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie van een architect, uitvinder of andere actor, door het maken van gedetailleerde plattegronden of tekeningen voor gebouwen, schepen, luchtvaartuigen, machines, voorwerpen of andere constructies."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by an architect, inventor, or other agent by making detailed plans or drawings for buildings, ships, aircraft, machines, objects, or other constructions."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft technisch tekenaar-actor"@nl, "has draftsman agent"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20033> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#censorPerson>
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Substantiële aanpassing die resulteert in de creatie van een nieuw werk is uitgesloten."@nl, "Substantial modification that results in the creation of a new work is excluded."@en ;
 rdfs:label "heeft censor-persoon"@nl, "has censor person"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20287>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20347> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het herzien van content van een andere expressie met de bedoeling content die gezien wordt als bezwaarlijk op morele, politieke, militaire of andere gronden te onderdrukken, maar de aard en algemene content grotendeels intact te laten."@nl, "Relates an expression to a person who contributes to an expression by revising the content of another expression for the purpose of suppressing content deemed objectionable on moral, political, military, or other grounds, but leaving the nature and general content substantially unchanged."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20356> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Work>
 skos:definition "A distinct intellectual or artistic creation, that is, the intellectual or artistic content."@en, "Een onderscheidbare intellectuele of artistieke creatie, dit wil zeggen, de intellectuele of artistieke content."@nl ;
 rdfs:label "werk"@nl, "work"@en ;
 a owl:Class ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10001> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dedicateeAgentOfWork>
 rdfs:label "has dedicatee agent of work"@en, "heeft opgedragene-actor van werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to an agent to whom a work is dedicated."@en, "Relateert een werk aan een actor aan wie een werk is opgedragen."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10069> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfMovingImage>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een bewegend beeldwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of a moving image work that is embodied by an aggregate."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft bijdrager-actor van bewegend beeld"@nl, "has contributor agent of moving image"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30326> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#moderatorAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het leiden van een programma, vaak uitgezonden, waar onderwerpen worden bediscussieerd, vaak met deelname van experts op gebieden gerelateerd aan de discussie."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by leading a program, often broadcast, where topics are discussed, usually with participation of experts in fields related to the discussion."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20017> ;
 rdfs:label "has moderator agent"@en, "heeft moderator-actor"@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dateOfBirth>
 skos:definition "Relateert een persoon aan een tijdspanne gedurende welke een persoon geboren werd."@nl, "Relates a person to a timespan during which a person was born."@en ;
 rdfs:label "has date of birth"@en, "heeft geboortedatum"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50347> ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50121> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#extentOfManifestation>
 skos:definition "Relates a manifestation to a number and type of unit or subunit of a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een aantal en type eenheid of subeenheid van een manifestatie."@nl ;
 rdfs:label "heeft omvang van manifestatie"@nl, "has extent of manifestation"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30182> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#brailleEmbosserAgent>
 rdfs:label "has braille embosser agent"@en, "heeft brailleerder-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for manufacturing a manifestation by embossing braille cells using a stylus, special embossing printer, or other device."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie middels het brailleren met gebruik van een stylus, een speciale stansmachine of ander hulpmiddel."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30082> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30071> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#lettererAgent>
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression of a comic book, graphic novel, etc., by drawing the text and graphic sound effects."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie van een comic, stripboek etc. door het tekenen van tekst en grafische geluidseffecten."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft letteraar-actor"@nl, "has letterer agent"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20259> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#consultantPerson>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10458> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die diensten van raadgeving levert, en vaak aanbevelingen doet, aan een gerelateerde actor die vertegenwoordigd wordt als een maker van een werk."@nl, "Relates a work to a person who provides consultation services, and often makes recommendations, for a related agent who is represented as a creator of a work."@en ;
 rdfs:label "heeft consultant-persoon"@nl, "has consultant person"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10071> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#directorPerson>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10455> ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is responsible for the general management and supervision of a filmed performance, a radio or television program, etc."@en, "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het algemene beheer en toezicht van een gefilmde voorstelling, een radio- of televisieprogramma etc."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10066> ;
 rdfs:label "has director person"@en, "heeft regisseur-person"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#issuingPerson>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10456> ;
 rdfs:label "heeft uitvaardiger-persoon"@nl, "has issuing person"@en ;
 skos:definition "Relates a work to a person who issues a work."@en, "Relateert een werk aan een persoon die een werk uitvaardigt."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10312>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10046> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#actorPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has actor person"@en, "heeft acteur-persoon"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20012> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door op te treden als een lid van een gezelschap of speler in een muziek- of dramapresentatie."@nl, "Relates an expression to a person who is a performer who contributes to an expression by acting as a cast member or player in a musical or dramatic presentation."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20369> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dedicateeCollectiveAgentOfWork>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10459> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een collectieve actor aan wie een werk is opgedragen."@nl, "Relates a work to a collective agent to whom a work is dedicated."@en ;
 rdfs:label "heeft opgedragene-collectieve actor van werk"@nl, "has dedicatee collective agent of work"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10315>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10069> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#performerCorporateBody>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates an expression to a corporate body who contributes to an expression by performing music, acting, dancing, speaking, and other roles, often in a musical or dramatic presentation."@en, "Relateert een expressie aan een corporatie die bijdraagt aan een expressie door het uitvoeren van muziek, acteren, dansen, spreken en andere rollen, vaak in een muziek- of dramapresentatie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20484>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20410> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20469> ;
 rdfs:label "heeft uitvoerder-corporatie"@nl, "has performer corporate body"@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#productionCompany>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10531> ;
 rdfs:label "heeft productiebedrijf"@nl, "has production company"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10008> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de financiële, technische en organisatorische aspecten van een productie voor podium, scherm, geluidsopname, televisie, webcast etc."@nl, "Relates a work to a corporate body who is responsible for managing the financial, technical, and organizational aspects of a production for stage, screen, sound recording, television, webcast, etc."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#copyrightDate>
 rdfs:label "has copyright date"@en, "heeft copyrightdatum"@nl ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een tijdspanne geassocieerd met een claim van bescherming onder copyright of soortgelijk stelsel."@nl, "Relates a manifestation to a timespan associated with a claim of protection under copyright or a similar regime."@en ;
 skos:scopeNote "Een copyrightdatum omvat een phonogramdatum, geassocieerd met een claim van bescherming voor een geluidsopname."@nl, "A copyright date includes a phonogram date associated with a claim of protection for an audio recording."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30007> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30278> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#nameOfAgent>
 rdfs:label "has name of agent"@en, "heeft naam van actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50378>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00019> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50385> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een actor aan een nomen dat is een benaming van actor in natuurlijke taal en formulering gebruikt in alledaags taalgebruik."@nl, "Relates an agent to a nomen that is an appellation of agent in natural language and phrasing used in common discourse."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorPersonOfWork>
 rdfs:label "heeft maker-persoon van werk"@nl, "has creator person of work"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk."@nl, "Relates a work to a person who is responsible for creating a work."@en ;
 skos:scopeNote "A creator of work includes an agent who is jointly responsible for the creation of a work either by performing the same role as another agent, such as in a collaboration between two writers, or by performing a different role, such as in a collaboration between a composer and a lyricist."@en, "Een maker van werk omvat een actor die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de creatie van een werk door ofwel dezelfde rol uit te voeren als een andere actor, zoals bij een samenwerking door twee schrijvers, ofwel door een verschillende rol uit te voeren, zoals bij een samenwerking tussen een componist en een liedtekstschrijver."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10312> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#expressionOfWork>
 rdfs:label "heeft expressie van werk"@nl, "has expression of work"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10308> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een expressie die is een realisatie van een werk in de vorm van alfanumerieke, muziek- of choreografische notatie, geluid, beeld, object, beweging etc., of elke combinatie van zulke vormen."@nl, "Relates a work to an expression that is a realization of a work in the form of alpha-numeric, musical or choreographic notation, sound, image, object, movement, etc., or any combination of such forms."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10078> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#librettistPerson>
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die een auteur is van de woorden van een muziek- of choreografisch werk zoals een opera, een ballet of ander muzikaal podiumwerk of een oratorium."@nl, "Relates a work to a person who is an author of the words of a musical or choreographic work such as an opera, a ballet, or other work for the musical stage, or an oratorio."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft librettist-persoon"@nl, "has librettist person"@en ;
 skos:scopeNote "Het schrijven van alleen de woorden van de liedjes uit een musical is uitgesloten."@nl, "Authoring of the words of only the songs from a musical is excluded."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10205>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10436> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10431> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentToAggregate>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een expressie van een werk dat is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is responsible for creating an expression of a work that is embodied by an aggregate."@en ;
 rdfs:label "has contributor agent to aggregate"@en, "heeft bijdrager-actor aan aggregaat"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30267> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#colouristCorporateBody>
 rdfs:label "heeft inkleurder-corporatie"@nl, "has colourist corporate body"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20399>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20485> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een corporatie die bijdraagt aan een expressie door het toevoegen van kleur aan tekeningen, afdrukken, foto's, kaarten, bewegende beelden of andere content."@nl, "Relates an expression to a corporate body who contributes to an expression by applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, or other content."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20458> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#identifierForExpression>
 rdfs:label "has identifier for expression"@en, "heeft identificatie voor expressie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20311>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00018> ;
 skos:definition "Relates an expression to a nomen that is an appellation of expression that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify an expression."@en, "Relateert een expressie aan een benaming van expressie die bestaat uit een code, nummer of andere tekenreeks, meestal onafhankelijk van natuurlijke taal en gewoonlijke naamgevingsconventies, gebruikt om een expressie te identificeren."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20002> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#filmmakerAgent>
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating an independent or personal film."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een zelfstandige of persoonlijke film."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has filmmaker agent"@en, "heeft filmmaker-actor"@nl ;
 skos:scopeNote "A filmmaker is individually responsible for the conception and execution of all aspects of the film."@en, "Een filmmaker is individueel verantwoordelijk voor de conceptie en uitvoering van alle aspecten van de film."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10063> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#authorPerson>
 skos:definition "Relates a work to a person who is responsible for creating a textual work."@en, "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een tekstwerk."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10061> ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Creation of a new work by paraphrasing, rewriting, or adapting works by another creator, if the modification has substantially changed the nature and content of the original or changed the medium of expression, is included."@en, "Creatie van een nieuw werk door het parafraseren, herschrijven of bewerken van werken van een andere maker, als de wijziging de aard en content van het origineel substantieel gewijzigd heeft of het medium van expressie gewijzigd heeft, is inbegrepen."@nl ;
 rdfs:label "has author person"@en, "heeft auteur-persoon"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10436> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorCollectiveAgentOfWork>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10484> ;
 skos:scopeNote "Een maker van werk omvat een actor die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de creatie van een werk door ofwel dezelfde rol uit te voeren als een andere actor, zoals bij een samenwerking door twee schrijvers, ofwel door een verschillende rol uit te voeren, zoals bij een samenwerking tussen een componist en een liedtekstschrijver."@nl, "A creator of work includes an agent who is jointly responsible for the creation of a work either by performing the same role as another agent, such as in a collaboration between two writers, or by performing a different role, such as in a collaboration between a composer and a lyricist."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10315>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 rdfs:label "has creator collective agent of work"@en, "heeft maker-collectieve actor van werk"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een collectieve actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk."@nl, "Relates a work to a collective agent who is responsible for creating a work."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contentType>
 skos:scopeNote "Content type also reflects the number of spatial dimensions and the presence or absence of movement in which content expressed in the form of an image or images is intended to be perceived."@en, "Type content geeft ook het aantal ruimtelijke dimensies weer en de aanwezigheid of afwezigheid van beweging waarmee content uitgedrukt in de vorm van een beeld of beelden geacht wordt waargenomen."@nl ;
 rdfs:label "has content type"@en, "heeft type content"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een categorisatie die weerspiegelt de fundamentele vorm van communicatie waarin de content uitgedrukt is en het menselijke zintuig waarmee het bedoeld is waargenomen te worden."@nl, "Relates an expression to a categorization that reflects the fundamental form of communication in which the content is expressed and the human sense through which it is intended to be perceived."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20001> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#ownerCorporateBody>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has owner corporate body"@en, "heeft eigenaar-corporatie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een item aan een corporatie die huidig of voormalig wettelijk bezit heeft van een item."@nl, "Relates an item to a corporate body who has current or former legal possession of an item."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40075>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40120> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40136> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfCartography>
 rdfs:label "heeft bijdrager-actor van cartografie"@nl, "has contributor agent of cartography"@en ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of a cartographic work that is embodied by an aggregate."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een cartografisch werk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30315> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#authorizedAccessPointForPerson>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50411> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een persoon aan een nomen dat is een ingang voor persoon die bij voorkeur geselecteerd is in een specifiek vocabulair coderingssysteem."@nl, "Relates a person to a nomen that is an access point for person that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme."@en ;
 rdfs:label "heeft geautoriseerde ingang voor persoon"@nl, "has authorized access point for person"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50377>, <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50403> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#expressionManifested>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een expressie verwezenlijkt in een manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to an expression that is embodied by a manifestation."@en ;
 rdfs:label "heeft gemanifesteerde expressie"@nl, "has expression manifested"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30139> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30266> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dimensions>
 skos:scopeNote "Dimensions include measurements of height, width, depth, length, gauge, and diameter."@en, "Afmetingen kunnen de gemeten waarde omvatten van hoogte, breedte, lengte, diepte en diameter."@nl ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een afmeting van een drager of een houder van een manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to a measurement of a carrier or a container of a manifestation."@en ;
 rdfs:label "heeft afmetingen"@nl, "has dimensions"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30169> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#filmProducerCorporateBody>
 skos:definition "Relateert een werk aan een corporatie die een producent is die verantwoordelijk is voor het merendeel van de zakelijke aspecten van de productie van een film."@nl, "Relates a work to a corporate body who is a producer who is responsible for most of the business aspects of the production of a film."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10516> ;
 rdfs:label "heeft filmproducent-corporatie"@nl, "has film producer corporate body"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10548>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10469> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#animatorAgent>
 rdfs:label "heeft animator-actor"@nl, "has animator agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by giving apparent movement to inanimate objects or drawings."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het geven van schijnbare beweging aan levenloze objecten of tekeningen."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20028> ;
 skos:scopeNote "Creation of the drawings that are animated is excluded."@en, "Creatie van de tekeningen die geanimeerd zijn is uitgesloten."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#modifierPerson>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft bewerker-persoon"@nl, "has modifier person"@en ;
 skos:definition "Relates an item to a person that makes changes to an item without creating a new manifestation."@en, "Relateert een item aan een persoon die veranderingen aanbrengt aan een item zonder een nieuwe manifestatie te creëren."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40073>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40093> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40112> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#surname>
 rdfs:label "heeft achternaam"@nl, "has surname"@en ;
 skos:scopeNote "Namen gebruikt als familienamen door Romeinen uit de klassieke oudheid zijn uitgesloten. Een achternaam kan bestaan uit een enkele letter of initiaal."@nl, "Names used as family names by Romans of classical times are excluded. A surname may consist of a single letter or initial."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50291> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111> ;
 skos:definition "Relates a person to a nomen that is a name of person that is used as a family name."@en, "Relateert een persoon aan een nomen dat is een naam van persoon die als familienaam gebruikt wordt."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#languageOfRepresentativeExpression>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has language of representative expression"@en, "heeft taal van representatieve expressie"@nl ;
 skos:definition "Relates a work to a language used for the content of a representative expression of a work."@en, "Relateert een werk aan een taal gebruikt voor de content van een representatieve expressie van een werk."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10353> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dedicateeCorporateBodyOfWork>
 rdfs:label "heeft opgedragene-corporatie van werk"@nl, "has dedicatee corporate body of work"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10506> ;
 skos:definition "Relates a work to a corporate body to whom a work is dedicated."@en, "Relateert een werk aan een corporatie aan wie een werk is opgedragen."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10459>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10314> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#encodingFormat>
 rdfs:label "has encoding format"@en, "heeft coderingsformaat"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a schema or standard that is used to encode the digital content of a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een schema of standaard die is gebruikt om de digitale content van een manifestatie te coderen."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30096> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30124> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#summarizationOfContent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een abstract, samenvatting, synopsis of andere beschrijving van de content van een expressie."@nl, "Relates an expression to an abstract, summary, synopsis, or other description of the content of an expression."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20069> ;
 rdfs:label "has summarization of content"@en, "heeft samenvatting van content"@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#editorCorporateBody>
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Content omvat bewegingsnotatie, muzieknotatie, tactiele bewegingsnotatie, tactiele muzieknotatie, tactiele tekst en tekst."@nl, "Content includes notated movement, notated music, tactile notated movement, tactile notated music, tactile text, and text."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20397>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20485> ;
 rdfs:label "heeft redacteur-corporatie"@nl, "has editor corporate body"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to a corporate body who contributes to an expression by amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use."@en, "Relateert een expressie aan een corporatie die bijdraagt aan een expressie door aanpassen van content gecreëerd door andere actoren met de bedoeling te voldoen aan standaarden voor publicatie of ander gebruik."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20456> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#honoureeCorporateBodyOfWork>
 skos:definition "Relates a work to a corporate body who is honoured by a work."@en, "Relateert een werk aan een corporatie die geëerd wordt door een werk."@nl ;
 rdfs:label "has honouree corporate body of work"@en, "heeft geëerde corporatie van werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10314>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10480> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10527> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#landscapeArchitectAgent>
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die een architect is die verantwoordelijk is voor het creëren van landschapswerken."@nl, "Relates a work to an agent who is an architect who is responsible for creating landscape works."@en ;
 rdfs:label "has landscape architect agent"@en, "heeft landschapsarchitect-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10062> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10200> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dateOfDeath>
 rdfs:label "heeft datum van overlijden"@nl, "has date of death"@en ;
 skos:definition "Relates a person to a timespan during which a person died."@en, "Relateert een persoon aan een tijdspanne gedurende welke een persoon stierf."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50347> ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50120> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#noteOnWork>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a broad unstructured description of one or more attributes of a work."@en, "Relateert een werk aan een algemene ongestructureerde beschrijving van één of meer attributen van een werk."@nl ;
 rdfs:label "has note on work"@en, "heeft noot bij werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00015> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10330> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#manifestationOfExpression>
 rdfs:label "heeft manifestatie van expressie"@nl, "has manifestation of expression"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een manifestatie die is een fysieke verwezenlijking van een expressie."@nl, "Relates an expression to a manifestation that is a physical embodiment of an expression."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20299> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20059> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#conductorAgent>
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression of a musical work by leading a performing group in a musical or dramatic presentation."@en, "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie van een muziekwerk door het leiden van een uitvoerende groep in een muziek- of dramapresentatie."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 rdfs:label "has conductor agent"@en, "heeft dirigent-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20011> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#accessPointForWork>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a nomen that is an appellation of work in natural language that is taken from a vocabulary encoding scheme or is constructed using a string encoding scheme."@en, "Relateert een werk aan een nomen dat is een benaming voor werk in natuurlijke taal die ontleend is aan een vocabulair coderingsschema of gevormd is volgens een string coderingsschema."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00016>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10329> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has access point for work"@en, "heeft ingang voor werk"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10328> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#restrictionOnUseOfItem>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40048> ;
 skos:definition "Relateert een item aan een begrenzing geplaatst op reproductie, publicatie, tentoonstelling etc. van een item."@nl, "Relates an item to a limitation placed on reproduction, publication, exhibition, etc., of an item."@en ;
 rdfs:label "heeft beperking op gebruik van item"@nl, "has restriction on use of item"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#printerAgent>
 rdfs:label "heeft drukker-actor"@nl, "has printer agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "Omvat de vervaardiging van een boek, krant, tijdschrift, pamfletvel of partituur."@nl, "Includes the manufacture of a book, newspaper, magazine, broadside, or score."@en ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for manufacturing a manifestation of printed text, notated music, or other content from type or plates."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie van gedrukte tekst, bladmuziek of andere content van zetsel of platen."@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30078> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30082> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#identifierForManifestation>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00018>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30277> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "An identifier for the manifestation includes registered identifiers from internationally recognized schemes, other identifiers assigned by publishers and others following internally devised schemes, identifiers known as fingerprints constructed by combining groups of characters from specified pages of early printed resources, publisher's numbers for notated music, and plate numbers for notated music."@en, "Een identificatie voor de manifestatie omvat geregistreerde identificaties van internationaal erkende schema's, andere identificaties toegekend door uitgevers en andere die intern ontworpen schema's volgen, identificaties die bekend staan als vingerafdruk gevormd door het combineren van groepen karakters van specifieke pagina's bij oude drukken, uitgeversnummers voor bladmuziek en plaatnummers voor bladmuziek."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft identificatie voor manifestatie"@nl, "has identifier for manifestation"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30004> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een benaming van manifestatie die bestaat uit een code, nummer of andere tekenreeks, meestal onafhankelijk van natuurlijke taal en sociale naamgevingsconventies, gebruikt om een manifestatie te identificeren."@nl, "Relates a manifestation to a nomen that is a n appellation of manifestation that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a manifestation."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#authorizedAccessPointForWork>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has authorized access point for work"@en, "heeft geautoriseerde ingang voor werk"@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een nomen dat is een ingang voor werk die bij voorkeur geselecteerd is in een specifiek vocabulair coderingssysteem."@nl, "Relates a work to a nomen that is an access point of work that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00020>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10328> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10331> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#translatorCorporateBody>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates an expression to a corporate body who contributes to an expression by expressing the linguistic content of the work in a language different from that of previous expressions of the original work."@en, "Relateert een expressie aan een corporatie die bijdraagt aan een expressie door het uitdrukken van taalkundige inhoud van het werk in een andere taal dan die van voorgaande expressies van het oorspronkelijke werk."@nl ;
 rdfs:label "has translator corporate body"@en, "heeft vertaler-corporatie"@nl ;
 skos:scopeNote "A translator may also translate linguistic content between forms of the same language from different time periods."@en, "Een vertaler kan ook taalkundige content vertalen tussen vormen van dezelfde taal uit verschillende tijdperiodes."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20405>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20507> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20464> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dateOfExpression>
 skos:scopeNote "Een datum van expressie kan omvatten een datum dat een tekst geschreven werd, een datum van laatste edit van een bewegend beeldwerk, een datum van eerste uitzending voor een televisie- of radioprogramma, een datum van notatie voor een partituur, de datum van het vastleggen van een gebeurtenis etc."@nl, "A date of expression may include a date a text was written, a date of final editing of a moving image work, a date of first broadcast for a television or radio program, a date of notation for a score, the date of the recording of an event, etc."@en ;
 rdfs:label "has date of expression"@en, "heeft datum van expressie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to a timespan that is the earliest associated with an expression."@en, "Relateert een expressie aan een tijdspanne die de vroegste is geassocieerd met een expressie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20307> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20214> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#variantAccessPointForWork>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a nomen that is an access point of work that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme."@en, "Relateert een werk aan een nomen dat is een ingang voor werk die niet bij voorkeur geselecteerd is in een specifiek vocabulair coderingssysteem."@nl ;
 rdfs:label "heeft variant ingang voor werk"@nl, "has variant access point for work"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00022>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10328> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10332> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#categoryOfItem>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00029> ;
 skos:definition "Relates an item to a type to which an item belongs."@en, "Relateert een item aan een type waartoe een item behoort."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft categorie van item"@nl, "has category of item"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40096> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#descriptionOfAgent>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die beschreven wordt door een werk."@nl, "Relates a work to an agent who is described by a work."@en ;
 rdfs:label "is beschrijving van actor"@nl, "is description of agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10360>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10319> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10338> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#collectorAgent>
 skos:definition "Relates an item to an agent who is a curator who brings together items from various sources that are arranged, described, or catalogued as a collection."@en, "Relateert een item aan een actor die een curator is die items samenbrengt uit diverse bronnen die gerangschikt, beschreven of gecatalogiseerd zijn als een collectie."@nl ;
 rdfs:label "has collector agent (Deprecated)"@en, "heeft verzamelaar-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40004> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40017> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#modifierAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die veranderingen aanbrengt aan een item zonder een nieuwe manifestatie te creëren."@nl, "Relates an item to an agent that makes changes to an item without creating a new manifestation."@en ;
 rdfs:label "heeft aanpasser-actor"@nl, "has modifier agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40072> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40093> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#actorAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door op te treden als een lid van een gezelschap of speler in een muziek- of dramapresentatie."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by acting as a cast member or player in a musical or dramatic presentation."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 rdfs:label "has actor agent"@en, "heeft acteur-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20012> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#RDAEntity>
 skos:scopeNote "Een RDA-entiteit omvat een actor, collectieve actor, corporatie, expressie, familie, item, manifestatie, nomen, persoon, plaats, tijdspanne en werk."@nl, "An RDA entity includes an agent, collective agent, corporate body, expression, family, item, manifestation, nomen, person, place, timespan, and work."@en ;
 skos:definition "Een abstracte klasse van de belangrijkste conceptuele objecten in de wereld van het menselijk vertoog dat van belang is voor gebruikers van RDA-metadata in een systeem voor het ontdekken van resources."@nl, "An abstract class of key conceptual objects in the universe of human discourse that are a focus of interest to users of RDA metadata in a system for resource discovery."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> ;
 rdfs:label "RDA entity"@en, "RDA-entiteit"@nl ;
 a owl:Class ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#titleProper>
 rdfs:label "heeft hoofdtitel"@nl, "has title proper"@en ;
 skos:scopeNote "An alternative title is treated as part of a title proper."@en, "Een alternatieve titel wordt behandeld als onderdeel van de hoofdtitel."@nl ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een titel van manifestatie die als voorkeursterm geselecteerd is in een specifieke toepassing of context."@nl, "Relates a manifestation to a nomen that is a title of manifestation that is selected for preference in a specific application or context."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00021>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30134> ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30156> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#noteOnManifestation>
 skos:definition "Relates a manifestation to a broad unstructured description of one or more attributes of a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een noot die aanvullende informatie over attributen van een manifestatie verschaft."@nl ;
 rdfs:label "heeft noot bij manifestatie"@nl, "has note on manifestation"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00015> ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30137> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#printmakerAgent>
 rdfs:label "heeft maker van platen-actor"@nl, "has printmaker agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for creating a manifestation by making a relief, intaglio, or planographic printing surface."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie middels het vervaardigen van een hoogdruk, diepdruk of vlakdruk oppervlak."@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30072> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#designerPerson>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is responsible for creating a design for an object."@en, "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een ontwerp voor een object."@nl ;
 rdfs:label "has designer person"@en, "heeft ontwerper-persoon"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10051>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10441> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#architectPerson>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is responsible for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building or other structure will look when completed."@en, "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een architectonisch ontwerp, omvattende een picturale representatie bedoeld te laten zien hoe een gebouw of andere structuur er na voltooiing uit zal zien."@nl ;
 rdfs:label "heeft architect-persoon"@nl, "has architect person"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10062>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10438> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorCorporateBodyOfManifestation>
 rdfs:label "heeft maker-corporatie van manifestatie"@nl, "has creator corporate body of manifestation"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30421> ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "A creator of manifestation includes a manufacturer, producer, and publisher."@en, "Een maker van manifestatie omvat een vervaardiger, producent en uitgever."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30392>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30270> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor de productie van het papier gebruikt voor de vervaardiging van een manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to a corporate body who is responsible for the embodiment of one or more expressions."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#photographerPersonOfWork>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft fotograaf-persoon werk"@nl, "has photographer person of work"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een fotografisch werk."@nl, "Relates a work to a person who is responsible for creating a photographic work."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10056>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10445> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#distributorAgent>
 rdfs:label "has distributor agent"@en, "heeft distributeur-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for distributing a published manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor het distribueren van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30267> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30080> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#televisionDirectorAgent>
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die een regisseur is die verantwoordelijk is voor het algemeen beheer en toezicht van een televisieprogramma."@nl, "Relates a work to an agent who is a director who is responsible for the general management and supervision of a television program."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10066> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has television director agent"@en, "heeft televisieregisseur-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10015> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#inventorPerson>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een nieuw apparaat of proces."@nl, "Relates a work to a person who is responsible for creating a new device or process."@en ;
 rdfs:label "heeft uitvinder-persoon"@nl, "has inventor person"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10054>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10443> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorAgentOfManifestation>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de verwezenlijking van een of meer expressies."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is responsible for the embodiment of one or more expressions."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft maker-actor van manifestatie"@nl, "has creator agent of manifestation"@en ;
 skos:scopeNote "A creator of manifestation includes a manufacturer, producer, and publisher."@en, "Een maker van manifestatie omvat een vervaardiger, producent en uitgever."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30267> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#authorPersonOf>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50541> ;
 skos:definition "Relateert een persoon aan een werk met zich meebrengt een verantwoordelijkheid van een persoon voor creëren van een tekstwerk."@nl, "Relates a person to a work that involves a responsibility of a person for creating a textual work."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "is author person of"@en, "is auteur-persoon van"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50195>, <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50542> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#collotyperPerson>
 rdfs:label "heeft collotype-persoon"@nl, "has collotyper person"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a person who is responsible for creating a manifestation by preparing a hardened film of gelatin or other colloid that has ink-receptive and ink-repellent surfaces and that is used to make prints using a photomechanical process."@en, "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie door gebruikmaking van een fotomechanisch proces voor het maken van drukken direct van een gestolde laag film, gelatine of ander colloïde met inktontvangende en inktafstotende oppervlakken."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30077>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30355> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30357> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorCorporateBodyOfText>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een corporatie die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een tekstwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to a corporate body who is a contributor to aggregate who creates an expression of a textual work that is embodied by an aggregate."@en ;
 rdfs:label "has contributor corporate body of text"@en, "heeft bijdrage-corporatie van tekst"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30402> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30373>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30394> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#producerAgent>
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het merendeel van de zakelijke aspecten van een productie voor scherm, geluidsopname, televisie, webcast etc."@nl, "Relates a work to an agent responsible for most of the business aspects of a production for screen, sound recording, television, webcast, etc."@en ;
 rdfs:label "heeft producent-actor"@nl, "has producer agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "A producer is generally responsible for fundraising, managing the production, hiring key personnel, arranging for distributors, etc."@en, "Een producent is over het algemeen verantwoordelijk voor het werven van fondsen, het beheren van de productie, het inhuren van het belangrijkste personeel, het verzorgen van distributeurs etc."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10064> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#cartographerAgentOfWork>
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating a cartographic work."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een cartografisch werk."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft cartograaf-actor van werk"@nl, "has cartographer agent of work"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10052> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedRDAEntityOfWork>
 skos:definition "Relateert een werk aan een RDA-entiteit die is geassocieerd met een werk."@nl, "Relates a work to an RDA entity that is associated with a work."@en ;
 rdfs:label "has related RDA entity of work"@en, "heeft gerelateerde RDA-entiteit van werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00001>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10405> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10307> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#interviewerPersonOfWork>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is responsible for creating a work by acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other kind of person who gathers information."@en, "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk door het optreden als een interviewer, verslaggever, opiniepeiler of een andere soort actor die informatie verzamelt."@nl ;
 rdfs:label "has interviewer person of work"@en, "heeft interviewer-persoon van werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10057>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10446> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#binderPerson>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has binder person"@en, "heeft binder-persoon"@nl ;
 skos:definition "Relates an item to a person who binds an item."@en, "Relateert een item aan een persoon die een item bindt."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40013>, <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40112> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40098> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#intervieweePersonOfWork>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft geïnterviewde persoon van werk"@nl, "has interviewee person of work"@en ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk door het antwoorden op een interviewer, meestal een journalist, opiniepeiler of een andere soort actor die informatie verzamelt."@nl, "Relates a work to a person who is responsible for creating a work by responding to an interviewer, usually a reporter, pollster, or some other kind of agent who gathers information."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10059>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10447> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorAgentOfWork>
 rdfs:label "heeft maker-actor van werk"@nl, "has creator agent of work"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311> ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating a work."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk."@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "A creator of work includes an agent who is jointly responsible for the creation of a work either by performing the same role as another agent, such as in a collaboration between two writers, or by performing a different role, such as in a collaboration between a composer and a lyricist."@en, "Een maker van werk omvat een actor die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de creatie van een werk door ofwel dezelfde rol uit te voeren als een andere actor, zoals bij een samenwerking door twee schrijvers, ofwel door een verschillende rol uit te voeren, zoals bij een samenwerking tussen een componist en een liedtekstschrijver."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#radioDirectorAgent>
 rdfs:label "has radio director agent"@en, "heeft radioregisseur-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10066> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is a director who is responsible for the general management and supervision of a radio program."@en, "Relateert een werk aan een actor die een regisseur is die verantwoordelijk is voor het algemeen beheer en toezicht van een radioprogramma."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10014> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#representativeExpression>
 skos:definition "Relates a work to an expression that is considered a canonical source of data for identifying a work."@en, "Relateert een werk aan een expressie die beschouwd wordt als canonieke bron van data voor het identificeren van een werk."@nl ;
 rdfs:label "has representative expression"@en, "heeft representatieve expressie"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10078> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10346> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#surveyorAgent>
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is a contributor agent of cartography who provides measurements or dimensional relationships for a geographic area."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die is een bijdrager-actor van cartografie die metingen of dimensionele verhoudingen verschaft voor een geografisch gebied."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft landmeter-actor"@nl, "has surveyor agent"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30315> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30312> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#recordingEngineerAgent>
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is an audio engineer who contributes to the audio content of an expression by supervising the technical aspects of a recording session."@en, "Relateert een expressie aan een actor die een geluidstechnicus is die bijdraagt aan de geluidscontent van een expressie door het toezicht houden op de technische aspecten van een opnamesessie."@nl ;
 rdfs:label "has recording engineer agent"@en, "heeft opnametechnicus-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20292> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20050> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#preferredTitleOfExpression>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00021>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20312> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan nomen dat is een titel van expressie die bij voorkeur geselecteerd is in een specifieke applicatie of context."@nl, "Relates an expression to a nomen that is a title of expression that is selected for preference in a specific application or context."@en ;
 rdfs:label "heeft geprefereerde titel van expressie"@nl, "has preferred title of expression"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20315> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedManifestationOfManifestation>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00004>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30264> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a manifestation that is associated with a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een manifestatie die geassocieerd is met een manifestatie."@nl ;
 rdfs:label "has related manifestation of manifestation"@en, "heeft gerelateerde manifestatie van manifestatie"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30048> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedExpressionOfExpression>
 rdfs:label "has related expression of expression"@en, "heeft gerelateerde expressie van expressie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to an expression that is associated with an expression."@en, "Relateert een expressie aan een expressie die geassocieerd is met een expressie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00003>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20297> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20205> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#exemplarOfManifestation>
 rdfs:label "has exemplar of manifestation"@en, "heeft exemplaar van manifestatie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an item that is a single instance of a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een enkel exemplaar of instantie van een manifestatie."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30140> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30103> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfObject>
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of an object work that is embodied by an aggregate."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een objectwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 rdfs:label "heeft bijdrager-actor van object"@nl, "has contributor agent of object"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30332> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#variantAccessPointForManifestation>
 rdfs:label "heeft variant ingang voor manifestatie"@nl, "has variant access point for manifestation"@en ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a nomen that is an access point of manifestation that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme."@en, "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een ingang van manifestatie die niet als voorkeursterm geselecteerd is in een specifiek vocabulair coderingssysteem."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30276>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00022> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30295> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#publicationStatement>
 rdfs:label "heeft publicatievermelding"@nl, "has publication statement"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "A publication statement includes a statement about the publication, release, or issuing of a published manifestation."@en, "Een publicatievermelding omvat een vermelding over het uitgeven, uitbrengen of uitvaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a statement that identifies a place of publication, a publisher, or a date of publication of a published manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een vermelding die een plaats van publicatie, een uitgever of datum van publicatie identificeert van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30111> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorAgentOfExpression>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die verantwoordelijk is voor een realisatie van een werk."@nl, "Relates an expression to an agent who is responsible for a realization of a work."@en ;
 skos:scopeNote "Een maker van expressie omvat een vertaler, arrangeur van muziek, uitvoerder etc. Een maker van een werk dat gerealiseerd wordt door een expressie is ook een maker van expressie."@nl, "A creator of expression includes a translator, arranger of music, performer, etc. A creator of a work that is realized by an expression is also a creator of expression."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has creator agent of expression"@en, "heeft maker-actor van expressie"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20301> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20053> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#intervieweeAgentOfWork>
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating a work by responding to an interviewer, usually a reporter, pollster, or some other kind of agent who gathers information."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een werk door het antwoorden op een interviewer, meestal een journalist, opiniepeiler of een andere soort actor die informatie verzamelt."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has interviewee agent of work"@en, "heeft geïnterviewde actor van werk"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10059> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#lithographerAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft lithograaf-actor"@nl, "has lithographer agent"@en ;
 skos:scopeNote "Een lithograaf omvat tevens een grafisch kunstenaar die een ontwerp direct op het oppervlak maakt waarvan de afdruk gemaakt zal worden."@nl, "A lithographer includes a graphic artist creating a design directly on the surface from which printing will be done."@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie middels het voorbereiden van een steen of plaat voor lithografisch drukwerk."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is responsible for creating a manifestation by preparing a stone or plate for lithographic printing."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30072> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30074> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#minuteTakerAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die verantwoordelijk is voor het vastleggen van de notulen van een bijeenkomst."@nl, "Relates an expression to an agent who is responsible for recording the minutes of a meeting."@en ;
 rdfs:label "has minute taker agent"@en, "heeft notulist-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20058> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Place>
 rdfs:label "place"@en, "plaats"@nl ;
 skos:definition "Een bepaalde mate van ruimte."@nl, "A given extent of space."@en ;
 a owl:Class ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10009> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#manufacturerAgent>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor het drukken, vermeerderen, gieten of andere methode van het vervaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is responsible for printing, duplicating, casting, or other method of manufacturing a published manifestation."@en ;
 rdfs:label "has manufacturer agent"@en, "heeft vervaardiger-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30082> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#engraverAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie middels het snijden van letters, figuren of andere markeringen, in een oppervlak zoals een houten of metalen plaat gebruikt bij het drukken."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is responsible for creating a manifestation by cutting letters, figures, or other marks on a surface such as a wooden or metal plate used for printing."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30072> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30070> ;
 rdfs:label "heeft graveur-actor"@nl, "has engraver agent"@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#bookDesignerAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft boekontwerper-actor"@nl, "has book designer agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for creating a manifestation by being responsible for the entire graphic design of a book, including arrangement of type and illustration, choice of materials, and process used."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie en verantwoordelijk is voor het gehele grafische ontwerp van een boek, inclusief de indeling van het zetsel en illustratie, keuze van materialen en gebruikt procedé."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30069> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#screenwriterPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has screenwriter person"@en, "heeft scenarioschrijver-persoon"@nl ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is an author of a screenplay, script, or scene."@en, "Relateert een werk aan een persoon die een auteur is van een scenario, script of scène."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10203>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10436> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10429> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#cartographerPersonOfWork>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het creëren van een cartografisch werk."@nl, "Relates a work to a person who is responsible for creating a cartographic work."@en ;
 rdfs:label "heeft cartograaf-persoon van werk"@nl, "has cartographer person of work"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10052>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10435> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfText>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een tekstwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of a textual work that is embodied by an aggregate."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft bijdrager-actor van tekst"@nl, "has contributor agent of text"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30328> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#honoureePersonOfWork>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is honoured by a work."@en, "Relateert een werk aan een persoon die geëerd wordt door een werk."@nl ;
 rdfs:label "heeft geëerde persoon van werk"@nl, "has honouree person of work"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10049>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10312> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10433> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#colouristPerson>
 skos:definition "Relates an expression to a person who contributes to an expression by applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, or other content."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het toevoegen van kleur aan tekeningen, afdrukken, foto's, kaarten, bewegende beelden of andere content."@nl ;
 rdfs:label "has colourist person"@en, "heeft inkleurder-persoon"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20367>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20283> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20340> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#academicSupervisor>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is responsible for overseeing academic activity of any kind that results in a work, including theses, research, and projects."@en, "Relateert een werk aan een persoon die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op academische activiteiten van elke soort die resulteert in een werk, inclusief dissertaties, onderzoek en projecten."@nl ;
 rdfs:label "heeft academische begeleider"@nl, "has academic supervisor"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10407> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dancerAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 rdfs:label "heeft danser-actor"@nl, "has dancer agent"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20014> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by dancing in a musical or dramatic presentation."@en, "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het dansen in een muziek- of dramapresentatie."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#instructorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 rdfs:label "has instructor agent"@en, "heeft instructeur-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20015> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het onderwijzen of verschaffen van een demonstratie."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by teaching or providing a demonstration."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#instrumentalistAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20020> ;
 rdfs:label "has instrumentalist agent"@en, "heeft instrumentalist-actor"@nl ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het spelen van een muziekinstrument."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by playing a musical instrument."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#commentatorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 rdfs:label "has commentator agent"@en, "heeft commentator-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20021> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het verlenen van uitleg, analyse of een discussie over het onderwerp op een opname, film of ander audiovisueel medium."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by providing interpretation, analysis, or a discussion of the subject matter on a recording, film, or other audiovisual medium."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#filmDirectorPerson>
 rdfs:label "heeft filmregisseur-persoon"@nl, "has film director person"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a person who is a director who is responsible for the general management and supervision of a filmed performance."@en, "Relateert een werk aan een persoon die een regisseur is die verantwoordelijk is voor het algemeen beheer en toezicht van een gefilmde uitvoering."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10013>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10455> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10418> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#statementOfResponsibilityRelatingToTitleProper>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een verantwoordelijkheidsvermelding die geassocieerd is met de hoofdtitel."@nl, "Relates a manifestation to a statement of responsibility that is associated with a title proper."@en ;
 skos:scopeNote "Een verantwoordelijkheidsvermelding gerelateerd aan de hoofdtitel omvat niet een verantwoordelijkheidsvermelding gerelateerd aan een editie of reeks."@nl, "A statement of responsibility relating to title proper does not include a statement of responsibility relating to an edition or a series."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30105> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30117> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft verantwoordelijkheidsvermelding gerelateerd aan hoofdtitel"@nl, "has statement of responsibility relating to title proper"@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#honoureeAgentOfWork>
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die geëerd wordt door een werk."@nl, "Relates a work to an agent who is honoured by a work."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has honouree agent of work"@en, "heeft geëerde actor van werk"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10049> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#voiceActorAgent>
 rdfs:label "has voice actor agent"@en, "heeft stemacteur-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is an actor who contributes to an expression by providing the voice for characters in radio and audio productions and for animated characters in moving image works, as well as by providing voice-overs in radio and television commercials, dubbed expressions, etc."@en, "Relateert een expressie aan een actor die een acteur is die bijdraagt aan een expressie door het leveren van de stem aan personages in radio- en geluidsproducties en aan animatiepersonages in bewegend beeld-werken, alsook door leveren van voice-overs in radio- en televisiereclames, nagesynchroniseerde resources etc."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20012> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20070> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#researcherPerson>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een persoon die onderzoek doet ter ondersteuning van de creatie van een werk."@nl, "Relates a work to a person who does research in support of the creation of a work."@en ;
 rdfs:label "has researcher person"@en, "heeft onderzoeker-persoon"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10437>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10293> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10416> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#narratorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft verteller-actor"@nl, "has narrator agent"@en ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het hardop lezen of verslag geven van een daad, voorval, loop van gebeurtenissen."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by reading aloud or giving an account of an act, occurrence, or other event."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20022> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#placeOfPublication>
 rdfs:label "has place of publication"@en, "heeft plaats van publicatie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30088> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30279> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een plaats die geassocieerd is met het uitgeven, uitbrengen of uitvaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to a place that is associated with the publication, release, or issuing of a published manifestation."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#storytellerAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een uitvoerder is die bijdraagt aan een expressie door het doorvertellen van verhaal met dramatische of theatrale vertolking."@nl, "Relates an expression to an agent who is a performer who contributes to an expression by relaying a story with dramatic or theatrical interpretation."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 rdfs:label "heeft verhalenverteller-actor"@nl, "has storyteller agent"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20023> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#>
 ns0:preferredNamespacePrefix "rdanl" ;
 dc11:description "RDANL, een toepassingsprofiel van RDA, ontwikkeld door KB | Nationale Bibliotheek."@nl ;
 dc11:title "RDANL, een toepassingsprofiel van RDA."@nl ;
 dc11:rights "Gebaseerd op werk onder copyright van de American Library Association, Canadian Federation of Library Associations, en CILIP: Chartered Institute of Library and Information Professionals"@nl ;
 cc:licence <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ;
 a owl:Ontology ;
 owl:versionInfo "v0.9.7" ;
 dc11:modified "2023-09-08"^^xsd:date .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#reviserAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door wijzigingen te maken in de content van een andere expressie."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by making changes to the content of another expression."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20053> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft herziener-actor"@nl, "has reviser agent"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20327> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#statementOfResponsibilityRelatingToEdition>
 skos:definition "Relates a manifestation to a statement of responsibility that is associated with an edition."@en, "Relateert een manifestatie aan een verantwoordelijkheidsvermelding die geassocieerd is met een editie."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has statement of responsibility relating to edition"@en, "heeft verantwoordelijkheidsvermelding gerelateerd aan editie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30121> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30117> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorPersonOfText>
 skos:definition "Relates a manifestation to a person who is a contributor to aggregate who creates an expression of a textual work that is embodied by an aggregate."@en, "Relateert een manifestatie aan een persoon die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een tekstwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30344> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30336>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30328> ;
 rdfs:label "has contributor person of text"@en, "heeft bijdrage-persoon van tekst"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#composerAgentOfWork>
 skos:scopeNote "Adaptation of another musical work to form a distinct alteration, paraphrasing a work or creating a work in the general style of another composer, or creating a work that is based on the music of another composer, is included."@en, "Bewerken van een ander muziekwerk om een onderscheidende aanpassing te vormen, een werk te parafraseren of een werk te creëren in de algemene stijl van een andere componist, of een werk te creëren dat gebaseerd is op de muziek van een andere componist is inbegrepen."@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een muziekwerk."@nl, "Relates a work to an agent who is responsible for creating a musical work."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 rdfs:label "heeft componist-actor van werk"@nl, "has composer agent of work"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10053> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#fileSize>
 rdfs:label "has file size"@en, "heeft bestandsgrootte"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a number of bytes in a digital file."@en, "Relateert een manifestatie aan een aantal bytes in een digitaal bestand."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30124> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30183> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#appellationOfRDAEntityOf>
 rdfs:label "is benaming van RDA-entiteit van"@nl, "is appellation of RDA entity of"@en ;
 skos:definition "Relateert een nomen aan een RDA-entiteit die aangeduid wordt door een nomen gebruikt binnen een bepaald schema of context"@nl, "Relates a nomen to an RDA entity that is referred to by a nomen used within a given scheme or context."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80010> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80112> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#illustrativeContent>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een indicatie van de soorten expressies van beeldcontent die de hoofd-expressies aanvullen die verwezenlijkt zijn door een augmentatie-aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to an indication of the kinds of expression of image content that supplement the main expressions that are embodied by an augmentation aggregate."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30455> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "Illustrative content applies to an aggregate that embodies an expression with a value of \"cartographic image\", \"cartographic moving image\", \"cartographic tactile image\", \"cartographic tactile three-dimensional form\", \"cartographic three-dimensional form\", \"three-dimensional moving image\", \"two-dimensional moving image\", \"tactile three-dimensional form\", \"three-dimensional form\", \"still image\", or \"tactile image\" for content type. Tables containing only words or numerical data are excluded."@en, "illustratieve content heeft betrekking op een aggregaat dat een expressie verwezenlijkt met een waarde van \"cartografisch beeld\", \"cartografisch bewegend beeld\", \"cartografisch tactiel beeld\", \"cartografische tactiele driedimensionale vorm\", \"cartografische driedimensionale vorm\", \"driedimensionaal bewegend beeld\", \"tweedimensionaal bewegend beeld\", \"tactiele driedimensionale vorm\", \"niet-bewegend beeld\" of \"tactiel beeld\" als type content. Tabellen die alleen woorden en numerieke data bevatten zijn uitgesloten."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30453> ;
 rdfs:label "has illustrative content"@en, "heeft illustratieve content"@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#aggregatorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft aggregator-actor"@nl, "has aggregator agent"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating an aggregating work by selecting and arranging expressions of other works."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een aggregaatwerk door middel van selectie en arrangeren van expressies van andere werken."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10393> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#choreographerAgent>
 rdfs:label "heeft choreograaf-actor"@nl, "has choreographer agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een choreografisch werk."@nl, "Relates a work to an agent who is responsible for creating a choreographic work."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10060> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#creatorPersonOfManifestation>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30363> ;
 rdfs:label "heeft maker-persoon van manifestatie"@nl, "has creator person of manifestation"@en ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor de verwezenlijking van één of meer expressies."@nl, "Relates a manifestation to a person who is responsible for the embodiment of one or more expressions."@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "A creator of manifestation includes a manufacturer, producer, and publisher."@en, "Een maker van manifestatie omvat een vervaardiger, producent en uitgever."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30268>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#preferredNameOfPerson>
 skos:definition "Relates a person to a nomen that is a name of person that is selected for preference in a specific application or context."@en, "Relateert een persoon aan een nomen dat is een naam van persoon die de voorkeur heeft gekregen in een specifieke applicatie of context."@nl ;
 rdfs:label "heeft geprefereerde naam van persoon"@nl, "has preferred name of person"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50413>, <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50117> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#colouristAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het toevoegen van kleur aan tekeningen, afdrukken, foto's, kaarten, bewegende beelden of andere content."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by applying colour to drawings, prints, photographs, maps, moving images, or other content."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft inkleurder-actor"@nl, "has colourist agent"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20283> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#languageOfExpression>
 skos:definition "Relates an expression to a language used for the content of an expression."@en, "Relateert een expressie aan een taal gebruikt voor de content van een expressie."@nl ;
 rdfs:label "has language of expression"@en, "heeft taal van expressie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20006> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#editorAgent>
 rdfs:label "has editor agent"@en, "heeft redacteur-actor"@nl ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het aanpassen van content gecreëerd door andere actoren met de bedoeling te voldoen aan standaarden voor publiceren of ander gebruik."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 skos:scopeNote "Content omvat bewegingsnotatie, muzieknotatie, tactiele bewegingsnotatie, tactiele muzieknotatie, tactiele tekst en tekst."@nl, "Content includes notated movement, notated music, tactile notated movement, tactile notated music, tactile text, and text."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20330> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#locationOfItem>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates an item to a place where an item is held, stored, or made available for access."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40077> ;
 rdfs:label "has location of item"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40162> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#producerAgentOfUnpublishedManifestation>
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for inscribing, fabricating, constructing, or other method of producing an unpublished manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor het afschrijven, fabriceren, construeren of andere methode van het produceren van een ongepubliceerde manifestatie."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft producent-actor van een ongepubliceerde manifestatie"@nl, "has producer agent of unpublished manifestation"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30081> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#musicalDirectorPerson>
 skos:definition "Relates an expression to a person who contributes to an expression by coordinating the activities of composers, sound editors, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het coördineren van de activiteiten van componisten, geluidseditors en geluidsmixers voor een bewegend beeld-productie of in een muziek- of dramapresentatie of vermaak."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20035>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20366> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has musical director person"@en, "heeft muzikaal director-persoon"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20342> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#categoryOfManifestation>
 skos:definition "Relates a manifestation to a type to which a manifestation belongs."@en, "Relateert een manifestatie aan een type waartoe een manifestatie behoort."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft categorie van manifestatie"@nl, "has category of manifestation"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00029> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30335> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#filmDirectorAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10066> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has film director agent"@en, "heeft filmregisseur-actor"@nl ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is a director who is responsible for the general management and supervision of a filmed performance."@en, "Relateert een werk aan een actor die een regisseur is die verantwoordelijk is voor het algemeen beheer en toezicht van een gefilmde uitvoering."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10013> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#editorAgentOfMovingImageWork>
 rdfs:label "has editor agent of moving image work"@en, "heeft filmeditor-actor van bewegend beeldwerk"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20055> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is responsible for assembling, arranging, and trimming film, video, or other moving image formats, including both visual and audio aspects."@en, "Relateert een expressie aan een actor die verantwoordelijk is voor het samenstellen, arrangeren en couperen van film, video of andere bewegend beeld-vormen, inclusief zowel visuele als geluidsaspecten."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#designationOfNamedRevisionOfEdition>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a word, character, or group of words or characters, that identifies a particular revision of a named edition."@en, "Relateert een manifestatie aan een woord, karakter, of groep van woorden en/of karakters die een bepaalde herziening van een benoemde editie identificeert."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft aanduiding van een benoemde herziening van editie"@nl, "has designation of named revision of edition"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30132> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#compilerAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10393> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een nieuw werk zoals een bibliografie of een adresboek door selecteren, arrangeren, verzamelen en redigeren van data, informatie etc."@nl, "Relates a work to an agent who is responsible for creating a metadata description set."@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Het herzien of toelichten van de content van een expressie van een werk en het selecteren en bundelen van expressies van werken of delen van werken is uitgesloten."@nl, "A metadata description set includes a bibliography of works, expressions, or manifestations, a directory of agents and places, and an analytic finding aid."@en ;
 rdfs:label "has compiler agent"@en, "heeft samensteller-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10055> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#intendedAudienceOfExpression>
 rdfs:label "heeft beoogde doelgroep van expressie"@nl, "has intended audience of expression"@en ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een categorie van gebruiker waarvoor een expressie is bedoeld, of voor wie een expressie geschikt geacht wordt."@nl, "Relates an expression to a category of user for which an expression is intended, or for whom an expression is considered suitable."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20322> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#mediaType>
 rdfs:label "heeft type medium"@nl, "has media type"@en ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a categorization that reflects the general type of intermediation device required to view, play, run, or otherwise access the content of a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een categorisatie die het algemene type weergeeft van het apparaat dat benodigd is om de content van een manifestatie in te zien, af te spelen, te starten of anderszins toegang te geven."@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30002> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#carrierType>
 rdfs:label "has carrier type"@en, "heeft type drager"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een categorisatie die het formaat weergeeft van het opslagmedium en de behuizing van de drager in combinatie met het type apparaat dat benodigd is om de content van een manifestatie in te zien, af te spelen, te starten of anderszins toegang te geven."@nl, "Relates a manifestation to a categorization reflecting the format of the storage medium and housing of a carrier in combination with the type of intermediation device required to view, play, run, or otherwise access the content of a manifestation."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30001> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#etcherPerson>
 rdfs:label "has etcher person"@en, "heeft etser-persoon"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie middels het blootstellen van metaal, glas of een ander oppervlak gebruikt voor het drukproces, aan zuur of een ander bijtend middel."@nl, "Relates a manifestation to a person who is responsible for creating a manifestation by subjecting metal, glass, or some other surface used for printing, to acid or another corrosive substance."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30076>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30352> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30356> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#statementOfResponsibilityRelatingToNamedRevisionOfEdition>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een verantwoordelijkheidsvermelding die geassocieerd is met een benoemde herziening van een editie."@nl, "Relates a manifestation to a statement of responsibility that is associated with a named revision of an edition."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft verantwoordelijkheidsvermelding gerelateerd aan benoemde herziening van editie"@nl, "has statement of responsibility relating to named revision of edition"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30118> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30117> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#illuminatorAgent>
 rdfs:label "heeft verluchter-actor"@nl, "has illuminator agent"@en ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die een specifiek item decoreert met edelmetalen of kleur, vaak met uitgebreide ontwerpen en motieven."@nl, "Relates an item to an agent who decorates a specific item using precious metals or colour, often with elaborate designs and motifs."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40012> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40093> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Timespan>
 rdfs:label "tijdspanne"@nl, "timespan"@en ;
 skos:definition "A finite period of time."@en, "Een eindige periode van tijd."@nl ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10010> ;
 a owl:Class ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#performerAgent>
 rdfs:label "has performer agent"@en, "heeft uitvoerder-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by performing music, acting, dancing, speaking, and other roles, often in a musical or dramatic presentation."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het uitvoeren van muziek, acteren, dansen, spreken en andere rollen, vaak in een muziek- of dramapresentatie."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#soundContent>
 rdfs:label "has sound content"@en, "heeft geluidscontent"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30454> ;
 skos:scopeNote "Geluidscontent is aanwezig in een expressie met een waarde van “uitgevoerde muziek”, “geluiden” of “gesproken woord” als type content."@nl, "Sound content is present in an expression with a value of \"performed music\", \"sounds\", or \"spoken word\" for content type."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an indication of the presence or absence of sound embodied by a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een indicatie van de aanwezigheid of afwezigheid van geluid verwezenlijkt door een manifestatie."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#nomenString>
 rdfs:label "heeft nomenstring"@nl, "has nomen string"@en ;
 skos:scopeNote "De string kan uitgedrukt worden als een notatie in elke vorm, zoals een combinatie van tekens binnen alfabet, symbolen voor chemische structuren, wiskundige notatie of door andere soorten tekens, zoals geluiden etc."@nl, "The string can be expressed as a notation in any form, such as a combination of signs within a writing system, chemical structure symbols, mathematical notation, or by any other kind of sign, such as sounds, etc."@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een nomen aan de combinatie van tekens die een benaming vormen geassocieerd met een entiteit."@nl, "Relates a nomen to the combination of signs that forms an appellation associated with an entity."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80068> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#editorPerson>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het aanpassen van content gecreëerd door andere actoren met de bedoeling te voldoen aan standaarden voor publicatie of ander gebruik."@nl, "Relates an expression to a person who contributes to an expression by amending content created by other agents in order to meet standards for publication or other use."@en ;
 skos:scopeNote "Content omvat bewegingsnotatie, muzieknotatie, tactiele bewegingsnotatie, tactiele muzieknotatie, tactiele tekst en tekst."@nl, "Content includes notated movement, notated music, tactile notated movement, tactile notated music, tactile text, and text."@en ;
 rdfs:label "has editor person"@en, "heeft redacteur-persoon"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20330>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20367> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20338> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorCorporateBodyOfStillImage>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30401> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een corporatie die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een stilstaand beeldwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to a corporate body who is a contributor to aggregate who creates an expression of a still image work that is embodied by an aggregate."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has contributor corporate body of still image"@en, "heeft bijdrage-corporatie van stilstaand beeld"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30372>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30394> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#programmerAgent>
 rdfs:label "heeft programmeur-actor"@nl, "has programmer agent"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating a computer program."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een computerprogramma."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10050> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#nameOfPublisher>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een naam van een actor die verantwoordelijk is voor het uitgeven van een manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to a nomen that is a name of an agent who is responsible for publishing a manifestation."@en ;
 skos:scopeNote "Uitgeven omvat uitbrengen en uitvaardigen."@nl, "Publication includes release and issuance."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30176> ;
 rdfs:label "heeft naam van uitgever"@nl, "has name of publisher"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30297> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#lyricistAgent>
 skos:definition "Relates a work to an agent who is an author of the words of a popular song, including a song from a musical."@en, "Relateert een werk aan een actor die een auteur is van de woorden van een populair lied, inclusief een lied uit een musical."@nl ;
 rdfs:label "has lyricist agent"@en, "heeft liedtekstschrijver-actor"@nl ;
 skos:scopeNote "Authoring of only the dialogue from a musical is excluded."@en, "Het schrijven van alleen de dialogen uit een musical is uitgesloten."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10061> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10204> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#typeOfBinding>
 rdfs:label "has type of binding"@en, "heeft bindwijze"@nl ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a method used to bind a published or unpublished manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een methode gebruikt om een gepubliceerde of ongepubliceerde manifestatie te binden."@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30309> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#addresseeAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor aan wie een werk of een deel van een werk is gericht."@nl, "Relates a work to an agent to whom a work or a portion of a work is addressed."@en ;
 rdfs:label "has addressee agent"@en, "heeft geadresseerde actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10070> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#costumeDesignerAgent>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het ontwerpen van kostuums voor een bewegend beeld-productie of voor een muzikale of dramatische presentatie of vermaak."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by designing costumes for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has costume designer agent"@en, "heeft kostuumontwerper-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20036> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#designerAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating a design for an object."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een ontwerp voor een object."@nl ;
 rdfs:label "has designer agent"@en, "heeft ontwerper-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10051> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#noteOnExpression>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates an expression to a broad unstructured description of one or more attributes of an expression."@en, "Relateert een expressie aan een algemene ongestructureerde beschrijving van één of meer attributen van een expressie."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00015> ;
 rdfs:label "heeft noot bij expressie"@nl, "has note on expression"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20071> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#manufactureStatement>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a statement that identifies a place of manufacture, a manufacturer, or a date of manufacture of a published manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een vermelding die een plaats van vervaardiging, een vervaardiger of een datum van vervaardiging identificeert van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 rdfs:label "has manufacture statement"@en, "heeft vervaardigingsvermelding"@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30109> ;
 skos:scopeNote "Een vervaardigingsvermelding omvat een vermelding met betrekking tot het drukken, reproduceren, gieten of andere methode van het vervaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl, "A manufacture statement includes a statement about the printing, duplicating, casting, or other method of manufacturing of a published manifestation."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#inventorAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft uitvinder-actor"@nl, "has inventor agent"@en ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is responsible for creating a new device or process."@en, "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een nieuw apparaat of proces."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10054> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dedicatorAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> ;
 rdfs:label "has dedicator agent"@en, "heeft opdrager-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die een werk toekent als erkenning van de inspiratie of hulp van een gerelateerde actor."@nl, "Relates a work to an agent who assigns a work as an acknowledgement of the inspiration or support of a related agent."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10048> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#authorizedAccessPointForExpression>
 rdfs:label "heeft geautoriseerde ingang voor expressie"@nl, "has authorized access point for expression"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00020>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20310> ;
 skos:definition "Relates an expression to a nomen that is an access point of expression that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme."@en, "Relateert een expressie aan een nomen dat is een ingang van expressie die bij voorkeur geselecteerd is in een specifiek vocabulair coderingsschema."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20313> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#collotyperAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for creating a manifestation by preparing a hardened film of gelatin or other colloid that has ink-receptive and ink-repellent surfaces and that is used to make prints using a photomechanical process."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie door gebruikmaking van een fotomechanisch proces voor het maken van drukken direct van een gestolde laag film, gelatine of ander colloïde met inktopnemende of inktafstotende oppervlakken."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has collotyper agent"@en, "heeft collotype-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30077> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30075> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#engraverPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft graveur-persoon"@nl, "has engraver person"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie middels het snijden van letters, figuren etc., in een oppervlak zoals een houten of metalen plaat gebruikt bij het drukken."@nl, "Relates a manifestation to a person who is responsible for creating a manifestation by cutting letters, figures, or other marks on a surface such as a wooden or metal plate used for printing."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30070>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30352> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30350> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#etcherAgent>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is responsible for creating a manifestation by subjecting metal, glass, or some other surface used for printing, to acid or another corrosive substance."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de vervaardiging van een manifestatie middels het blootstellen van metaal, glas of een ander oppervlak gebruikt voor het drukproces, aan zuur of een ander bijtend middel."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has etcher agent"@en, "heeft etser-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30076> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30072> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#intervieweeAgentOfExpression>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has interviewee agent of expression"@en, "heeft geïnterviewde actor van expressie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by responding to an interviewer, usually a reporter, pollster, or some other agent who gathers information."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door antwoorden te geven aan een ondervrager, meestal een journalist, opiniepeiler of een andere soort actor die informatie verzamelt."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20047> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#papermakerAgent>
 rdfs:label "heeft papierproducent-actor"@nl, "has papermaker agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor de productie van het papier gebruikt voor de vervaardiging van een manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is responsible for the making of paper used in a manifestation. "@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30215> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30267> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#colourContent>
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30456> ;
 rdfs:label "heeft kleurcontent"@nl, "has colour content"@en ;
 skos:scopeNote "Black, white, single colour shades of black, single colour tints of white, and single colour tones of gray are considered to be single colours. Colour content applies to an expression with a value of \"cartographic image\", \"cartographic moving image\", \"cartographic three-dimensional form\", \"notated movement\", \"notated music\", \"performed movement\", \"still image\", \"text\", \"three-dimensional moving image\", \"three-dimensional form\", or \"two-dimensional moving image\" for content type."@en, "Zwart, wit, éénkleurige schakeringen van zwart, éénkleurige tinten wit en eenkleurige tonen van grijs worden beschouwd als enkele kleur. Kleurcontent is van toepassing op een expressie met een waarde van \"cartografisch beeld\", \"cartografisch bewegend beeld\", \"cartografische driedimensionale vorm\", \"bewegingsnotatie\", \"muzieknotatie\", \"uitgevoerde beweging\", \"niet-bewegend beeld\", \"tekst\", \"driedimensionaal bewegend beeld\", \"driedimensionale vorm\" of \"tweedimensionaal bewegend beeld\" als type content."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an indication of the presence of colour or tone embodied by a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een indicatie van de aanwezigheid van kleur of toon verwezenlijkt door een manifestatie."@nl ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#placeOfManufacture>
 rdfs:label "heeft plaats van vervaardiging"@nl, "has place of manufacture"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a place that is associated with the printing, duplicating, casting, or other method of manufacturing of a published manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een plaats die geassocieerd is met het drukken, vermeerderen, gieten of andere methode van het vervaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30279> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30087> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#presenterAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft presenterende actor"@nl, "has presenter agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20054> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who is included in statement of an \"X presents:\" credit in a manifestation that embodies an expression and who is probably associated with production, finance, or distribution of an expression of a moving image work in some way."@en, "Relateert een expressie aan een actor die inbegrepen is in een vermelding van een \"X presenteert:\" creditatie in een manifestatie die een expressie verwezenlijkt en die waarschijnlijk op één of andere manier geassocieerd is met productie, financiën of distributie van een expressie van een bewegend beeldwerk."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#lithographerPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30074>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30352> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie middels het voorbereiden van een steen of plaat voor lithografisch drukwerk."@nl, "Relates a manifestation to a person who is responsible for creating a manifestation by preparing a stone or plate for lithographic printing."@en ;
 rdfs:label "heeft lithograaf-persoon"@nl, "has lithographer person"@en ;
 skos:scopeNote "Een lithograaf omvat een grafisch kunstenaar die een ontwerp maakt direct op het oppervlak waarvan gedrukt zal worden."@nl, "A lithographer includes a graphic artist creating a design directly on the surface from which printing will be done."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30354> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#lightingDesignerAgent>
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by designing and creating lighting components."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het ontwerpen en creëren van lichteffecten."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:label "heeft lichtontwerper-actor"@nl, "has lighting designer agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20277> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#collectionRegistrarAgent>
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die een curator is die een lijst of inventaris aanlegt van items in een collectie-aggregaat."@nl, "Relates an item to an agent who is a curator who lists or inventories items in a collection aggregate. (Deprecated)"@en ;
 rdfs:label "heeft collectieregistrator-actor"@nl, "has collection registrar agent (Deprecated)"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40005> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40017> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#sellerAgent>
 rdfs:label "heeft verkoper-actor"@nl, "has seller agent"@en ;
 skos:definition "Relates an item to an agent who is a former owner of an item who sells the item to another owner."@en, "Relateert een item aan een actor die een voormalige eigenaar is van een item die het item verkoopt aan een andere eigenaar."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40008> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40019> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#countryAssociatedWithPerson>
 rdfs:label "has country associated with person"@en, "heeft land geassocieerd met persoon"@nl ;
 skos:definition "Relates a person to a place that is a country with which a person is identified."@en, "Relateert een persoon aan een land waarmee een persoon geïdentificeerd wordt."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50346> ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50097> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#printerPerson>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft drukker-persoon"@nl, "has printer person"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:scopeNote "Omvat de vervaardiging van een boek, krant, tijdschrift, pamfletvel of partituur."@nl, "Includes the manufacture of a book, newspaper, magazine, broadside, or score."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30078>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30361> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een persoon die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van een manifestatie van gedrukte tekst, bladmuziek of andere content van zetsel of platen."@nl, "Relates a manifestation to a person who is responsible for manufacturing a manifestation of printed text, notated music, or other content from type or plates."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30358> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfSpeech>
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een vocaal werk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of a vocal work that is embodied by an aggregate."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 rdfs:label "heeft bijdrager-actor van spraak"@nl, "has contributor agent of speech"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30331> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#partOfPlace>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/p/P70010> ;
 skos:definition "Relateert een plaats aan een plaats die een andere plaats omvat."@nl, "Relates a place to a place that encompasses another place."@en ;
 rdfs:label "is deel van plaats"@nl, "is part of place"@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/p/P70032> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#preferredTitleOfWork>
 skos:definition "Relates a work to a nomen that is a title of work that is selected for preference in a specific application or context."@en, "Relateert een werk aan een nomen dat is een titel van werk die bij voorkeur geselecteerd is in een specifieke applicatie of context."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00021>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10088> ;
 rdfs:label "has preferred title of work"@en, "heeft geprefereerde titel van werk"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10223> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfStillImage>
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of a still image work that is embodied by an aggregate."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een stilstaand beeldwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft bijdrager-actor van stilstaand beeld"@nl, "has contributor agent of still image"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30321> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#musicalDirectorAgent>
 rdfs:label "has musical director agent"@en, "heeft muzikaal director-actor"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20035> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het coördineren van de activiteiten van componisten, geluidseditors en geluidsmixers voor een bewegend beeld-productie of in een muziek- of dramapresentatie of vermaak."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by coordinating the activities of composers, sound editors, and sound mixers for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#translatorPerson>
 skos:scopeNote "Een vertaler kan ook taalkundige content vertalen tussen vormen van dezelfde taal uit verschillende tijdperiodes."@nl, "A translator may also translate linguistic content between forms of the same language from different time periods."@en ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het uitdrukken van taalkundige inhoud van het werk in een andere taal dan die van voorgaande expressies van het oorspronkelijke werk."@nl, "Relates an expression to a person who contributes to an expression by expressing the linguistic content of the work in a language different from that of previous expressions of the original work."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20037>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20389> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20346> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft vertaler-persoon"@nl, "has translator person"@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#interviewerAgentOfExpression>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has interviewer agent of expression"@en, "heeft interviewer actor van expressie"@nl ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door op te treden als een ondervrager, journalist, opinipeiler of een andere soort actor die informatie verzamelt."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by acting as an interviewer, reporter, pollster, or some other agent who gathers information."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20032> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#publisherCorporateBody>
 skos:definition "Relates a manifestation to a corporate body who is responsible for publishing, releasing, or issuing a published manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan een corporatie die verantwoordelijk is voor het uitgeven, uitbrengen of uitvaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30420> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30421>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30391> ;
 rdfs:label "has publisher corporate body"@en, "heeft uitgever-corporatie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#onscreenParticipantAgent>
 skos:scopeNote "In beeld verschijnen om contextuele of achtergrondinformatie te geven is uitgesloten."@nl, "Appearance on screen to provide contextual or background information is excluded."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "heeft deelnemer in beeld-actor"@nl, "has onscreen participant agent"@en ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie van een non-fictie bewegend beeldwerk door het nemen van een actieve rol als een deelnemer."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression of a nonfiction moving image work by taking an active role as a participant."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20279> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#stageDirectorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie van een podiumwerk door het algemeen beheer en toezicht van een uitvoering."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression of a stage work through the general management and supervision of a performance."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20031> ;
 rdfs:label "heeft toneelregisseur-actor"@nl, "has stage director agent"@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#accessPointForExpression>
 rdfs:label "has access point for expression"@en, "heeft ingang voor expressie"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00016>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20311> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to a nomen that is an appellation of expression in natural language that is taken from a vocabulary encoding scheme or is constructed using a string encoding scheme."@en, "Relateert een expressie aan een benaming van expressie in natuurlijke taal die ontleend is aan een vocabulair coderingsschema of gevormd is volgens een string coderingsschema."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20310> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfMusic>
 rdfs:label "has contributor agent of music"@en, "heeft bijdrager-actor van muziek"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die is een bijdrager aan aggregaat die een expressie van een muziekwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of a musical work that is embodied by an aggregate."@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30311> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#courtReporterAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 rdfs:label "has court reporter agent"@en, "heeft rechtbankverslaggever-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20040> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het voorbereiden van de oordelen van een rechtbank voor publicatie."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by preparing the opinions of a court for publication."@en .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#artDirectorAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:label "has art director agent"@en, "heeft artdirector-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20038> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by overseeing artists and craftspeople who build sets for moving image productions."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door toezicht te houden op kunstenaars en ambachtslieden die decors bouwen voor bewegend beeld-producties."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#visualEffectsProviderAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie van een bewegend beeldwerk door het ontwerpen en creëren van post-productie visuele effecten."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression of a moving image work by designing and creating post-production visual effects."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has visual effects provider agent"@en, "heeft aanbieder visuele effecten-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20257> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentToAmalgamation>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20053> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression that is a seamless mix of kinds of content."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie die een naadloze mix van soorten content is."@nl ;
 rdfs:label "has contributor agent to amalgamation"@en, "heeft bijdrager-actor aan amalgamering"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#fullerFormOfName>
 skos:definition "Relateert een persoon aan een nomen dat is een naam van persoon die omvat de meer volledige vorm van een naam of deel van een naam vertegenwoordigd door een initiaal, afkorting of verkorte of anderszins aangepaste vorm."@nl, "Relates a person to a nomen that is a name of person that includes the fuller form of a name or part of a name represented by an initial, abbreviation, or shortened or otherwise modified form."@en ;
 rdfs:label "has fuller form of name"@en, "heeft meer volledige vorm van naam"@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50115> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#softwareDeveloperAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 skos:definition "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by researching, designing, implementing, or testing software."@en, "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het onderzoeken, ontwerpen, toepassen of testen van software."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has software developer agent"@en, "heeft softwareontwikkelaar-actor"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20280> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#makeupArtistAgent>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 rdfs:label "heeft make-upartiest-actor"@nl, "has makeup artist agent"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie door het aanbrengen van make-up en protheses voor een bewegend beeld-productie of voor een muzikale of dramatische presentatie of vermaak."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by applying makeup and prosthetics for a moving image production or for a musical or dramatic presentation or entertainment."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20284> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#variantAccessPointForPerson>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50404>, <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50377> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50412> ;
 rdfs:label "has variant access point for person"@en, "heeft variant ingang voor persoon"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a person to a nomen that is an access point for person that is not selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme."@en, "Relateert een persoon aan een nomen dat is een ingang voor persoon die niet bij voorkeur geselecteerd is in een specifiek vocabulair coderingssysteem."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#equivalentTo>
 rdfs:label "is equivalent aan"@nl, "is equivalent to"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80009> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/n/P80113> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a nomen to a nomen that is an appellation of the same entity as another nomen."@en, "Relateert een nomen aan een nomen dat een benaming is van dezelfde entiteit als een andere nomen."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentOfChoreography>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30327> ;
 skos:definition "Relates a manifestation to an agent who is a contributor to aggregate who creates an expression of a choreographic work that is embodied by an aggregate."@en, "Relateert een manifestatie aan een actor die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een choreografisch werk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl ;
 rdfs:label "has contributor agent of choreography"@en, "heeft bijdrager-actor van choreografie"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30316> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#choralConductorAgent>
 rdfs:label "has choral conductor agent"@en, "heeft koordirigent-actor"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20011> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die een dirigent is die bijdraagt aan een expressie door het leiden van een optredende koorgroep in een muzikale of dramatische presentatie."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression by leading a choral performing group in a musical or dramatic presentation."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20285> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#nameOfManufacturer>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has name of manufacturer"@en, "heeft naam van vervaardiger"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een naam van een actor die verantwoordelijk is voor het drukken, dupliceren, gieten of andere methode van vervaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to a nomen that is a name of an agent who is responsible for printing, duplicating, casting, or other method of manufacturing a published manifestation."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30175> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30297> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#courtReporterPerson>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20040>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20367> ;
 skos:definition "Relates an expression to a person who contributes to an expression by preparing the opinions of a court for publication."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het voorbereiden van de oordelen van een rechtbank voor publicatie."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20352> ;
 rdfs:label "heeft rechtbankverslaggever-persoon"@nl, "has court reporter person"@en ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#performerPerson>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20039>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20366> ;
 rdfs:label "heeft uitvoerder-persoon"@nl, "has performer person"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to a person who contributes to an expression by performing music, acting, dancing, speaking, and other roles, often in a musical or dramatic presentation."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het uitvoeren van muziek, acteren, dansen, spreken en andere rollen, vaak in een muziek- of dramapresentatie."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20351> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#authorizedAccessPointForManifestation>
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30276>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00020> ;
 rdfs:label "has authorized access point for manifestation"@en, "heeft geautoriseerde ingang voor manifestatie"@nl ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een nomen dat is een ingang van manifestatie die als voorkeursterm geselecteerd is in een specifiek vocabulair coderingssysteem."@nl, "Relates a manifestation to a nomen that is an access point of manifestation that is selected for preference in a specific vocabulary encoding scheme."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30294> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#realIdentityOfPerson>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50348> ;
 rdfs:label "has real identity of person"@en, "heeft echte identiteit van persoon"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50429> ;
 skos:definition "Relateert een persoon aan een nomen dat een echte benaming is van een persoon die een andere nomen gebruikt."@nl, "Relates a person to a nomen that is a real appellation of a person who uses another nomen."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#variantNameOfPerson>
 rdfs:label "has variant name of person"@en, "heeft variant naam van persoon"@nl ;
 skos:definition "Relates a person to a nomen that is a name of person that is not selected for preference in a specific application or context."@en, "Relateert een persoon aan een nomen dat is een naam van persoon die niet de voorkeur heeft gekregen in een specifieke applicatie of context."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50415>, <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50111> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50103> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#numberingOfSequence>
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has numbering of sequence"@en, "heeft nummering van volgorde"@nl ;
 a rdf:Property ;
 skos:scopeNote "Numbering may include dates or other timespans, alphanumeric or other characters, and an accompanying caption."@en, "Nummering kan datums of andere tijdspannes omvatten, alfanumerieke of ander karakters, en een begeleidend bijschrift."@nl ;
 skos:definition "Relates a manifestation to the first and last designations of a sequence of manifestations of the individual parts or iterations of a manifestation."@en, "Relateert een manifestatie aan de eerste en laatste aanduidingen van een volgorde van manifestaties van de individuele delen of iteraties van een manifestatie."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30165> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorAgentToPerformance>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20328> ;
 skos:definition "Relateert een expressie aan een actor die bijdraagt aan een expressie die een uitvoering is."@nl, "Relates an expression to an agent who contributes to an expression that is a performance."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:label "has contributor agent to performance"@en, "heeft bijdrager-actor aan uitvoering"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20329> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#accessPointForPerson>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50373>, <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50382> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50377> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft ingang voor persoon"@nl, "has access point for person"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates a person to a nomen that is an appellation of person in natural language that is taken from a vocabulary encoding scheme or is constructed using a string encoding scheme."@en, "Relateert een persoon aan een nomen dat is een benaming van persoon in natuurlijke taal die ontleend is aan een vocabulair coderingsschema of gevormd is volgens een string coderingsschema."@nl .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#representativeExpressionOf>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20298> ;
 rdfs:label "is representative expression of"@en, "is representatieve expressie van"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20325> ;
 skos:definition "Relates an expression to a work for which an expression is considered a canonical source of identifying data."@en, "Relateert een expressie aan een werk waarvoor een expressie gezien wordt als een canonieke bron van identificerende gegevens."@nl ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#soundDesignerPerson>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20366>, <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20276> ;
 rdfs:label "heeft geluidsontwerper-persoon"@nl, "has sound designer person"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to a person who contributes to an expression by designing and creating audio or sound components."@en, "Relateert een expressie aan een persoon die bijdraagt aan een expressie door het ontwerpen en creëren van audio- en geluidseffecten."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20343> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#identifierForPerson>
 rdfs:label "has identifier for person"@en, "heeft identificatie voor persoon"@nl ;
 skos:definition "Relates a person to a nomen that is an appellation of person that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify a person."@en, "Relateert een persoon aan een nomen dat is een benaming van persoon die bestaat uit een code, nummer of andere tekenreeks, meestal onafhankelijk van natuurlijke taal en gewoonlijke naamgevingsconventies, gebruikt om een persoon te identificeren."@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50382>, <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50383> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50094> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#screenwriterAgent>
 skos:definition "Relates a work to an agent who is an author of a screenplay, script, or scene."@en, "Relateert een werk aan een actor die een auteur is van een scenario, script of scène."@nl ;
 rdfs:label "has screenwriter agent"@en, "heeft scenarioschrijver-actor"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10061> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10203> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dateOfPublication>
 skos:definition "Relates a manifestation to a timespan during which a published manifestation is published, released, or issued."@en, "Relateert een manifestatie aan een tijdspanne gedurende waarvan een gepubliceerde manifestatie is uitgegeven, uitgebracht of uitgevaardigd."@nl ;
 rdfs:label "has date of publication"@en, "heeft datum van publicatie"@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30011> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30278> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Item>
 rdfs:label "item"@nl, "item"@en ;
 skos:definition "Een enkel exemplaar of instantie van een manifestatie."@nl, "A single exemplar or instance of a manifestation."@en ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10003> ;
 a owl:Class ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Expression>
 rdfs:label "expressie"@nl, "expression"@en ;
 skos:definition "Een intellectuele of artistieke realisatie van een werk in de vorm van alfanumerieke, muzikale of choreografische notatie, geluid, beeld, object, beweging etc., of een combinatie van dergelijke vormen."@nl, "An intellectual or artistic realization of a work in the form of alpha-numeric, musical or choreographic notation, sound, image, object, movement, etc., or any combination of such forms."@en ;
 a owl:Class ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10006> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#authorAgent>
 skos:scopeNote "Creatie van een nieuw werk door het parafraseren, herschrijven of bewerken van werken van een andere maker, als de wijziging de aard en content van het origineel substantieel gewijzigd heeft of het medium van expressie gewijzigd heeft, is inbegrepen."@nl, "Creation of a new work by paraphrasing, rewriting, or adapting works by another creator, if the modification has substantially changed the nature and content of the original or changed the medium of expression, is included."@en ;
 rdfs:label "heeft auteur-actor"@nl, "has author agent"@en ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die verantwoordelijk is voor het creëren van een tekstwerk."@nl, "Relates a work to an agent who is responsible for creating a textual work."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10061> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10065> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#fileType>
 skos:definition "Relates a manifestation to a general type of data content encoded in a computer file."@en, "Relateert een manifestatie aan een algemeen type data gecodeerd in een computerbestand."@nl ;
 rdfs:label "has file type"@en, "heeft bestandstype"@nl ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30018> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30124> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#CorporateBody>
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10011> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10005> ;
 skos:definition "A collective agent who is composed of persons who are organized for a common purpose or activity."@en, "Een collectieve actor die bestaat uit personen die georganiseerd zijn voor een gezamenlijk doel of activiteit."@nl ;
 a owl:Class ;
 rdfs:label "corporate body"@en, "corporatie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#extensionPlan>
 skos:definition "Relateert een werk aan een categorisatie die een intentie weergeeft om de content van een werk voort te zetten."@nl, "Relates a work to a categorization that reflects an intention to extend the content of a work."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft extensieplan"@nl, "has extension plan"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10365> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Family>
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10011> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10008> ;
 rdfs:label "familie"@nl, "family"@en ;
 skos:definition "A collective agent who is composed of persons who are related by birth, marriage, adoption, civil union, or similar legal status, or who otherwise present themselves as a family."@en, "Een collectieve actor die bestaat uit personen die verwant zijn door geboorte, huwelijk, adoptie, burgerlijk partnerschap of vergelijkbare juridische status, of die zich anderszins presenteren als een familie."@nl ;
 a owl:Class ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#publisherAgent>
 rdfs:label "has publisher agent"@en, "heeft uitgever-actor"@nl ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een actor die verantwoordelijk is voor het uitgeven, uitbrengen of uitvaardigen van een gepubliceerde manifestatie."@nl, "Relates a manifestation to an agent who is responsible for publishing, releasing, or issuing a published manifestation."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30083> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30329> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#titleOfWork>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10329>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00019> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a work to a nomen that is an appellation of work in natural language and phrasing used in common discourse."@en, "Relateert een werk aan een nomen dat is een benaming van werk in natuurlijke taal en terminologie in gebruikelijke bewoording."@nl ;
 rdfs:label "heeft titel van werk"@nl, "has title of work"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10088> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#professionOrOccupation>
 rdfs:label "heeft beroep of bezigheid"@nl, "has profession or occupation"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50104> ;
 skos:definition "Relateert een persoon aan een roeping of nevenwerkzaamheden."@nl, "Relates a person to a vocation or avocation."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#depositorAgent>
 skos:definition "Relates an item to an agent who is a current owner of an item who deposits the item into the custody of another agent without transferring ownership."@en, "Relateert een item aan een actor die een huidige eigenaar is van een item die het item onderbrengt bij een andere actor zonder eigenaarschap over te dragen."@nl ;
 rdfs:label "heeft bruikleen-actor"@nl, "has depositor agent"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40006> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40018> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#categoryOfExpression>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00029> ;
 rdfs:label "has category of expression"@en, "heeft categorie van expressie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relates an expression to a type to which an expression belongs."@en, "Relateert een expressie aan een type waartoe een expressie behoort."@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20331> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedRDAEntityOfRDAEntity>
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00001> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een RDA-entiteit aan een RDA-entiteit die geassocieerd is met een RDA-entiteit."@nl, "Relates an RDA entity to an RDA entity that is associated with an RDA entity."@en ;
 rdfs:label "heeft gerelateerde RDA-entiteit van RDA-entiteit"@nl, "has related RDA entity of RDA entity"@en ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00028> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#biographicalInformation>
 skos:definition "Relateert een persoon aan een samenvatting van informatie over het leven of de geschiedenis van een persoon."@nl, "Relates a person to a summary of information about the life or history of a person."@en ;
 a rdf:Property ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/a/P50113> ;
 rdfs:label "has biographical information"@en, "heeft biografische informatie"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#dateOfWork>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10317> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een tijdspanne die de vroegste is, geassocieerd met een werk."@nl, "Relates a work to a timespan that is the earliest associated with a work."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "heeft datum van werk"@nl, "has date of work"@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10219> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#identifierForRDAEntity>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00017> ;
 rdfs:label "heeft identificatie van RDA-entiteit"@nl, "has identifier for RDA entity"@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00018> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een RDA-entiteit aan een nomen dat is een benaming van RDA-entiteit die bestaat uit een code, nummer of andere string, meestal onafhankelijk van natuurlijke taal of sociale naamgevingsconventies, gebruikt om een RDA-entiteit te identificeren."@nl, "Relates an RDA entity to a nomen that is an appellation of RDA entity that consists of a code, number, or other string, usually independent of natural language and social naming conventions, used to identify an RDA entity."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#variantTitleOfWork>
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00023>, <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10088> ;
 skos:scopeNote "Een variant titel van werk omvat een titel of vorm van titel die verschijnt op een manifestatie van een werk of die gevonden wordt in naslagwerken, een titel die resulteert uit een verschillende transliteratie van een titel etc."@nl, "A variant title of work includes a title or form of title appearing on a manifestation of the work or found in reference sources, a title resulting from a different transliteration of a title, etc."@en ;
 rdfs:label "has variant title of work"@en, "heeft variant titel van werk"@nl ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een nomen dat is een titel van werk die niet bij voorkeur geselecteerd is in een specifieke applicatie of context."@nl, "Relates a work to a nomen that is a title of work that is not selected for preference in a specific application or context."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10086> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#issuingAgent>
 a rdf:Property ;
 rdfs:label "has issuing agent"@en, "heeft uitvaardiger-actor"@nl ;
 skos:definition "Relateert een werk aan een actor die een werk uitvaardigt."@nl, "Relates a work to an agent who issues a work."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10046> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#librettistAgent>
 rdfs:label "heeft librettist-actor"@nl, "has librettist agent"@en ;
 skos:definition "Relates a work to an agent who is an author of the words of a musical or choreographic work such as an opera, a ballet, or other work for the musical stage, or an oratorio."@en, "Relateert een werk aan een actor die een auteur is van de woorden van een muziek- of choreografisch werk zoals een opera, een ballet of ander muzikaal podiumwerk of een oratorium."@nl ;
 skos:scopeNote "Het schrijven van alleen de woorden van de liedjes uit een musical is uitgesloten."@nl, "Authoring of the words of only the songs from a musical is excluded."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10061> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10205> ;
 a rdf:Property .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#donorAgent>
 rdfs:label "has donor agent"@en, "heeft schenker-actor"@nl ;
 skos:definition "Relateert een item aan een actor die een voormalige eigenaar is van een item die het item schenkt aan een andere eigenaar."@nl, "Relates an item to an agent who is a former owner of an item who donates the item to another owner."@en ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40007> ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/i/P40019> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#contributorPersonOfStillImage>
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relateert een manifestatie aan een persoon die een bijdrager aan aggregaat is die een expressie van een stilstaand beeldwerk creëert die is verwezenlijkt in een aggregaat."@nl, "Relates a manifestation to a person who is a contributor to aggregate who creates an expression of a still image work that is embodied by an aggregate."@en ;
 rdfs:label "has contributor person of still image"@en, "heeft bijdrage-persoon van stilstaand beeld"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30343> ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30336>, <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30321> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Person>
 a owl:Class ;
 rdfs:label "person"@en, "persoon"@nl ;
 skos:definition "An agent who is an individual human being who lives or is assumed to have lived."@en, "Een actor die is een individueel mens die leeft of waarvan aangenomen wordt dat deze geleefd heeft."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10002> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10004> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#Nomen>
 a owl:Class ;
 skos:definition "Een aanduiding voor enige RDA-entiteit behalve een nomen."@nl, "A label for any RDA entity except a nomen."@en ;
 rdfs:label "nomen"@en, "nomen"@nl ;
 skos:scopeNote "Een aanduiding omvat een naam, titel, ingang of identificatie."@nl, "A nomen includes a name, title, access point, or identifier."@en ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 rdfs:subClassOf <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10013> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/c/C10012> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#designationOfEdition>
 rdfs:label "has designation of edition"@en, "heeft aanduiding van editie"@nl ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/m/P30133> ;
 a rdf:Property ;
 skos:definition "Relates a manifestation to a word, character, or group of words or characters, that identifies an edition to which a manifestation belongs."@en, "Relateert een manifestatie aan een woord, karakter, of groep van woorden en/of karakters die de editie waartoe een resource behoort identificeert."@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#workExpressed>
 skos:definition "Relateert een expressie aan een werk dat gerealiseerd is door een expressie."@nl, "Relates an expression to a work that is realized through an expression."@en ;
 a rdf:Property ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20298> ;
 rdfs:label "has work expressed"@en, "heeft gerealiseerd werk"@nl ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/e/P20231> .

<http://data.bibliotheken.nl/rdanl#relatedCollectiveAgentOfWork>
 skos:definition "Relateert een werk aan een collectieve actor die is geassocieerd met een werk."@nl, "Relates a work to a collective agent who is associated with a work."@en ;
 rdfs:label "has related collective agent of work"@en, "heeft gerelateerde collectieve actor van werk"@nl ;
 rdfs:subPropertyOf <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10311>, <http://rdaregistry.info/Elements/x/P00012> ;
 rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> ;
 owl:sameAs <http://rdaregistry.info/Elements/w/P10315> ;
 a rdf:Property .

9. Voorbeelden RDA als RDF

9.1. Uitwerking van de modellering van Personae in RDA

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix rdanl: <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/id/a/2> # nu een fictieve Agent-IRI
  a rdanl:Person ; 
  rdanl:preferredNameOfPerson "Douwes Dekker, Eduard"@nl ;
  rdanl:surname "Douwes Dekker"@nl ;
  rdanl:giveName "Eduard"@nl ;
  rdanl:realIdentityOfPerson <http://data.bibliotheken.nl/id/n/3> ;
  rdanl:alternateIdentityOfPerson <http://data.bibliotheken.nl/id/n/2> ;
  rdanl:alternateIdentityOfPerson <http://data.bibliotheken.nl/id/n/4> ;
  rdanl:dateOfBirth "1820" ;
  rdanl:dateOfDeath "1887" ;
  rdanl:professionOrOccupation "bestuursambtenaar (m.n. assistent-resident) in Nederlands-Indië en literator"@nl ;
  rdanl:biographicalInformation "Was 5e kind van koopvaardij-kapitein Engel Douwes Dekker (1787-1850) én Sietske Eeltjes Klein (1781-1846), die woonachtig waren op Ameland (later in Amsterdam) "@nl ;
  rdanl:identifierForRDAEntity "urn:isni:0000000120303306" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p16766932X> ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068934041> ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p074683578> .

 <http://data.bibliotheken.nl/id/n/3> # nu een fictieve IRI
  a rdanl:Nomen ;
  rdanl:nameOfRDAEntityOf <http://data.bibliotheken.nl/id/a/2> ;
  rdanl:nomenString "Douwes Dekker, Eduard" ;
  rdanl:equivalentTo "Douwes Dekker, Eduard" , "Eduard Douwes Dekker", "Dekker, E. Douwes", "Dekker, Eduard Douwes" ; 
  rdanl:identifierForRDAEntity "urn:isni:0000000478614774" ;
  rdanl:identifierForRDAEntity "VIAF: 89204476" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068934041> . 

<http://data.bibliotheken.nl/id/n/2> # nu een fictieve IRI
  a rdanl:Nomen ;
  rdanl:nameOfRDAEntityOf <http://data.bibliotheken.nl/id/a/2> ;
  rdanl:nomenString "Multatuli" ;
  rdanl:equivalentTo [
    a rdanl:Nomen ;
    rdanl:nomenString "穆尔塔图里"@zh ;
    rdanl:languageOfNomen "zh" ;
    rdanl:scriptOfNomen "Hani" 
  ] , [
    a rdanl:Nomen ;
    rdanl:nomenString "Mu'ertatuli"@zh ;
    rdanl:languageOfNomen "zh" ;
    rdanl:scriptOfNomen "Latn" 
  ] ;
  rdanl:identifierForRDAEntity "VIAF: 89204476" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p16766932X> . 
   
<http://data.bibliotheken.nl/id/n/4> # nu een fictieve IRI
  a rdanl:Nomen ;
  rdanl:nameOfRDAEntityOf <http://data.bibliotheken.nl/id/a/2> ;
  rdanl:nomenString "Z., A." ;
  rdanl:equivalentTo "A. Z." ;
  rdanl:identifierForRDAEntity "VIAF: 290796151" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p074683578> .  

9.2. Uitwerkingen Een vrouw van het noorden (Louis Couperus)

Een beschrijving in RDA van een Manifestation de bijbehorende Expression, Work, Person en Persona van "Een vrouw van het noorden" van Louis Couperus.

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix rdac: <http://rdaregistry.info/Elements/c/> .
@prefix rdaw: <http://rdaregistry.info/Elements/w/> .
@prefix rdae: <http://rdaregistry.info/Elements/e/> .
@prefix rdax: <http://rdaregistry.info/Elements/x/> .
@prefix rdam: <http://rdaregistry.info/Elements/m/> .
@prefix rdaa: <http://rdaregistry.info/Elements/a/> .
@prefix rdan: <http://rdaregistry.info/Elements/n/> .
@prefix rdap: <http://rdaregistry.info/Elements/p/> .
@prefix rdami: <http://rdaregistry.info/termList/ModeIssue/> .
@prefix rdamt: <http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/> .
@prefix rdact: <http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/> . 
@prefix rdaco: <http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/> . 
@prefix rdaep: <http://rdaregistry.info/termList//RDAExtensionPlan/> . 

### Agent "Couperus" :
<http://data.bibliotheken.nl/id/a/1>                # fictieve Agent-IRI
  a rdac:C10004 ;                         # a Person
  rdaa:P50429 <http://data.bibliotheken.nl/id/n/1> ;       # "real identity of person"
  rdaa:P50104 "letterkundige"@nl ;                # "profession or occupation"
  rdaa:P50117 "Louis Couperus"@nl ;                # "has preferred name of person" 
  rdaa:P50291  [                        # "surname" ; als Nomen-entiteit
    a rdac:C10012 ;                         # a Nomen
    rdan:P80068 "Couperus" ;                    # "has nomen string"
    rdan:P80112 <http://data.bibliotheken.nl/id/a/1> ;       # relatie terug is verplicht
    rdan:P80066 "nl"                        # "language of Nomen" ; IETF BCP 47
  ] ;
  rdaa:P50292 [                        # "given name"; als Nomen-entiteit
    a rdac:C10012 ;                       # a Nomen
    rdan:P80068 "Louis" ;                    # "has nomen string"
    rdan:P80112 <http://data.bibliotheken.nl/id/a/1> ;      # relatie terug is verplicht
    rdan:P80066 "nl" ;                      # "language of Nomen" ; IETF BCP 47
    rdan:P80113 [                        # "equivalent to"
      a rdac:C10012 ;                       # a Nomen
      rdan:P80068 "Луис" ;                    # "has nomen string"
      rdan:P80070 "sr"                      # "script of nomen"
    ]
  ] ;
  rdaa:P50121 "1863" ;                    # "date of birth"
  rdaa:P50120 "1923" ;                    # "date of death"
  rdaa:P50097 [                        # "country associated with person" 
    a rdac:C10009 ;                       # a place
    rdax:P00016 "NL"                      # "has identifier for RDA Entity" ; ISO 3166-1 alpha-2 
  ] ;
  rdaa:P50113 "Med. NLMD/C 383" ;               # "biographical information"
  rdaa:P50113 "literator en feuilletonnist (m.n. in dagblad \"Het Vaderland\", te Den Haag)"@nl  ;
  rdaa:P50113 "http://dbnl-srv-p200.dmz.kb.nl/auteurs/auteur.php?id=coup002" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068435061> . 

### Nomen(-cluster) als persona "Couperus": 
<http://data.bibliotheken.nl/id/n/1>              # fictieve IRI
  a rdac:C10012 ;                       # a Nomen
  rdan:P80057 <http://data.bibliotheken.nl/id/a/1> ;     # "is name of RDA entity of" ; relatie
  rdan:P80068  "Couperus, Louis" ;             # "has nomen string"
  rdan:P80113  "Kūpīras, Lūʾī" ,              # "equivalent to" ; eventueel ook als Nomen-entiteiten.
    "Kuperjus, Lui", "Couperus, Louis Marie Anne" , " Kouperus, Luis" , "Kuperus, Lui", "Kouperusas, Lui Mari Anė" ,
    "Kūpīris, Lūʾī" , "Couperus, Luigi", "Couperus, L." ;
  rdax:P00018   "ISNI: 0000000110471568" ;         # "identifier for RDA Entity"
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068435061> . 

### Work "Aan den weg der vreugde":
<http://data.bibliotheken.nl/id/w/1>                # fictieve Werk-IRI
  a rdac:C10001 ;                         # dit is een Work 
  rdaw:P10088 "Aan den weg der vreugde"@nl ;           # titleOfWork - de oorspronkelijke titel
  rdaw:P10086 "Een vrouw van het noorden"@nl ;           # variantTitleOfWork

  rdaw:P10061 <http://data.bibliotheken.nl/id/a/1> ;       # authorAgent 
  rdaw:P10318 <http://data.bibliotheken.nl/id/n/1> ;       # relatedNomenOfWork 
  rdaw:P10346 <http://data.bibliotheken.nl/id/e/1> ;       # representativeExpression                        
  rdaw:P10078 <http://data.bibliotheken.nl/id/e/1> ;       # expressionOfWork

  ### De Brinkman-categorie "romans en novellen ; oorspr. - Nederlands" past niet in de RDA benadering, dit is wel zuiver:
  rdaw:P10004 <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p31866285X> ; # categoryOfWork Brinkman:"Romans en novellen"

  rdaw:P10365 rdaep:1001 ; # "static plan"@en , "statisch plan"@nl ; # extensionPlan rdae, monografie
  rdaw:P010219 "1908"  .                    # dateOfWork 1908 eenvoudige literal

# Expresssion  
<http://data.bibliotheken.nl/id/e/1>              # fictieve Expression-IRI  
  a rdac:C10006 ;                       # dit is een Expression- maken we altijd expliciet
  rdae:P20312 "Een vrouw van het noorden" ;          # "has title of expression"
  rdae:P20001 rdaco:1020 ;                   # "contentType" "text"@en, "tekst@nl" 
  rdae:P20006 "nl" ;                     # languageOfExpression "nl" ; taalcode volgens IETF BPC 47
  rdae:P20214 "1908" ;                    # dateOfExpression
  rdae:P20231 <http://data.bibliotheken.nl/id/w/1> ;     # "has work expressed"
  rdae:P20059 <http://data.bibliotheken.nl/id/m/1> .     # "manifestion of Expression"

# Manifestation    
<http://data.bibliotheken.nl/id/m/1>              # fictieve Manifestation-IRI
  a rdac:C10007 ;                       # a Manifestation
  rdam:P30156 "Een vrouw van het noorden" ;          # "title proper"
  rdax:P00018 "urn:isbn:9025499678" ;             # "identifier for entity" - als urn
    
  rdam:P30139 <http://data.bibliotheken.nl/id/e/1> ;     # "expression manifested" 

  rdam:P30001 rdact:1049 ;                  # "carrierType" "volume"@en, "band"@nl
  rdam:P30002 rdamt:1007 ;                  # "mediaType" "unmediated"@en, "zonder medium"@nl
  rdam:P30003 rdami:1001 ;                  # "modeOfIssuance" "single unit"@en. "enkele eenheid"@nl
  
  rdam:P30133 "2e dr"@nl ;                  # "designationOfEdition"
  rdam:P30011 "1999" ;                    # "dateOfPublication"

  rdam:P30083 [                        # "has publisher agent"
    a rdac:C10002 ;                       # an Agent
    rdaa:P50385 "Pandora" ;                   # "has name of Agent"
  ] ;
  rdam:P30088 [                        # "place of publication"
    a rdac:C10009 ;                       # a place
    rdap:P70001 "Amsterdam"@nl;                 # "has name of place"
    rdap:P70032 [                        # "is part of place" 
      a rdac:C10009 ;                       # a place
      rdax:P00018 "NL"                      # "has identifier for entity" ; ISO 3166-1 alpha-2 
    ]
  ] .
  
  

Dezelfde entiteiten worden op semantisch identieke wijze beschreven, maar dan gebruikmakend van de afgeleide klasses en kenmerken zoals gedefinieerd in het toepassingsprofiel.

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix rdanl: <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .

<http://data.bibliotheken.nl/id/a/2> # nu een fictieve Agent-IRI
  a rdanl:Person ; 
  rdanl:preferredNameOfPerson "Douwes Dekker, Eduard"@nl ;
  rdanl:surname "Douwes Dekker"@nl ;
  rdanl:giveName "Eduard"@nl ;
  rdanl:realIdentityOfPerson <http://data.bibliotheken.nl/id/n/3> ;
  rdanl:alternateIdentityOfPerson <http://data.bibliotheken.nl/id/n/2> ;
  rdanl:alternateIdentityOfPerson <http://data.bibliotheken.nl/id/n/4> ;
  rdanl:dateOfBirth "1820" ;
  rdanl:dateOfDeath "1887" ;
  rdanl:professionOrOccupation "bestuursambtenaar (m.n. assistent-resident) in Nederlands-Indië en literator"@nl ;
  rdanl:biographicalInformation "Was 5e kind van koopvaardij-kapitein Engel Douwes Dekker (1787-1850) én Sietske Eeltjes Klein (1781-1846), die woonachtig waren op Ameland (later in Amsterdam) "@nl ;
  rdanl:identifierForRDAEntity "urn:isni:0000000120303306" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p16766932X> ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068934041> ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p074683578> .

 <http://data.bibliotheken.nl/id/n/3> # nu een fictieve IRI
  a rdanl:Nomen ;
  rdanl:nameOfRDAEntityOf <http://data.bibliotheken.nl/id/a/2> ;
  rdanl:nomenString "Douwes Dekker, Eduard" ;
  rdanl:equivalentTo "Douwes Dekker, Eduard" , "Eduard Douwes Dekker", "Dekker, E. Douwes", "Dekker, Eduard Douwes" ; 
  rdanl:identifierForRDAEntity "urn:isni:0000000478614774" ;
  rdanl:identifierForRDAEntity "VIAF: 89204476" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068934041> . 

<http://data.bibliotheken.nl/id/n/2> # nu een fictieve IRI
  a rdanl:Nomen ;
  rdanl:nameOfRDAEntityOf <http://data.bibliotheken.nl/id/a/2> ;
  rdanl:nomenString "Multatuli" ;
  rdanl:equivalentTo [
    a rdanl:Nomen ;
    rdanl:nomenString "穆尔塔图里"@zh ;
    rdanl:languageOfNomen "zh" ;
    rdanl:scriptOfNomen "Hani" 
  ] , [
    a rdanl:Nomen ;
    rdanl:nomenString "Mu'ertatuli"@zh ;
    rdanl:languageOfNomen "zh" ;
    rdanl:scriptOfNomen "Latn" 
  ] ;
  rdanl:identifierForRDAEntity "VIAF: 89204476" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p16766932X> . 
   
<http://data.bibliotheken.nl/id/n/4> # nu een fictieve IRI
  a rdanl:Nomen ;
  rdanl:nameOfRDAEntityOf <http://data.bibliotheken.nl/id/a/2> ;
  rdanl:nomenString "Z., A." ;
  rdanl:equivalentTo "A. Z." ;
  rdanl:identifierForRDAEntity "VIAF: 290796151" ;
  rdfs:isDefinedBy <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p074683578> .  

Ter vergelijking is het voorbeeld in het schema.org-vocabulaire uitgewerkt. Dit op basis van het LRM to schema.org-toepassingsprofiel.

@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
#@prefix rdanl: <http://data.bibliotheken.nl/rdanl#> .
#@prefix rdami: <http://rdaregistry.info/termList/ModeIssue/> .
#@prefix rdamt: <http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/> .
#@prefix rdact: <http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/> . 
#@prefix rdaco: <http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/> . 


<http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068435061> 
  a schema:Person ;  # feitelijk een Persoma
  rdfs:label "Couperus, Louis (1863-1923)";
  schema:name "Louis Couperus"@nl , "Луис Ку́пейрус" , "Луис Куперус" ;
  schema:alternateName "Куперус, Луис Мари Ан", "Kūpīris, Lūʾī", "Kuperus, Lui", "Kouperus, Luis", "Куперус, Луи", "Kuperjus, Lui", "Couperus, Louis Marie Anne", "Куперус, Луис Мери Ана", "Couperus, Luigi", "Couperus, L.", "Ку́пейрус, Луис Мари Анне", "Couperus, ...", "Kūpīras, Lūʾī", "Kouperusas, Lui Mari Anė" ;
  schema:familyName "Couperus"@nl, "Ку́пейрус", "Куперус" ;
  schema:givenName "Louis"@nl, "Луис"  ;
  schema:nationality "NL" ;
  schema:birthDate "1863"^^xsd:gYear ;
  schema:deathDate "1923"^^xsd:gYear ;
  schema:description "Med. NLMD/C 383" ; 
  schema:description "literator en feuilletonnist (m.n. in dagblad \"Het Vaderland\", te Den Haag)"	;
  schema:description "http://dbnl-srv-p200.dmz.kb.nl/auteurs/auteur.php?id=coup002" .

### Work "Aan den weg der vreugde":
<http://data.bibliotheken.nl/id/w/1> # fictieve Werk-IRI
  a schema:CreativeWork, schema:Book ; 
  schema:name "Aan den weg der vreugde" ;
  schema:alternateName "Een vrouw van het noorden" ; 
  schema:author <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p068435061> ;
#  rdanl:relatedPersonaOfWork <http://data.bibliotheken.nl/id/n/1> ;	
#  rdanl:representativeExpression <http://data.bibliotheken.nl/id/e/1> ; 											
  schema:workExample <http://data.bibliotheken.nl/id/e/1> ; 
  schema:genre <http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p31866285X> ; 
#  rdanl:extensionPlan "static plan" ; # a schema:Book gives a hint
  schema:dateCreated "1908"	.

# Expresssion:
<http://data.bibliotheken.nl/id/e/1> # fictieve Expression-IRI	
  a schema:CreativeWork, schema:ProductGroup, schema:Book ; 
  schema:name "Een vrouw van het noorden" ;
  schema:accessMode "text" ; # ? check TODO 
  schema:inLanguageOfExpression "nl" ;
  schema:dateCreated "1908" ; 
  schema:exampleOfWork <http://data.bibliotheken.nl/id/w/1> ;
  schema:workExample <http://data.bibliotheken.nl/id/m/1> .

# Manifestation:	
<http://data.bibliotheken.nl/id/m/1> # fictieve Manifestation-IRI
  a schema:CreativeWork, schema:ProductModel, schema:Book ; 
  schema:name "Een vrouw van het noorden" ;
  schema:isbn "9025499678" ;
  schema:exampleOfWork <http://data.bibliotheken.nl/id/e/1> ; 
  # rdanl:carrierType rdact:1049 ; # "band"@nl / "volume"@en
  # rdanl:mediaType rdamt:1007 ;
  # rdanl:modeOfIssuance rdami:1001 ;
  schema:bookEdition "2e dr"@nl ;
  schema:publication [
    a schema:PublicationEvent ;
    schema:startDate "1999" ;
    schema:organizer [
      a schema:Organization ;
      schema:name "Pandora"
    ] ;
    schema:location [
      a schema:Place ;
      schema:name "Amsterdam" ;
      schema:containedInPlace [
        a schema:Country ;
        schema:identifier "NL"
      ]
    ]
  ] .
	

9.3. Gevolgde principes

De voorbeeld-RDF van "Een vrouw van het noorden" is op de volgende principes gebaseerd:

De volgende kleurcodering wordt er in de voorbeelden gebruikt:

🟩Work🟩

🟦Expression🟦

🟨Manifestation🟨

🟥Item🟥

9.4. Minimaal vereiste metadata in een traditionele titelbeschrijving

Type inhoud: 🟦tekst🟦 (rdacontent/dut)
Type medium: zonder medium (rdamedia/dut)
Type drager: 🟨band🟨 (rdacarrier/dut)
boek (obdrager)
Titel: 🟦Een vrouw van het noorden🟦/ Louis Couperus
🟩Auteur:🟩 Louis Marie Anne 🟩Couperus🟩 (1863-1923) (ISNI 0000 0001 1047 1568)
Jaar: cop. 🟨1999🟨
Taal: 🟦ned🟦
Editie: 2e dr
Uitgever: [🟨Amsterdam🟨 etc.] : 🟨Pandora🟨
Reeks: Pandora klassiek
Annotatie: Met lit. opg
Oorspr. titel: 🟩Aan den weg der vreugde.🟩 - Utrecht [etc.] : Veen, 1989. - (Volledige werken Louis Couperus ; 26). -
Oorspr. uitg.: Amsterdam : Veen, 1908
Collatie / omvang: 🟨158 p.🟨 ; 18 cm
ISBN: 🟨90-254-9967-8🟨
Nummer: (Brinkman) B9905123
Trefwoord: (GTR) Romans (teksten); (BTR) romans en novellen ; oorspr. - Nederlands
Onderwerp: 18.11 Nederlandse letterkunde
Code: (UNESCO) Proza (romans/novellen)
(NUGI) 300
Samenvatting: Een jonge Hollandse weduwe wordt veroverd door een temperamentvolle Italiaan.
Signatuur: 🟥2195316🟥

9.5. Minimaal vereiste metadata in een traditionele titelbeschrijving van een vertaling

Type inhoud: 🟦tekst🟦 (rdacontent/dut)
Type medium: zonder medium (rdamedia/dut)
Type drager: 🟨band🟨 (rdacarrier/dut)
boek (obdrager)
Titel: 🟦Old people and the things that pass🟦 / by Louis Couperus; translated [from the Dutch] by Alexander Teixeira de Mattos
🟩Auteur:🟩 Louis Marie Anne 🟩Couperus🟩 (1863-1923) (ISNI 0000 0001 1047 1568)
🟦Vertaler:🟦 Alexander Teixeira 🟦de Mattos🟦 (1865-1921) (ISNI 0000 0001 0974 4637)
Jaar: 🟨2015🟨
Taal: 🟦eng🟦
Uitgever: [🟨Verenigde Staten🟨] : 🟨Cavalier Classics🟨
Annotatie: Vertaling van: 🟩Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan...🟩 - Amsterdam : Veen, 1906
Annotatie editie: 1e druk Engelse uitgave: New York : Dodd, Mead and Co, 1918
Collatie / omvang: 🟨197 pagina's🟨. ; 21 cm
ISBN: 🟨90-254-9967-8🟨
Nummer: (Brinkman) 29418453
Trefwoord: (BTR) romans en novellen ; vertaald
Code: (UNESCO) Proza (romans/novellen)
Signatuur: 🟥9084 F 13🟥

9.6. Uitwerking met RIMMF

Ter illustratie de volgende beschrijving van een Work met bijbehorende Expressions en Manifestations zoals gegeneerd door RIMMF) (RDA in Many Metadata Formats" - is een hulpmiddel voor MS Windows voor het (leren) werken met RDA.). Hierbij wordt een traditioneel implementatiescenario gevolgd, gebaseerd op (geautoriseerde) ingangen. De identifiers zijn door RIMMF gegeneerd.

In dit voorbeeld van RIMMF wordt niet de voorgestelde Persona-aanpak gevolgd, of de voorgestelde gestructureerde tekenreeksen (SES). Zie de uitwerking in RDF voor een beschrijving in lijn met de voorgestelde aanpak.

9.6.1. Work

uri naam waarde
rdfs:type a rdac:Work
rdaw:P10002 identifierForWork "kob105"
rdaw:P10223 preferredTitleOfWork "Aan den weg der vreugde"
rdaw:P10086 variantTitleOfWork "Een vrouw van het noorden"
rdaw:P10331 authorizedAccessPointForWork "Couperus, Louis (1863-1923 | Aan den weg der vreugde"
rdaw:P10332 variantAccessPointForWork "Couperus, Louis (1863-1923 | Een vrouw van het noorden"
rdaw:P10004 categoryOfWork "romans en novellen"
rdaw:P10365 extensionPlan "static plan"
rdaw:P10078 expressionOfWork "Couperus, Louis (1863-1923) | Aan den weg der vreugde | text | Dutch"
rdaw:P10436 authorPerson "Couperus, Louis (1863-1923)"
rdaw:P10219 dateOfWork "1908"

9.6.2. Expression

uri naam waarde
rdfs:type a rdanl:Expression
rdae:P20002 identifierForExpression "kob103"
rdae:P20313 authorizedAccessPointForExpression "Couperus, Louis (1863-1923) | Aan den weg der vreugde | text | Dutch"
rdae:P20231 workExpressed "Couperus, Louis (1863-1923 | Aan den weg der vreugde"
rdae:P20059 manifestationOfExpression "Aan den weg der vreugde | L.J. Veen | [1908] | volume "
rdae:P20006 languageOfExpression "Dutch"
rdae:P20001 contentType "text"
uri naam waarde
rdfs:type a rdanl:Expression
rdae:P20002 identifierForExpression "kob109"
rdae:P20313 authorizedAccessPointForExpression "Couperus, Louis (1863-1923) | Een vrouw van het noorden | text | Dutch"
rdae:P20231 workExpressed "Couperus, Louis (1863-1923 | Aan den weg der vreugde"
rdae:P20315 preferredTitleOfExpression "Een vrouw van het noorden"
rdae:P20059 manifestationOfExpression "Een vrouw van het noorden | Pandorra | [1999] | volume | 2e dr"
rdae:P20006 languageOfExpression "Dutch"
rdae:P20001 contentType "text"
uri naam waarde
rdfs:type a rdanl:Expression
rdae:P20002 identifierForExpression "kob111"
rdae:P20313 authorizedAccessPointForExpression "Am Wege der Freude | text | German | Otten, Else (1873-1931)"
rdae:P20231 workExpressed "Couperus, Louis (1863-19230) | Aan den weg der vreugde"
rdae:P20315 preferredTitleOfExpression "Am Wege der Freude"
rdae:P20059 manifestationOfExpression "Am Wege der Freude | Ulstein | [1920] | volume"
rdae:P20346 translatorPerson "Otten, Else (1873-1931)"
rdae:P20006 languageOfExpression "German"
rdae:P20001 contentType "text"

9.6.3. Manifestation

uri naam waarde
rdfs:type a rdanl:Manifestation
rdam:P30004 identifierForManifestation "kob102"
rdam:P30139 expressionManifested "Couperus, Louis (1863-1923) | "Aan den weg der vreugde | text | Dutch"
rdam:P30294 authorizedAccessPointForManifestation "Aan den weg der vreugde | L.J. Veen | [1908] volume"
rdam:P30156 titleProper "Aan den weg der vreugde"
rdam:P30105 statementOfResponsibilityRelatingToTitleProper "door Louis Couperus"
rdam:P30109 manufactureStatement "Nijmegen : G.J. Thieme"
rdam:P30175 nameOfManufacturer "G.J. Thieme"
rdam:P30087 placeOfManufacture "Nijmegen"
rdam:P30111 publicationStatement "Amsterdam : L.J. Veen, [1908]"
rdam:P30176 nameOfPublisher "L.J. Veen"
rdam:P30088 placeOfPublication "Amsterdam"
rdam:P30011 dateOfPublication "[1908]"
rdam:P30003 modeOfIssuance "single unit"
rdam:P30182 extentOfManifestation "207 pagina's"
rdam:P30169 dimensions "21 cm"
rdam:P30001 carrierType "volume"
rdam:P30002 mediaType "unmediated"
uri naam waarde
rdfs:type a rdanl:Manifestation
rdam:P30004 identifierForManifestation "kob108"
rdam:P30139 expressionManifested "Couperus, Louis (1863-1923) | Een vrouw van het noorden | text | Dutch"
rdam:P30294 authorizedAccessPointForManifestation "Een vrouw van het noorden | Pandora | [1999] | volume | 2e dr"
rdam:P30156 titleProper "Een vrouw van het noorden"
rdam:P30128 variantTitleOfManifestation "Aan den weg der vreugde"
rdam:P30105 statementOfResponsibilityRelatingToTitleProper "Louis Couperus"
rdam:P30109 manufactureStatement "Nijmegen : G.J. Thieme"
rdam:P30175 nameOfManufacturer "G.J. Thieme"
rdam:P30087 placeOfManufacture "Nijmegen"
rdam:P30111 publicationStatement "Amsterdam : L.J. Veen, [1908]"
rdam:P30176 nameOfPublisher "L.J. Veen"
rdam:P30088 placeOfPublication "Amsterdam"
rdam:P30133 designationOfEdition "2e dr"
rdam:P30011 dateOfPublication "[1908]"
rdam:P30003 modeOfIssuance "single unit"
rdam:P30182 extentOfManifestation "158 pagina's"
rdam:P30169 dimensions "18 cm"
rdam:P30001 carrierType "volume"
rdam:P30002 mediaType "unmediated"
uri naam waarde
rdfs:type a rdanl:Manifestation
rdam:P30004 identifierForManifestation "kob08"
rdam:P30139 expressionManifested "Am Wegen der Freude | Ullstein | [1920] | volume"
rdam:P30294 authorizedAccessPointForManifestation "Aan den weg der vreugde | L.J. Veen | [1908] | volume"
rdam:P30156 titleProper "Am Wege der Freude"
rdam:P30328 titleOfSeries "Ullstein-Bücher"
rdam:P30105 statementOfResponsibilityRelatingToTitleProper "autor. Übertr. aus dem Holländischen von Else Otten"
rdam:P30335 otherTitleInformation "Roman"
rdam:P30111 publicationStatement "Amsterdam : L.J. Veen, [1908]"
rdam:P30176 nameOfPublisher "Ullstein"
rdam:P30088 placeOfPublication "Berlin"
rdam:P30011 dateOfPublication "[1920]"
rdam:P30003 modeOfIssuance "single unit"
rdam:P30182 extentOfManifestation "278 pagina's"
rdam:P30169 dimensions "15 cm"
rdam:P30001 carrierType "volume"
rdam:P30002 mediaType "unmediated"

References

Informative References

[IFLA-LRM]
FIFLA Library Reference Model: A Conceptual Model for Bibliographic Information. august 2017, amended and corrected december 2017. URL: https://repository.ifla.org/handle/123456789/40